Akreditasyonlarımız
   

 

SERTİFİKA, LOGO ve MARKA KULLANMA TALİMATI

1          Müşterinin Belgelendirilmesi

Bir kuruluşun belgelendirilmesinin önerilmesi için kuruluşun sisteminin aşağıdaki koşullara uyması gereklidir;
 
i)    Kuruluş, belgelendirilebilmek için ilgili standarda göre kurduğu sistemin düzgün olarak işlediğini ve ilgili kontrol mekanizmalarını oluşturduğunu gösterebilmelidir. Pratikte sistemin aşağıdaki özellikleri taşıması gereklidir:
·         En az 3 ay süresince işletiliyor olmalıdır,
·         İç tetkik mekanizması işlevsel ve yapılmış olmalıdır,
·         Yönetimin gözden geçirmesi en az bir defa yapılmış olmalıdır. (ilgili standardda istendiğinde)
 
ii)   Sertifika ancak aşağıdaki koşullarda yayınlanabilir:
·         Belgelendirme değerlendirmesi sonunda tespit edilmiş olan tüm uygunsuzlukların kapatılması veya  kapatmak için kabul edilebilir uygun bir düzeltici faaliyet planının-takviminin KAS Sertifikasyona sunulması
·         Belgelendirme kuruluşunun, ilgili standardın tüm koşullarının yerine getirildiğini ve kuruluşun politikasına uymak ve hedeflerine ulaşmak için etkin yöntemler geliştirmiş olmasını tespit etmesi,
·         Tüm personelin kuruluşun  politikası ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olması,
·         Kilit personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmiş olması ve gerekli eğitimleri almış olmaları.
·         Yayınlanan sertifikaların mülkiyeti KAS Sertifikasyon  Ltd. Şti.’ye aittir.
 
2          Belgelendirilmiş Müşterinin Hak ve Sorumlulukları, Logo ve Markaların Kullanımı
2.1 Belgelendirilmiş Müşterinin Hak ve Sorumlulukları
 
(a)       Sertifika sadece ürün/üretim/hizmet kapsamında belirtilen yerlerde sergilenebilir. Sorumluluk Müşterinin ilişkili olduğu ve kontrolu altındaki tüm iştirak, şube, bölüm, sözleşmeli taşeron vb. kapsar.
(b)       Sertifika ancak sertifika üzerinde yazan lokasyonlarda kullanılabilir.
(c)       Sertifikalar, yıllık gözetim tetkik sonuçlarının olumlu olması sonucu yıllık KAS vizelerinin sertifika üzerinde belirtilmesi şartıyla yayın tarihinden itibaren üç yıl süresince geçerlidir.(yönetim sistem sertifikaları için)
(d)       Belgelendirilmiş Müşteri internet, broşürler, dokumanlar veya reklam gibi iletişim ortamlarında belgelendirme statüsüne atıfta bulunurken KAS’ın veya İlgili özel Standard sahibinin şartlarına uymakla yükümlüdür.
(e)       Sertifika, Logo ve Marka tamamı veya bir kısmı, diğer kişilerin yanlış anlamalarına sebep olacak şekilde yanıltıcı, eksik, itibarına veya kamu güvenine gölge düşürecek tarzda, kullanamaz veya kullanımına müsaade etmemekle yükümlüdür.
(f)        Müşteri; yönetim Sisteminin Belgelendirilmesine olan atfı; ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiği gibi belgelendirme kapsamının dışındaki faaliyetlere uygulandığı imasını verecek şekilde kullanamaz.
(g)       Belgelendirilen kuruluş, üretim/hizmet/ürün kapsamında gerçekleşecek her türlü değişikliği sertifikasyon kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür.
(h)       Belgelendirme kapsamının KAS tarafından daraltılması halinde bu duruma uygun olarak bütün reklam ve yayın faaliyetlerini değiştirmekle yükümlüdür.
(i)         Belgelendirilmiş Müşteri; Sertifikanın KAS Tarafından geri çekilmesi veya askıya alınması halinde sertifikayı derhal KAS Ofisine göndermekle ve belgelendirmeye atıfı kapsayan bütün reklam ve yayınlarını durdurmakla yükümlüdür.
(j)         Ürün/Üretim/Hizmet lokasyonlarının değişmesi durumunda Müşteri değişiklikleri KAS’a bildirecek, KAS yeni lokasyonda değerlendirme gerçekleştirerek kuruluşun faaliyetinin ilgili standarda uygunluğunu kontrol edecektir.
 
 
2.2      Sertifika, Logo ve Marka Kullanım Kuralları
 
         KAS Sertifikasyon logosu, İlgili standard ibareli KASCERT veya KASCERT International logosudur. Bu logoları, KAS Sertifikasyon tarafından denetimi (17021 standardına göre) gerçekleştirilip Sertifika almaya hak kazanan Müşterilerimiz kullanabilir. İlgili sertifikanın geçerliliğinin sağlanamaması durumlarında MÜŞTERİ, Sertifika, Marka ve Logo kullanım haklarını kaybeder.
         KAS Sertifikasyon logosu-markası ticari amaçlı olarak yalnızca; Sertifika kapsamında olan faaliyetler için antetli kağıtlar, bilgisayar yazılımları, reklam, broşür ve kırtasiye malzemelerinde belgelendirme durumuna atıfta bulunurken yalnızca aşağıdaki koşullarda (17030 standart şartları) kullanılabilir;
Belgelendirilmiş müşteri marka ve logo kullanımında aşağıdaki hususları önemle dikkate almalıdır;
 
a.         Marka/Logo kullanımları kullanıldığı durumlarda hiçbir şekilde KAS veya Akreditasyon kuruluşunun sorumlu olduğu anlamı çıkaramaz.
b.         Akreditasyon markası ve numarası araçlarda, binalarda, bayraklarda, kartvizitlerde kullanılamaz. (Bkz.www.turkak.org.tr/R10.06)
c.         Akreditasyon markası ve numarası sadece KAS tescilli logosu ile birlikte kullanılabilir.
d.         Marka/Logo’lar değerlendirmenin uygunluğu gibi anlaşılacak şekilde (Test,laboratuar testlerinde, kalibrasyon ve muayene raporlarında, personel sınavlarında, kuruluş değerlendirmelerinde, yönetim sistemleri denetimlerinde, vb.) kullanılmasına izin verilmez.
e.         Akreditasyon kuruluşu ve KAS sertifikasyon logo-markalarının şekli, rengi değiştirilemez.
f.          Belgelendirilmiş müşteriler KAS Sertifikasyon markalarını kullandıklarında, markada veya beraberinde olan metinde, belgelendirilen husus ve hangi belgelendirme kuruluşunun Sertifikayı verdiği hakkında belirsizlik olmamalıdır,
 
g.         Belgelendirilmiş Müşteri, Akreditasyon Kurumunun akreditasyon numarasını ve ilgili Akreditasyon konusunu içeren Akreditasyon Kurumu Markasını tek başına hiç bir yerde kullanamaz,
 
h.         KAS Sertifikasyon ve Akreditasyon Kurumu markası ürün üzerinde veya tüketici tarafından görülen ürün ambalajı üzerinde veya başka bir şekilde ürün uygunluğunu temsil ettiği şeklinde yorumlanabilecek biçimde kullanılmamalıdır,
 
i.          Belgelendirilmiş müşteri, belgelendirmesine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunmamalı veya buna müsaade etmemelidir,
 
j.          Belgelendirilmiş müşteri, sertifikasını ve bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı bir tarzda kullanmamalı veya kullanımına müsaade etmemelidir,
 
k.         Marka ve logolar, belgelendirilmiş müşterinin yönetim sisteminin belgelendirilmiş olmasıyla, KAS Sertifikasyon, bir ürünü (hizmet dâhil olmak üzere) veya prosesi belgelendirdiği izlenimini verecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca, marka ve logolar, belgelendirilmiş müşterinin ürününün belgelendirilmiş olmasıyla, KAS Sertifikasyon, bir yönetim sistemini (hizmet dâhil olmak üzere) veya prosesi belgelendirdiği izlenimini verecek şekilde kullanılamaz,
 
l.          KAS Sertifikasyon logosu-markası, yalnızca sertifika kapsamında yer alan faaliyetler için kullanılabilir. Sertifikada adresi yazmayan tesisler ve bölümler için veya kuruluşlar için kullanılamaz. Belgelendirmenin belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere uygulandığı izlenimi verilemez,
 
m.        KAS Sertifikasyon logosu-markasıkullanılan yerlerle ilgili faaliyetlerden hiçbir şekilde KAS Sertifikasyon ve akreditasyon kuruluşunun sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz,
 
n.         Belgelendirilmiş müşteri, almış olduğu Sertifikayı belgelendirme kuruluşuna veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanmamalıdır,
 
o.         KAS Sertifikasyon logosu-markası kullanımı, Sertifika geçerlilik süresinin dolması, Sertifikanın askıya alınması ve geri çekilmesi halinde sona ermektedir. Bu gibi durumlarda belgelendirilmiş müşteri belgelendirmeye atfı kapsayan bütün reklam işini durdurmakla yükümlüdür,
 
p.         Belgelendirme kapsamı daraltıldığında, belgelendirilmiş müşteri buna göre bütün reklam malzemelerini değiştirmelidir.
KAS Sertifikasyon logosunun, Akreditasyon Kurumu logosunun, ve (varsa) ilgili özel standarda ait özel logo veya Markasının müşteri tarafından yanlış veya eksik kullanılması durumunda, yanlış/eksik kullanım derhal önlenecek ve tedbirler alınacaktır. KAS Sertifikasyon sertifika ve logo kullanımını yasaklama ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir. Gerektiğinde konu hakkında İlgili Akreditasyon Kurumuna veya ilgili sekreteryaya bilgilendirmeyapılacaktır.
 
 
3    Sertifika, Logo ve Marka Kullanım Kuralları İhlali
Kural ihlal bilgisinin KAS Sertifikasyon’a gelmesinden itibaren, KAS Sertifikasyon müşteriyi;
Sertifika, Logo ve Marka Kullanım Kuralları konusunda izlemeye alır. Bu kapsamda basın, yayın ve medyada yer alan veriler incelenir. Ayrıca müşterilerden gelen şikayetler incelenir. “Sertifika, Logo ve Marka Kullanım Kuralları”na aykırı durum tespit edildiğinde derhal düzeltici faaliyet gerçekleştirilmesi talep edilir. Belirlenen süre zarfında düzeltici faaliyetlerin tamamen gerçekleştirilmemesi durumunda KAS Sertifikasyon tarafından aşağıda sıralanan faaliyetler uygulamaya konulur:
      (a)     Sertifikasını askıya alabilir.
      (b)     Sertifikasını iptal edebilir (geri çekebilir).
      (c)     Sertifikasını yenilemeyebilir.
      (d)     Gerektiğinde akreditasyon kuruluşu veya ilgili sekreterya bilgilendirilir,
      (e)     Düzenlenmiş olan Sertifikanın, geri çekildiği veya askıya alındığı kamuoyuna ( web vs.) duyurulur.
      (f)     Yasal takibin başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulur.
KAS Sertifikasyon, bu konulardaki karar ve dayanakları belgelendirilmiş kuruluşa yazılı olarak bildirir.
 
Ancak MÜŞTERİ tarafından yanlış kullanılması durumunda, yanlış kullanım derhal önlenecek ve tedbirler alınacaktır. KAS, sertifika ve logo kullanımını yasaklama ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir. Gerektiğinde konu hakkında İlgili Akreditasyon Kurumuna veya sekreteryaya bilgilendirmeyapılacaktır.
 
4     Yönetim Sistemleri Sertifikaların geçerliliğinin sürdürülmesi
Sertifika geçerlilik süresince yılda en az bir gözetim tetkiki gerçekleştirilir. İlk belgelendirmeyi takip eden ilk gözetim tetkiki, belgelendirme karar tarihinden itibaren en geç 12 ay içerisinde tamamlanmış olmalıdır.
Gözetim tetkik uygunsuzlukları sonucunda müşteri tarafından düzeltici faaliyet planının sunulması (max.1 ay) ve açılan düzeltici faaliyetlerin kapatılma delillerinin sunulması sonucunda (max.4 ay ) Sertifika geçerliliği devam eder.
 
5    Sertifikaların askıya alınması
Aşağıdaki durumlarda sertifikalar askıya alınır;
·      Belgelendirilmiş bir Müşteri hakkında gelen şikayetin haklı gerekçesinin müşteriye yazılı bildirim sonrası
·      Kısa süreli sahada değerlendirme sonrası müşterinin ilgili standardının gerekliliklerine uygunluğunun devam etmediğinin tespit edilmesi halinde;
·      Müşterinin taahhüt ettiği düzeltici faaliyet planına-takvimine uymaması sonrası
·      Gözetim değerlendirmesi sonrası müşterinin, ilgili standardın gerekliliklerine uygunluğunun devam etmediğinin tespit edilmesi halinde;
 
Yönetim sistemleri için; Düzeltici faaliyetlerin-faaliyet planlarının bitirilme süreleri sonunda, kapatıldığına dair deliller KAS Sertifikasyona, yerinde tetkik veya başka bir metodla ulaştırılmaz ise, yazılı olarak müşteriye düzeltici faaliyetlerin kapatılması hususunda son defa yazılı uyarı verilir. 2 hafta içinde deliller istenir ve bir kez telefonla uyarılır.
 
Müşteri 2 hafta içinde yanıt vermezse, bir kez daha telefon edilir ve Belgelendirme Müdürü kararıyla Sertifika askıya alınır (max.6 ay) ve müşteri yazılı olarak uyarılır ve www.kascert.com web sitesinde askı durumu kamuoyuna bildirilir. Eğer müşteri askıya alındıktan sonra uygunsuzlukların kapatıldığını kanıtlarsa, Belgelendirme Müdürünün kararıyla askı hali kaldırılır ve müşteri bilgilendirilir. Askı süresi sonunda da uygunsuzluklar kapatılmazsa Sertifika iptal edilir.   
·           Müşterinin gereken sıklıkta gözetim tetkikini veya yeniden belgelendirme tetkikini yaptırmaması nedeniyle
 
Gözetim tetkiki zamanında yapılamayan müşterinin Sertifikasi max. 2 ay süre ile askıya alınır www.kascert.com web sitesinde yayınlanır. Bu süre sonunda da gözetim tetkiki veya yeniden belgelendirme tetkiki gerçekleştirilemezse Sertifika iptal edilir.
 
·           Müşterinin gönüllü olarak askıya alınması isteği sonucunda,
·           Sözleşme şartlarına uyulmadığı takdirde,
 
Askıya alma süresi maksimum 6 aydır.
 
 
6 Sertifikaların iptali (geri çekilmesi)
·               Müşterinin-Sitenin sertifika üzerindeki  üretim / hizmet faaliyetleri adres değişikliği neticesinde Sertifika iptal edilir. Olağan dışı ziyaretler sonucunda (şikayet – kısa süreli haberli-habersiz tetkik vs. ) adres değişiklikleri tespit edilmiş olan müşterilerde Sertifika iptalinin müşteriye yazılı bildirim zorunluluğu yoktur.
·               Müşterininin unvan-sicil no değişikliğinde(şirket sahipleri aynı olsa dahi) eski Sertifikasi iptal edilir.
·               Eğer müşteri sertifikasının kendi isteği ile iptalini isterse Sertifika iptal edilir.
·               (Yönetim sistem belgelendirmelerinde) Gözetim tetkiki gerçekleştirilemeyen müşterilerin Sertifikası iptal edilir.
·               Sözleşme şartlarına uyulmadığı tespit edildiğinde Sertifika iptal edilir.
 
7    Akreditasyon Dışı Sertifikalar ve Kapsamın Kısmen Akreditasyon Dışında Olması
Akreditasyon dışı tetkikler sonucu yayınlanan sertifikalar Herhagi bir akreditasyon kuruluşunun logosunu  taşıyamaz. Bu tip durumlarda müşteriler (yukarıda belirtilen tüm şartlara uymak kaydıyla) sadece KAS Sertifikasyon logosunu-markasını kullanabilirler.
 
8    Kapsam Genişletme / Daraltma
Müşteri üretim/hizmet faaliyetlerindeki bir değişiklik neticesinde belgelendirme kapsamında değişiklik isterse yeniden değerlendirme yapılır.
Genişletme: Belgelendirmenin kapsamına yönelik bir genişletme başvurusu olduğu takdirde başvurunun gözden geçirilmesi yapılır ve genişletmenin yapılıp yapılamayacağına karar vermek için gerekli değerlendirme faaliyetlerini belirler. Kapsam genişletmede sahada değerlendirme gereklidir. Kapsam genişletme ihtiva etmeyen durumlarda yani kapsam cümlesinde yapılan ifade değişiklikleri ( imla hataları, yazı hataları, vs.) sahada değerlendirme yapılmadan gerçekleştirilir.
Kapsam genişletme yapıldıktan sonrasertifika güncel tarihli olarak yenilenir fakat gözetim tetkik tarihi-vize tarihleri ve Sertifika geçerlilik tarihi eski Sertifika üzerindeki gibi kalır.
 
Daraltma (Üretim,Hizmet Konusuna Bağlı olarak): Müşterinin belgelendirme kapsamındaki faaliyetlerle ilgili kendi isteği ile daraltma yönünde bir değişiklik talebi neticesinde veya müşteri belgelendirme kapsamındaki faaliyetlerinin bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde sertifika kapsamı daraltılır (ilgili standardın şartlarına uygun olması şartıyla), sertifika geçerlilik tarihi aynı kalmak kaydıyla daraltılan kapsama göre yeniden yayınlanır.
 
Adres Değişikliği:
Eğer değişiklik sertifikanın üzerindeki üretim\hizmet yeri adresi değişikliği ise kesinlikle sahada değerlenirme yapılır.
 
Ünvan Değişikliği:
Yönetim Sistem Belgelendirmelerinde; Sicil gazetesindeki ünvan değişikliği durumlarında (Şirket sahipleri, çalışanları, adresi, organizasyonu aynı olan fakat yeni sicil numaralı ve yeni ünvanla kurulmuş bir müşterinin) tetkike tabi tutulmadan Sertifika yeni tarihli olarak yenilenir fakat gözetim tetkik tarihi-vize tarihleri ve Sertifika geçerlilik tarihi eski Sertifika üzerindeki gibi kalır.
 
9    Müşteri Hak ve Sorumlulukları
Belgelendirme süreci ve sertifikaların yayınlanması vs. ile ilgili prosedürlere www.kascert.com web sitesi kılavuz dokuman bölümünden ulaşabilir.
Sertifikanın geçerliliği www.kascert.com web sitesi referanslar bölümünden sertifika no ve/veya müşteri adı ile arama yapılarak sağlanabilir.(yönetim sistemleri için)
 
Yukarıdaki şart ve sorumlulukları yerine getirerek belgelendirme kuruluşunun gerekliliklerine uyacağımı, şartların ve sorumlulukların tarafımızca kasıtlı veya kasıtsız yerine getirilememesi durumunda belgelendirme kuruluşunun sertifikayı askıya alabileceğini, geri çekebileceğini sertifika, logo veya markaların kullanımını durdurabileceğini ve bu durumu internet veya diğer yollarla kamuya duyurabileceğini kabul ettiğimi beyan ederim.
 
Belgelendirilmiş Müşterinin Yetkilisi:
 
İmza:
 
 
Tarih:

Form 63 Baskı Tarihi/No: 28.12.2016 / N

All Rights Reserved (KAS International Certification)