Akreditasyonlarımız
   

CE İŞARETİ - GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK 90/396/AT

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :
GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK
(90/396/AT)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı kapsamına giren ve kullanılacak olan gaz tipleri ve karşılık gelen tedarik basınçları Bakanlık tarafından Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirilen gaz yakan cihazların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik;
a) Bundan sonra ‘cihazlar’ diye anılacak olan; yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde
etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su
sıcaklığı 105°C’yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla gaz yakan cihazları, cebri üflemeli
brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,
b) Bundan sonra “donanımlar” diye anılacak olan; cebri üflemeli brülörler ve bu tür
brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları dışında kalan, ticari amaçlarla kendi başına
pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımlanan veya monte edildiğinde böyle
bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi
montajlarını,
kapsar.
(2) Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere özel
olarak tasarımlanan cihazlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Gaz Yakan Cihazın Normal Kullanımı: Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda, bir
cihazın “normal kullanımı”, imalatçının talimatlarına göre, doğru olarak tesis edilmesi ve
düzenli olarak bakımının sağlanmasını, gaz yakıt kalitesindeki normal sapmalar ve besleme
basıncındaki normal dalgalanmalar altında kullanılmasını, üretim amacına uygun olarak veya
öngörülebilecek şekilde kullanılmasını,
c) Gaz Yakıt: l bar basınç altında 15°C sıcaklıkta gaz halinde bulunan her türlü yakıtı,
ç) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
d) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,
e) Üye Devletler: Avrupa Birliğine Üye Devletleri,
ifade eder.
2
İKİNCİ BÖLÜM
Emniyet, Standartlar, Piyasaya Arz ve Piyasa Gözetim ve Denetimi
Emniyet hükümleri
MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan cihazlar ve donanımlar bu
Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–I)’de belirtilen, kendilerine uygulanabilir temel gereklere
uygun olmak zorundadır.
(2) Bakanlık aşağıdaki durumlardan birine uyan cihazların ve donanımların, bu
maddenin birinci fıkrasında geçen temel gereklere uygun olduğunu kabul eder.
a) Kendilerine uygulanabilen ve referans numaraları Avrupa Birliği Resmi
Gazetesinde yayımlanmış olan uyumlaştırılmış standartları uygulayan ve referans numaraları
Bakanlık tarafından yayımlanmış ulusal standartlara uygunluk.
b) Uyumlaştırılmış standartların olmadığı durumlarda, bu Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen, kendilerine uygulanabilen ulusal standartlara
uygunluk.
Atıf yapılan standartlar
MADDE 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen temel
gereklere uygun olan ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ulusal
standartların metinleri, Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirilir. Komisyon söz konusu
ulusal standartların uygunluk varsayımını karşıladığını bildirirse, bu standartların referans
numaraları Bakanlık tarafından yayımlanır.
(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen
standartların, aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen temel gerekleri karşılamaması
halinde, durum gerekçeleri belirtilerek Müsteşarlık aracılığıyla Bakanlık tarafından,
98/34/EEC Direktifi uyarınca kurulan komiteye iletilir.
Piyasaya arz, piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan, bu Yönetmeliğin 9 uncu
maddesinde bahsedilen uygunluk değerlendirme işlemlerinden geçmiş ve 11 inci maddesinde
belirtilen CE uygunluk işaretini taşıyan cihazların piyasaya arzı veya hizmete sunulması
yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.
(2) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde tanımlanmış donanımlardan, bu Yönetmeliğin 8
inci maddesinde düzenlenen uygunluk değerlendirme belgesi bulunanların piyasaya arzı
yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.
(3) Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile
13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça
yapılır ve
CE uygunluk işareti taşıyan bir cihazın normal olarak kullanıldığında kişilerin,
evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atması hususunda kesin belirtilerin
bulunduğu tespit edildiğinde, bu cihazların piyasadan toplatılması veya piyasaya arzının
yasaklanması veya kısıtlanmasına yönelik kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde gerekli
bütün önlemler alınır. Bakanlık, aldığı önlemleri Komisyona bildirilmek üzere Müsteşarlığa
iletir. Söz konusu bildirimde, alınan önlemlerin gerekçeleri gösterilirken özellikle ürünün
uygunsuzluğunun aşağıda belirtilen hususlardan birisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı
belirtilir.
a) Cihazın, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında atıfta bulunulan
standartlara ve dolayısıyla Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–I)’deki temel gereklere uygun
olmaması,
3
b) Sözü edilen standartların yanlış uygulanmış olması,
c) Sözü edilen standartların yetersiz olması.
(4) Cihazın piyasaya arzını veya hizmete sunulmasını kısıtlayıcı nitelikte alınan kararlar
gecikmeksizin Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve ilgili tarafa, gerekçeleri, karara karşı
başvurulabilecek yasal yollar ve süreler de belirtilmek koşuluyla bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirmesi, CE Uygunluk İşareti,
Onaylanmış Kuruluşlar ve Cezai Hükümler
Uygunluk değerlendirme usulleri
MADDE 8 - (1) Seri olarak üretilen cihazların uygunluk değerlendirmeleri aşağıda
belirtildiği şekilde yapılır.
a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 1 inci maddesine göre yapılan AT
tip incelemesi.
b) Cihazların piyasaya arzından önce imalatçının aşağıdaki yöntemlerden birisini
seçerek yapacağı uygunluk değerlendirmesi.
1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 2 nci maddesine göre AT tip
uygunluk beyanı.
2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 3 üncü maddesine göre AT tip
uygunluk beyanı (Üretim Kalite Güvencesi).
3) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 4 üncü maddesine göre AT Tip
uygunluk beyanı (Ürün Kalite Güvencesi).
4) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 5 inci maddesine göre AT
doğrulaması.
(2) Cihazın yalnız bir adet ya da az miktarlarda üretilmesi durumunda, imalatçı bu
Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 6 ncı maddesine göre AT birim doğrulamasını
seçebilir.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen işlemlerin tamamlanmasından
sonra, imalatçı bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre CE uygunluk işaretini iliştirir.
(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemler, CE uygunluk işaretinin
iliştirilmesi ve gerektiğinde uygunluk beyanının düzenlenmesi hariç olmak üzere, bu
Yönetmeliğin 2 nci maddesinde geçen donanımlara da uygulanır. Nihai cihazın temel
gereklere uygunluğunu sağlamak için, donanımın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu
beyan eden, özelliklerini belirten ve cihaza nasıl monte edilmesi veya takılması gerektiğini
gösteren bir belge imalatçı tarafından düzenlenir ve donanımlarla birlikte sunulur.
(5) Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili bütün kayıtlar ve yazışmalar Türkçe veya
onaylanmış kuruluş tarafından kabul edilen bir dilde yapılır.
Onaylanmış kuruluşların tayini
MADDE 9 - (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen uygunluk
değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini
bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını bu Yönetmelik ve 15/11/2001 tarihli ve 2001/3531
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile
Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.
4
CE uygunluk işaretinin kullanılmasına ve cihazlara iliştirilmesine dair esaslar
MADDE 10 - (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–III)’te gösterilen CE
Uygunluk İşareti ve kayıtlar, bu Yönetmelik ile 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine
ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, cihazın üzerine veya cihazda bulunan
bilgi plakasına kolayca görülebilir, okunabilir ve silinmez bir şekilde iliştirilir. Söz konusu
bilgi plakası yeniden kullanılamayacak şekilde tasarımlanmalıdır.
(2) Cihaza, CE uygunluk işaretinin şekli ve anlamı konusunda üçüncü kişileri
yanıltacak başka işaretler iliştirilmez. Başka düzenleme ve standartlara uygunluğu gösteren
işaretler, CE uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek şekilde
cihaza veya bilgi plakasına iliştirilebilir.
(3) Cihazın CE uygunluk işareti iliştirilmesini öngören başka yönetmeliklere de tâbi
olması durumunda, CE uygunluk işareti cihazın söz konusu diğer yönetmelik hükümlerine de
uygun olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bu yönetmeliklerden bir veya birkaçının, bir geçiş
dönemi öngördüğü ve bu dönem içinde imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı
tanıdığı durumlarda, CE uygunluk işareti cihazın sadece imalatçının uygulamayı seçtiği
yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan yönetmeliğin ilgili
hükümleri ve diğer ayrıntılar cihazın beraberinde bulunan belge, uyarı, kullanma kılavuzu
veya bilgi plakasında verilir.
Usulsüz olarak iliştirilmiş CE uygunluk işareti
MADDE 11 - (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak
kaydıyla;
a) CE uygunluk işaretinin cihaza usulsüz olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi
durumunda, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, cihazın CE uygunluk işareti
ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından bildirilen hususlar
dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.
b) Uygunsuzluğun devamı halinde, Bakanlık kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde
söz konusu cihazın piyasaya arzını kısıtlayıcı veya yasaklayıcı bütün tedbirleri alır.
Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 12 - (1) Bakanlık cihazlar ve donanımlarının piyasa gözetimi ve denetimini
13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler
çerçevesinde gerçekleştirir.
Cezai hükümler
MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 29/6/2001
tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına
Dair Kanun hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 - (1) 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaz
Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten
kaldırılan Yönetmeliğe diğer düzenlemelerde yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış
sayılır.
5
Yürürlük
MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 - (1) Bu Yönetmeliğin hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
6
EK-I
TEMEL GEREKENLER

Ön Açıklama
Donanıma bağlı risklerin varolması durumunda, bu Ekteki cihazlara yönelik gerekli
koşullardan doğan yükümlülükler donanıma da uygulanır.
1. GENEL ŞARTLAR
1.1. Cihazlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlandığı biçimde ve normal
koşullarda kullanıldığında güvenli bir şekilde çalışarak insanları, evcil hayvanları ve malları
tehdit etmeyecek şekilde tasarımlanmalı ve üretilmelidir.
1.2. Piyasaya sürüldüğünde:
- Tüm cihazlarla beraber montaj yapan kişiye yönelik teknik talimatname verilmelidir.
- Tüm cihazlarla beraber kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatı verilmelidir.
- Tüm cihazlar ve bunların ambalajları uygun uyarı bilgilerini taşımalıdır.
Talimatlar ve uyarı bilgileri Türkçe veya cihazın gönderileceği üye devletin resmi dilinde ya
da dillerinde yazılmalıdır.
1.2.1. Montajı yapana yönelik teknik talimatlar, montaj, ayarlama ve servisin doğru
yapılmasını ve cihazın güvenle kullanılmasını sağlayacak bütün bilgileri içermelidir.
Talimatlar özellikle:
- Kullanılan gazın türünü,
- Kullanılan gazın besleme basıncını,
- Aşağıdaki koşullar için gerekli temiz hava akışını,
- Yanma havası beslemesi için,
- Madde 3.2.3.’te belirtilen donanıma sahip olmayan cihazlar kullanıldığında tehlikeli
yanmamış gaz karışımlarının oluşumunu engellemek için,
- Yanma ürünlerinin dışarı atılma koşullarını,
- Cihazların bitmiş şekliyle ilgili temel gereklere uygunluğunun sağlanmasını desteklemek
amacıyla cebri üflemeli brülörlerle teçhiz edilecek ısıtma elemanlarına, ait özellikler,
montajla ilgili gereksinimler ve yerine göre imalatçı tarafından önerilen kombinasyonların
listesini içermelidir.
1.2.2. Kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatlarını, güvenli kullanım için gereken tüm
bilgiyi içermeli ve özellikle kullanım kısıtlamalarına kullanıcının dikkati çekilmelidir.
1,2,3, Cihazın ve ambalajının üstündeki uyarı bilgileri kullanılan gazın cinsini, gazın besleme
basıncını ve kullanım kısıtlamalarını, özellikle de cihazın havalandırması yeterli olan yerlere
kurulması koşulunu açıkça belirtmelidir.
1.3. Cihazın bir parçası olacak donanım, talimatlara uygun şekilde monte edildiğinde
öngörülen amaçları doğru olarak yerine getirebilecek şekilde tasarımlanmış ve üretilmiş
olmalıdır. İlgili donanıma yönelik montaj, ayar, işleyiş ve bakım talimatları sağlanmalıdır.
7
2. MALZEMELER
2.1. Malzemeler, kullanım amaçlarına uygun olmalı ve maruz kalacakları mekanik,
kimyasal ve termik koşullara dayanıklı olmalıdır.
2.2. Güvenlik açısından önem arz eden malzemelerin nitelikleri cihazların imalatçısı veya
tedarikçisi tarafından garanti edilmelidir.
3. TASARIM VE KONSTRÜKSİYON
3.1. Genel
3.1.1. Cihazların konstrüksiyonu, normal olarak kullanıldıklarında, güvenlik unsurunu
tehlikeye sokabilecek kararsızlık, şekil bozukluğu, kırılma veya aşınma oluşmayacak şekilde
yapılmalıdır.
3.1.2. Cihazların ilk çalıştırılmalarında ve/veya kullanım esnasında ortaya çıkan yoğuşma
cihazların güvenliğini etkilememelidir.
3.1.3. Cihazların tasarımı ve konstrüksiyonu, dış nedenlerden kaynaklanan bir yangın
durumunda patlama riskini asgari düzeye indirecek şekilde yapılmalıdır.
3.1.4. Cihazların konstrüksiyonu, gaz devresine su ve istenmeyen hava sızıntısı oluşmayacak
şekilde yapılmalıdır.
3.1.5. Yardımcı enerji kaynağındaki normal dalgalanmalar halinde, cihazlar güvenli olarak
çalışmaya devam etmelidir.
3.1.6. Yardımcı enerji kaynağında oluşan anormal dalgalanmalar ve kesintiler ile enerjinin
tekrar eski haline gelmesi güvensiz bir durum yaratmamalıdır.
3.1.7. Cihazların tasarımı ve konstrüksiyonu, elektrik kaynaklı tehlikeleri önleyecek şekilde
yapılmalıdır. Uygulandığı alanda 11/1/2002 tarih ve 24637 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli
Teçhizat ile İlgili Yönetmelik” de ortaya koyulan elektrik kaynaklı tehlikelerle ilgili
güvenlik unsurlarına uygunluk, bu maddenin gerekleri ile eşdeğer olmalıdır.
3.1.8. Cihazın basınç altındaki tüm parçaları, güvenliği etkileyici deformasyon olmadan,
maruz kaldıkları mekanik ve ısıl gerilmelere dayanmalıdır.
3.1.9. Cihazların, tasarımı ve konstrüksiyonu, güvenlik, kontrol veya düzenleme
ekipmanında meydana gelecek bir aksaklığın tehlikeli bir durum yaratmasını engelleyecek
şekilde yapılmalıdır.
3.1.10. Cihazın güvenlik ve kontrol ekipmanları ile donatılması durumunda, güvenlik
ekipmanlarının işleyişi, kontrol ekipmanları tarafından devre dışı bırakılmamalıdır.
3.1.11. Üretim safhasında sabitlenen ya da ayarlanan ve kullanıcı ya da montaj yapan
tarafından müdahale edilmemesi gereken cihazın bütün parçaları uygun şekilde korunmalıdır.
8
3.1.12. Manivela kolları ile diğer kontrol ve ayar donanımı açıkça işaretlenmeli ve taşıma ve
kullanımda herhangi bir hatayı önlemeye yönelik uygun talimatlar verilmelidir. Bunların
tasarımları ayarların kazara değiştirilmesini önleyecek şekilde yapılmalıdır.
3.2. Yanmamış Gaz Çıkışı
3.2.1. Cihazların konstrüksiyonu, gaz sızıntı miktarı tehlikeli boyutta olmayacak şekilde
yapılmalıdır.
3.2.2. Cihazların konstrüksiyonu, yanmamış gazın cihaz içinde tehlike yaratacak birikimini
önlemek için ateşleme, yeniden ateşleme ve alevin sönmesinden sonraki gaz çıkışını
sınırlayacak şekilde yapılmalıdır.
3.2.3. Kapalı mekanlarda ve odalarda kullanılacak cihazlar, söz konusu mahallerde
yanmamış gazın tehlike yaratacak birikimini engelleyen özel bir donanıma sahip olmalıdır.
Bu tip donanımlarla donatılmamış olan cihazlar, yanmamış gazların birikip tehlikeli
boyutlara ulaşmasının önlenmesi için sadece yeterli derecede havalandırmaya sahip alanlarda
kullanılmalıdır.
Bakanlık isterse kendilerine özgü koşulları da göz önüne alarak, kendi sınırları dahilinde bu
tür cihazların tesis edilebilmesi için kabul edilen yeterli havalandırma şartlarını belirleyebilir.
Bu cihazların kendilerine özgü özellikleri dikkate alınarak tanımlanmalıdır. Büyük mutfak
cihazları ve toksik bileşenler içeren gazlarla çalışan cihazlar yukarıda adı geçen donanımlara
sahip olmalıdır.
3.3. Ateşleme
Cihazlar normal kullanıldıklarında:
- Ateşlemenin ve yeniden ateşlemenin düzgün bir şekilde gerçekleşmesini,
- Çapraz ateşlemeyi,
garanti altına alacak şekilde yapılmalıdır.
3.4. Yanma
3.4.1. Cihazların konstrüksiyonu, normal kullanıldıklarında, alev kararlılığını temin edecek
ve yanma ürünlerindeki sağlığa zararlı maddeler kabul edilebilir sınırı aşmayacak şekilde
yapılmalıdır.
3.4.2. Cihazların konstrüksiyonu normal kullanıldıklarında, yanma ürünlerini kazara ortama
yaymayacak şekilde yapılmalıdır.
3.4.3. Yanma ürünlerinin tahliyesi için bir bacaya bağlı cihazların konstrüksiyonu, anormal
çekiş koşullarında, bulunduğu mekana tehlikeli miktarda yanma ürünü yaymayacak şekilde
yapılmalıdır.
3.4.4. Konutlarda bağımsız olarak kullanılan bacasız ısıtma cihazları ile bacasız şofbenler,
bulundukları mekan veya alanda insan sağlığını tehdit edecek şekilde karbonmonoksit gazı
oluşumuna sebep olmamalıdır. Bu nedenle söz konusu gaza tahmini maruz kalma süresi de
göz önünde bulundurulmalıdır.
9
3.5. Enerjinin Rasyonel Kullanımı
Cihazların konstrüksiyonu, güncel teknolojik bilgi seviyesi ve emniyet unsurları göz önüne
alınarak, enerjinin rasyonel kullanımı temin edilecek şekilde yapılmalıdır.
3.6. Sıcaklıklar
3.6.1. Cihazın taban veya diğer yüzeylere yakın yerleştirilebilecek parçaları, çevrede tehlike
oluşturacak sıcaklıklara ulaşmamalıdır.
3.6.2. Cihazlarda müdahale edilebilecek düğme ve kolların yüzey sıcaklığı kullanıcı için
tehlike oluşturmamalıdır.
3.6.3. Konutlarda kullanım için tasarımlanmış cihazların ısı iletimiyle ilişkili yüzey ve
parçaları haricindeki dış kısımlarının yüzey sıcaklıkları, kullanıcıyı ve özellikle de tepki
süresi hesaba katılması gereken çocuklar için tehlike oluşturmamalıdır.
3.7. Gıda Maddeleri ve Temizlik Amaçlı Su
Bu alandaki Avrupa Topluluğu kuralları saklı kalmak kaydıyla, bir cihazın üretiminde
kullanılan malzeme ve parçalar, temas halinde bulunabilecekleri gıda maddelerinin veya
temizlik amaçlı kullanılan suyun kalitesini bozmamalıdır.
10
EK-II
UYGUNLUĞUN SERTİFİKALANDIRILMASI PROSEDÜRÜ

1. AT TİP İNCELEMESİ
1.1. AT tip incelemesi; tasarımlanan üretimin bir numunesi olan ve bu yönetmeliğin
kapsamına giren bir cihazın, Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun onaylanmış kuruluş
tarafından incelenmesi ve sertifikalandırılmasıdır.
1.2. Tip incelemesi için başvuru, imalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi
tarafından tek bir onaylanmış kuruluşa yapılır.
1.2.1. Başvuru şunları içerir:
- İmalatçının adı ve adresi; eğer başvuru temsilci tarafından yapılmışsa temsilcinin adı ve
adresi,
- Başvurunun önceden başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir
taahhütname,
- EK IV’de açıklanan şekilde bir tasarım dokümantasyonu
1.2.2. Bundan sonra “tip” olarak adlandırılacak olan ve üretimin numunesi olan cihaz,
imalatçı tarafından onaylanmış kuruluşa teslim edilir. Onaylanmış kuruluş test programı için
gerekirse daha fazla tip numunesi isteyebilir.
Tip, ürünün varyasyonlarını da içerebilir, ancak bunlar risk açısından farklı özelliklere sahip
olmamalıdır.
1.3. Onaylanmış Kuruluş
1.3.1. Tasarım dokümantasyonunu inceleyerek ve tipin tasarım dokümantasyonuna uygun
üretildiğini onaylamalı ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartların
uygulanabilir hükümlerine ve bu yönetmeliğin gerekli koşullarına uygun tasarımlanmış
elemanları saptamalıdır.
1.3.2. Yönetmenliğin 5 inci maddesinde belirtilen standartların uygulanmadığı durumda,
imalatçının benimsediği çözümlerin temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek
için, uygun muayene ve/veya deneyleri uygular ya da uygulatır.
1.3.3. İmalatçının ilgili standartları uyguladığı hallerde, bu uygulamanın etkin olarak yapılıp
yapılmadığını, dolayısıyla da temel gereklere uygunluğunun sağlanıp sağlanmadığını kontrol
etmek için uygun inceleme ve/veya deneyleri yapmalı veya yaptırmalıdır.
1.4. Tip, bu yönetmelik hükümlerine uygunluk sağladığı takdirde onaylanmış kuruluş
müracaatçıya AT tip inceleme sertifikası tanzim etmelidir. Söz konusu sertifika, inceleme
sonuçlarını, varsa sertifikanın geçerliliğine ilişkin koşulları, onaylanan örnek tipi tanımlayıcı
verileri ve yerine göre tipin işlevlerinin tanımlamalarını içermelidir. Teknik resim ve şemalar
gibi ilgili teknik dokümanlarda sertifikaya eklenmelidir.
11
1.5. Onaylanmış kuruluş, AT tip inceleme sertifikasının verildiğini ve madde 1.7’de
belirtilen tipe yapılan eklemeleri, diğer onaylanmış kuruluşlara derhal bildirmelidir. Bu
kuruluşlar AT Tip-inceleme sertifikasının ve/veya eklerinin birer kopyası ile geçerli gerekçe
göstererek yapılan muayene ve deney raporlarının birer kopyasını talep edip temin
edebilirler.
1.6. AT tip inceleme sertifikası vermeyi reddeden ya da bunu iptal eden onaylanmış
kuruluş gerekçelerini de belirterek bu kararını sırasıyla kendisini yetkilendiren Bakanlık ve
diğer onaylanmış kuruluşlara bildirir.
1.7. İmalatçı, onaylı tipte yapılan ve temel gereklere uygunluğu etkileyebilecek tüm
değişikliklerden AT tip inceleme sertifikası veren onaylanmış kuruluşu haberdar eder.
Onaylı tipte yapılan değişiklikler, temel gereklere ya da cihazın kullanımına yönelik
uyulması zorunlu koşullara uygunluğunu etkiliyorsa, bu değişikler için AT tip inceleme
sertifikasını veren onaylanmış kuruluşun ek onayı gerekir.
Bu ek onay, orijinal AT tip inceleme sertifikasına ek şeklinde verilir.
2. AT TİPE UYGUNLUK BEYANI
2.1 AT tipe uygunluk beyanı, imalatçının ilgili cihazların, AT tip inceleme sertifikasında
belirtilen tipe uygunluklarını ve cihazların bu yönetmeliğin temel gereklerini karşıladıklarını
beyan etmesidir. İmalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, her cihaza CE
uygunluk işaretini iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir.
Bu uygunluk beyanı birden fazla cihazı kapsayabilir ve imalatçı tarafından muhafaza edilir.
CE uygunluk işaretinin yanına, aşağıda madde 2.3’de belirtilen rasgele denetimlerden
sorumlu onaylanmış kuruluşun tanıtım numarası da konulmalıdır.
2.2. İmalatçı, mamulün nihai muayenesi ve deneyi de dahil olmak üzere imalat süreci
sonunda elde edilen üretimin homojen olmasını ve cihazların AT tip inceleme
sertifikasında belirtilen örnek tipe ve bu yönetmeliğin ilgili temel gereklerine uygun
olmasını teminen gerekli tüm önlemleri almalıdır. İmalatçı tarafından seçilecek onaylanmış
kuruluş madde 2.3’de belirtilen şekilde cihazlar üzerinde rasgele denetlemeler yapmalıdır.
2.3 Cihazların yerinde denetimi, onaylanmış kuruluş tarafından rasgele olarak bir yıllık ya
da daha az aralıklarla yapılmalıdır. Yeterli sayıda cihaz incelenmeli ve bu Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinde belirtilen uygulanabilir standartlarda düzenlenen uygun deneyler veya eşdeğer
deneyler bu yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu sağlamak için uygulanır.
Her seferinde onaylanmış kuruluş, bu deneylerin kısmen mi, tamamen mi uygulanacağına
karar verir. Bir ya da daha fazla cihaz onaylanmazsa, bunların pazarlanmasını engelleyici
önlemler onaylanmış kuruluş tarafından alınır.
3. AT TİPE UYGUNLUK BEYANI ( ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ)
3.1. AT tipe uygunluk beyanı (üretim kalite güvencesi) imalatçının, cihazların AT tip
inceleme sertifikasında belirtilen tipe ve bu yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu
belirterek, aşağıda madde 3.2’deki yükümlülüklerini yerine getirmesidir. İmalatçı ya da
Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi her cihaza CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve yazılı
bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. Bu beyan birden fazla cihazı kapsayabilir. Beyan,
imalatçı tarafından muhafaza edilir. CE uygunluk İşareti AT gözetiminden sorumlu
onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.
12
3.2. İmalatçı, cihazların AT tip inceleme sertifikasında belirtilen tipe ve bu yönetmeliğin
temel gereklerine uygunluğunu temin eden bir kalite sistemi uygular.
İmalatçı madde 3.4’de belirtilen AT gözetimine tabidir.
3.3. Kalite Sistemi
3.3.1. İmalatçı, söz konusu cihazlara yönelik kalite sisteminin onaylanması için kendi seçtiği
onaylanmış kuruluşa başvurmalıdır.
Başvuru şunları içermelidir:
- Kalite sistem dokümantasyonu,
- Onaylı kalite sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli kılınacağına dair taahhüt,
- Uygunluğunu ve etkinliğini sağlamak için onaylı kalite sisteminin muhafazası için taahhüt,
- AT tip inceleme sertifikasının bir kopyası ve onaylı tiple ilgili dokümanlar.
3.3.2. İmalatçının benimsediği tüm öğeler, koşullar ve hükümler, sistematik ve mantığa
uygun bir biçimde kurallar, prosedürler ve yazılı talimatlar şeklinde belgelendirilmelidir.
Kalite sistemine ilişkin bu dokümantasyon kalite programı, planlar, el kitapları ile kayıtların
tutarlı bir şekilde yorumlanmasını mümkün kılmalıdır. Bu dokümantasyon kalite program,
plan, kılavuz ve kayıtların yorumunda birliği sağlamalıdır. Belgeler özellikle de
aşağıdakilerin yeterli tanımını içermelidir:
- Yönetimin kalite hedefleri, organizasyon yapısı ve sorumlulukları ile cihaz kalitesi
konusundaki yetkisini,
- Üretim süreçleri, kullanılacak kalite kontrol ve kalite güvence tekniklerini ve sistematik
faaliyetlerini,
- Üretim öncesinde, sonrasında ve üretim boyunca yapılacak muayene , test ve bunların
uygulanma sıklığını,
- İstenen cihaz kalitesinin sağlanmasını ve kalite sisteminin etkin işleyişini izleme metodunu.
3.3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin madde 3.3.2’de belirtilen koşulları karşılayıp
karşılamadığını belirlemek için kalite sistemini inceler ve değerlendirir. Onaylanmış kuruluş,
karşılık gelen uyumlaştırılmış standartları uygulayan kalite sistemleri açısından bu koşullara
uygunluğu varsayar.
Onaylanmış kuruluş kararını imalatçıya bildirmeli ve diğer onaylanmış kuruluşları durumdan
haberdar etmelidir. İmalatçıya yapılan bildirim, muayene sonuçlarını, onaylanmış kuruluşun
adını ve adresini ve ilgili cihazlara yönelik kararın gerekçesini içerir.
3.3.4. İmalatçı, kalite sistemindeki yeni teknoloji ve kalite anlayışlarının sebep olduğu
değişikliklerden, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu haberdar eder.
Onaylanmış kuruluş, değişiklik tekliflerini inceler ve değiştirilen kalite sisteminin ilgili
hükümlere uyup uymadığına veya yeniden değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar
verir.
Kararını imalatçıya bildirir. Bildirim, muayene sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme
kararını içermelidir.
13
3.3.5. Kalite sisteminin onayını iptal eden bir onaylanmış kuruluş, kararının gerekçelerini de
belirterek durumu diğer onaylanmış kuruluşlara bildirir.
3.4. AT Gözetimi
3.4.1. AT Gözetiminin amacı, imalatçının onaylı kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini
lâyıkıyla yerine getirmesini sağlamaktır.
3.4.2. İmalatçı, onaylanmış kuruluşun üretim, muayene, deney ve depo mahallerine inceleme
amacıyla erişimine izin vermeli ve özellikle; aşağıdaki hususlara ilişkin olmak üzere gerekli
tüm bilgileri sağlamalıdır.
- Kalite sistemine ilişkin dokümantasyon,
- Muayene raporları, deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelikleri
hakkındaki raporlar vs. gibi kalite kayıtları.
3.4.3. Onaylanmış kuruluş, imalatçının onaylı kalite sistemini sürdürdüğünü ve uyguladığını
garanti etmek için en azından iki yılda bir denetim yapmalı ve denetim raporunu imalatçıya
sunmalıdır.
3.4.4. Ayrıca, onaylanmış kuruluş imalatçıya haber vermeksizin ziyaretlerde bulunur. Bu
ziyaretler sırasında cihazları test eder ya da ettirir. İmalatçıya bir muayene raporu ve eğer
yapıldıysa bir deney raporu sunar.
3.4.5. İmalatçı, talep edildiğinde onaylanmış kuruluşun raporunu verebilmelidir.
4. AT TİP UYGUNLUK BEYANI (ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ)
4.1. AT tip uygunluk beyanı, (ürün kalite güvencesi) aşağıda madde 4.2’deki
yükümlülüklerini yerine getiren imalatçının, ilgili cihazların AT tip inceleme sertifikasında
tanımlanan tipe uygun olduğunu ve bu yönetmeliğin temel gereklerini karşıladığını beyan
etmesidir.
İmalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, her cihaza CE uygunluk işaretini
iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı hazırlamalıdır. Bu beyan birden fazla cihazı
kapsayabilir ve imalatçı beyanı muhafaza etmelidir. CE uygunluk işareti, AT gözetiminden
sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.
4.2. İmalatçı aşağıda madde 4.3’de belirtildiği gibi, cihazların son muayenesi ve deneyleri
için onaylı kalite sistemini uygular. İmalatçı aşağıda madde 4.4’de belirtilen AT gözetimine
tabidir.
4.3. Kalite Sistemi
4.3.1. Bu işlemde imalatçı, söz konusu cihazlara yönelik kalite sisteminin onayı için
başvuruyu kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapar.
Başvuru şunları içermelidir:
- Kalite sistem dokümantasyonu,
14
- Onaylı kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirme taahhüdü,
- Onaylı kalite sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli kılınacağına dair taahhüt,
- Onaylı tiple ve AT tip inceleme sertifikasının bir kopyasıyla ilgili dokümanlar.
4.3.2. Kalite sisteminin bir parçası olarak, her bir cihaz muayene edilmeli ve bu
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen uygulanabilir standartlarda belirtilen deneyler ya
da bu yönetmelikteki temel gereklere uygunluğunu denetleyen eşdeğer deneyler
uygulanmalıdır. İmalatçının benimsediği tüm öğeler, yönetmelik ve hükümler; tedbirler,
prosedürler ve yazılı talimatlar sistematik olarak ve mantıklı bir şekilde belgelendirilmelidir.
Kalite sistemine ilişkin bu dokümantasyon kalite programı, planlar, el kitapları ile kayıtların
tutarlı bir şekilde yorumlanmasını mümkün kılmalıdır.
Kalite sistem dokümantasyonu, özellikle de aşağıdakilerin yeterli tanımını içermelidir:
- Yönetimin kalite hedeflerini, örgütsel yapısını ve cihaz kalitesine ilişkin sorumluluk ve
yetkilerini,
- Üretim sonrasında uygulanacak kontrol ve deneyleri,
- Kalite sisteminin etkin işleyişini doğrulama metodunu,
4.3.3. Onaylanmış kuruluş, yukarıda madde 4.3.2’de belirtilen koşulları karşılayıp
karşılamadığını belirlemek için kalite sistemini inceler ve değerlendirir. Onaylanmış kuruluş,
karşılık gelen uyumlaştırılmış standartları uygulayan kalite sistemleri açısından bu koşullara
uygunluğu varsayar. Onaylanmış kuruluş, kararını imalatçıya bildirir ve diğer onaylanmış
kuruluşları durumdan haberdar eder. İmalatçıya yapılan bildirim, muayene sonuçlarını,
onaylanmış kuruluşun adını ve adresini ve ilgili cihaza yönelik gerekçeli değerlendirme
kararını içermelidir.
4.3.4. İmalatçı, kalite sisteminin gerektirdiği adaptasyonlardan, örneğin yeni teknoloji ve
kalite anlayışlarından kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu haberdar eder.
Onaylanmış kuruluş değişiklik tekliflerini inceler ve değiştirilen kalite sisteminin ilgili
hükümlere uyup uymadığına ya da yeniden değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar
verir.
Onaylanmış kuruluş kararını imalatçıya bildirir. Bildirim, muayene sonuçlarını ve gerekçeli
değerlendirme kararını içerir.
4.3.5. Kalite sisteminin onayını iptal eden onaylanmış kuruluş, kararının gerekçelerini de
belirterek durumu diğer onaylanmış kuruluşlara bildirir.
4.4. AT Gözetimi
4.4.1. AT gözetiminin amacı, imalatçının onaylı kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini
hakkıyla yerine getirmesini sağlamaktır.
4.4.2. İmalatçı, onaylanmış kuruluşun, muayene, deney, depo mahallerine inceleme
amacıyla erişimine izin vermeli ve özellikle aşağıdaki hususlara ilişkin olmak üzere gerekli
tüm bilgileri sağlamalıdır;
- Kalite sistemine ilişkin dokümantasyon,
- Muayene raporları, deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelikleri
hakkındaki raporlar vb. gibi kalite kayıtları.
15
4.4.3. Onaylanmış kuruluş imalatçının onaylı kalite sistemini sürdürdüğünü ve uyguladığını
garanti etmek için en azından iki yılda bir denetim yapmalı ve denetim raporunu imalatçıya
vermelidir.
4.4.4. Ayrıca onaylanmış kuruluş imalatçıya haber vermeksizin ziyaretlerde bulunmalıdır.
Bu ziyaretler sırasında onaylanmış kuruluş cihazları test eder ya da ettirir. Onaylanmış
kuruluş imalatçıya bir muayene raporu ve eğer yapıldıysa bir deney raporu verir.
4.4.5. İmalatçı talep edildiğinde onaylanmış kuruluşun raporunu verebilmelidir.
5. AT DOĞRULAMASI
5.1. AT doğrulaması, imalatçının ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin
cihazların, AT tip inceleme sertifikasında tanımlanan tipe uygunluğunu ve bu yönetmeliğin
temel gereklerini karşılayıp sağladığını beyan etmesidir.
5.2. İmalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, imalat işleminin, imal edilen
cihazların AT tip inceleme sertifikasında açıklanan tipe ve kendilerine uygulanan bu
yönetmeliğin gereklerine cihazların uygunluğunu sağlaması için gerekli tüm önlemleri
almalıdır.
İmalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, her bir cihaza CE uygunluk
işaretini iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. Uygunluk belgesi birden
fazla cihazı kapsayabilir ve bu belge, imalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili
temsilcisi tarafından muhafaza edilmelidir.
5.3. Onaylanmış kuruluş, ya madde 5.4’de belirtildiği gibi her bir cihazı muayene ve test
ederek ya da madde 5.5’de belirtildiği gibi cihazları istatistiki bazda muayene ve test ederek,
cihazların bu yönetmelik gereklerine uygunluğunu denetler.
5.4. Her bir cihazı muayene ve test ederek onaylama,
5.4.1. Tüm cihazlar tek tek incelenir ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ilgili
standardlarda istenilen deneyler ya da eşdeğer deneyler, cihazların AT tip inceleme
sertifikasında tanımlanan tipe ve kendilerine uygulanan bu yönetmeliğin temel gereklerine
uygunluğunu doğrulamak için yapılır.
5.4.2. Onaylanmış kuruluş her cihaza kendi kimlik numarasını vermeli ya da verdirmeli ve
yapılan deneylerle ilgili yazılı bir uygunluk sertifikası düzenlemelidir. Uygunluk sertifikası
birden fazla cihazı kapsayabilir.
5.4.3. İmalatçı talep edildiği takdirde, onaylanmış kuruluşun düzenlemiş olduğu uygunluk
belgesini göstermek zorundadır.
5.5. İstatistiksel Doğrulama
5.5.1. İmalatçılar üretilen cihazları bir örnek yığınlar halinde sunmalı ve imalat işleminin,
üretilen grupların bir örnek olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır.
16
5.5.2. İstatistikî denetim
Cihazlar özellikleri itibariyle istatistiksel kontrole tabidir. Cihazlar, aynı koşullarda imal
edilen aynı modelin birimlerinden oluşan tanımlanabilir yığınlar halinde gruplanmalıdır.
Yığın rast gele aralıklarla muayene edilir. Örnekleme ile seçilen cihazlar tek tek incelenir.
Partinin onaylanacağını yada reddedileceğini belirlemek üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinde belirtilen standartlara göre uygun deneyler veya eşdeğer deneyler yapılır.
Aşağıdaki özelliklere sahip bir örnekleme sistemi uygulanır:
- 0,5–1,5 arasında bir uygunsuzluk yüzdesine sahip % 95 onay olasılığına tekabül eden bir
kalite düzeyi,
- 5-10 arasında bir uygunsuzluk yüzdesine sahip % 5 onay olasılığına tekabül eden bir
kalite limiti,
5.5.3. Yığınlar kabul edilirse, onaylanmış kuruluş her cihaza kendi kimlik numarasını
iliştirmeli ya da iliştirtmeli ve yapılan deneylerle ilgili yazılı bir uygunluk belgesi
düzenlemelidir. Örneklemede uygun bulunmayan ürünler dışındaki diğer tüm cihazlar
piyasaya sürülebilir.
Bir yığın reddedilirse, onaylanmış kuruluş yığının piyasaya sürülmesini engelleyecek uygun
önlemleri almalıdır. Yığınların sık sık reddedilmesi durumunda, onaylanmış kuruluş
istatistikî doğrulamayı askıya alabilir.
İmalatçı onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda, imalat işlemi sırasında bu kuruluşun kimlik
kayıt numarasını iliştirebilir.
5.5.4. İmalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, talep üzerine onaylanmış
kuruluşun vermiş olduğu uygunluk sertifikasını göstermek zorundadır.
6. AT BİRİM DOĞRULAMASI
6.1. AT Birim doğrulaması, imalatçının ya da Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin
aşağıda madde 6.2’de belirtilen sertifikayla birlikte çıkan ilgili cihazın, bu yönetmeliğin
gereklerini karşılamasını sağlaması ve beyan etmesidir. İmalatçı ya da onun Türkiye’de
yerleşik yetkili temsilcisi cihaza CE uygunluk işareti iliştirmeli ve kendisinin muhafaza
edeceği yazılı bir uygunluk belgesi düzenlemelidir.
6.2. Onaylanmış kuruluş cihazı incelemeli ve cihazın bu yönetmeliğin temel gereklerine
uygunluğunu sağladığını tespit etmek için, tasarım dokümanlarını da dikkate alarak uygun
deneyleri yapmalıdır. Uygunluğu tespit edilen cihazlara Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt
numarası iliştirilmeli veya iliştirilmesi sağlanmalı ve muayenelerden sonra uygunluk
sertifikası verilmelidir.
Onaylanmış kuruluş kendi kimlik kayıt numarasını onaylı cihaza iliştirmeli ve yapılan
deneylerle ilgili yazılı bir uygunluk sertifikası düzenlemelidir.
6.3. Cihazın tasarımıyla ilgili teknik dokümantasyonun amacı, EK IV’de de belirtildiği gibi,
cihazın bu yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesini ve cihazın
tasarımının, üretiminin ve işleyişinin anlaşılmasını sağlamaktır.
EK IV’te belirtilen tasarım dokümantasyonu onaylanmış kuruluşa sunulmalıdır.
17
6.4. Onaylanmış Kuruluş gerekli gördüğü takdirde, cihaz monte edildikten sonra muayene
ve deneyler uygulayabilir.
6.5. İmalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, talep edildiğinde onaylanmış
kuruluşun vermiş olduğu uygunluk sertifikasını göstermek zorundadır.
18
EK-III
CE UYGUNLUK İŞARETİ VE KAYITLARI
1. CE Uygunluk işareti, aşağıda gösterildiği gibi “CE” harflerinden oluşur.
CE Uygunluk İşaretini, üretim kontrol safhasına katılan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt
numarası izler.
2. Cihaz ya da cihazın tanıtım etiketi, CE Uygunluk işaretiyle birlikte şu bilgileri de
taşımalıdır:
- İmalatçının adı ya da kimlik numarası,
- Cihazın markası,
- Kullanılıyorsa şebeke geriliminin tipi,
- Cihaz kategorisi,
- CE Uygunluk işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı.
Cihazın niteliğine göre, tesis için gereken bilgiler eklenebilir.
3. CE Uygunluk işareti, küçültüldüğünde ya da büyütüldüğünde yukarıdaki şeklin oranları
korunmalıdır.
CE Uygunluk İşaretinin farklı uygulamaları, 5 mm’den az olmayacak aynı dikey boyutlara
sahip olmalıdır.
19
EK-IV
TASARIM DOKÜMANTASYONU

Tasarım dokümantasyonu, onaylanmış kuruluşun istediği seviyede değerlendirmesi için,
aşağıdaki bilgileri içermelidir.
- Cihazın genel bir tanımı,
- Cihazın kavramsal tasarımları, imalat resimleri ile parça alt montaj grubu, devre v.s.
diyagramları,
- Yukarıdakilerin anlaşılabilmesi için cihazın çalışmasını da içeren gerekli tanım ve
açıklamalar,
- 5 inci maddede atıfta bulunulan kısmen ya da tamamen uygulanan standartların bir
listesi ile 5 inci maddede atıfta bulunulan standartlar uygulanmadığında, temel gerekleri
karşılamak için kullanılan çözümlerin tanımı,
- Deney raporları,
- Montaj ve kullanım talimatları,
Uygun hallerde tasarım dokümantasyonu şunları içermelidir:
- Cihaza takılan donanım ile ilgili onay sertifikaları,
- Cihazın üretim ve/veya muayene ve/veya izlenme metotlarıyla ilgili onaylar ve
sertifikalar,
- Onaylanmış kuruluşun yaptığı değerlendirmeye faydalı olacak her türlü dokümanlar.
20
EK-V
ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖLÇÜTLER

Bakanlık tarafından yetkilendirilen onaylanmış kuruluşun yerine getirmesi gereken asgari
koşullar:
- Personel ile gerekli araç ve ekipmanın bulundurulması,
- Personelin teknik yeterliliği ve mesleki dürüstlüğü,
- Bu cihazlarla doğrudan ya da dolaylı ilişkili olan tüm çevrelerden, gruplardan ya da
kişilerden bağımsız olarak, deneylerin uygulanması, raporların hazırlanması, sertifika
düzenlenmesi ve bu yönetmelikte istenen gözetimin yerine getirilmesi,
- Personelin mesleki sırları saklaması,
- Ulusal bir mevzuat gereğince devlet tarafından sigorta edilmediği durumlarda veya
sorumluluğu devletin üstlenmesi halleri dışında, onaylanmış kuruluşun bir kusur sorumluluğu
sigortası olmalıdır.
İlk iki koşulun yerine getirilişi, Bakanlık ya da Bakanlık tarafından oluşturulan organlarca
periyodik olarak doğrulanmalıdır.

CE işareti belgelendirmesi için CE belgesi sayfamızı ziyaret ediniz.

All Rights Reserved (KAS International Certification)