Akreditasyonlarımız
   

CE İŞARETİ - GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ 94/25/EC

GİRİŞ – CE UYGUNLUK İŞARETİNİN TANITIMI
AMACI
KAPSAMI
TANIMLAMALAR
TASARIM KATEGORİLERİ VE UYGUN MODÜLÜN BELİRLENMESİ

MODÜLLER

GEZİ TEKNESİNİN TASARIM VE İNŞASI İÇİN TEMEL GÜVENLİK GEREKLERİ

ÜRETİCİNİN HAZIRLAYACAĞI TEKNİK DOSYA
YAZILI UYGUNLUK BEYANI

İLGİLİ STANDARTLAR
GİRİŞ – CE UYGUNLUK İŞARETİNİN TANITIMI
Avrupa’da Roma Anlaşması ile başlayan Ortak Pazar uygulama isteği, daha sonra GATT ve WTD anlaşmaları ile gelişmiş, ticarette teknik engellerin kaldırılarak Avrupa Topluluğu üye ülkeleri pazarında ürün ve hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanması amacı ile 7 Mayıs 1985 tarihinde “Yeni Yaklaşım Direktifleri” kavramı içersinde, pazara sunulacak ürün ve hizmetler için sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması koşulları esas alınarak hazırlanan yönetmelikler ile “Teknik Uyumlaştırma ve Standardizasyon” sağlanması amaçlanmıştır. Bu yönetmeliklerden biri de GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ’dir.

CE uygunluk işareti bir ürünün ya da ürün gurubunun güvenlik, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gerekli asgari koşulları “Yeni Yaklaşım Direktiflerine” uygun olarak sağladığını gösteren, AB pazarında ürünün serbest dolaşımını sağlayan, Fransızca “Confirmité Européenne” ifadesinin kısaltılmış şekli olup ilgili ürün üzerine etiket veya damgalamak suretiyle iliştirilen bir işarettir.
  Ülkemizde Gümrük Birliği Anlaşması olarak bilinen Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 6 Mart 1995 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 1/95 sayılı ortaklık konseyi kararının 8-11. Maddeleri kapsamında Türkiye’de Avrupa Birliği’nin standardizasyon, ölçüm, kalibrasyon, akreditasyon, test ve belgelendirme konularındaki AB Teknik mevzuatının 2001 yılına kadar uyumlaştırılması şartı getirilmişti. 29.06.2001 tarihinde yasalaşan    “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” ile de Türkiye’nin uyum süreci başlamış oldu. Bu kanun yürürlüğe giriş tarihi olan 11 Ocak 2002 den itibaren de ürünlere ait yönetmelikler sırasıyla yayınlanmaya başlamıştır.

  Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin AB’da yürürlüğe giriş tarihi 16.06.1996, geçiş dönemi için son tarih 16.06.1998 olup, bu tarihten itibaren AB pazarına sunulan yönetmelik kapsamındaki ürünlerde CE uygunluk işareti bulunma zorunluluğu başladı. Türkiye’den gezi teknesi ithal eden Avrupalı bazı firmalar bu ürünlere CE uygunluk işaretini kendileri alıyorlardı.

  GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ 2 Nisan 2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikliğin yürülüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl olan geçiş süresinin tamamlanmasından sonra (2 Nisan 2003 de), yönetmelik kapsamındaki ürünlerin CE uygunluk işareti olmadan yalnızca AB ülkelerinde değil iç pazarda da satışı mümkün değildir.CE uygunluk işareti alma çalışmalarınızı kuruluşumuzun işbirliği ile yürütebilirsininz.

2. GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ’NİN AMACI

  Gezi teknesi, kısmen tamamlanmış gezi teknesi ve gezi teknesi aksamı olarak kullanılan, ayrı ve/veya gezi teknesine monte edilmiş bileşenlerin tasarımı ve yapımı için temel güvenlik gereklerini belirlemek, tekne ve bileşenlerinin bu gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini sağlamak üzere, CE uygunluk işaretlemesiyle bunlara ilişkin piyasa gözetimi ve denetimine yönelik usül ve esasları düzenlemektir. 

KAPSAM
GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ tam boyu 2,5m. ile 24m. arasında olan gezinti teknelerini, yarı bitmiş gezi teknelerini ve bu teknelerin bileşenleri olan ;

a ) Tekne içine yerleştirilmiş ve kıçtan tahrikli motorlar için tutuşmadan korunma  donanımını

b ) Dıştan takma motorlarda, motor viteste iken ilk hareketi önleme donanımını

c ) Dümen simitleri, dümen mekanizmaları ve kablo donanımlarını

d ) Yakıt tankları, yakıt boruları ve hortumlarını

e ) Hazır (prefabrik) kaporta ve lumbuzları kapsar.

Gezi amaçlı olarak piyasaya arz edildiğinde, kiralık veya gezi tekneciliği eğitimi için kullanılan gezi tekneleri de bu yönetmeliğin kapsamına girerler.


GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ aşağıdaki tekneleri kapsamaz;

Kürekli eğitim tekneleri ve kürekli yarış tekneleri dahil, imalatçısı tarafından sadece yarış için tasarımlanmış ve etiketlenmiş tekneler
Kanolar, kayaklar, gondollar ve deniz bisikletleri
Yelkenli kayaklar (sailing surfboards)
Motorlu kayaklar (powered surfboards), kişisel deniz araçları ve diğer benzeri motorlu deniz araçları
İmalatçısı tarafından bu şekilde etiketlenmiş olması şartıyla, 1950 yılından önce tasarımlanmış tarihi teknelerin orijinal malzemelerden tek olarak üretilen kopyaları
Sonradan piyasaya arz edilmemesi şartıyla deneme amacıyla üretilen tekneler
İmlatını takiben beş yıl süreyle piyasaya arz edilmemek kaydıyla, kendi kişisel kullanımı için imal edilen tekneler
Yukarıdaki kapsma aykırı olmaksızın, ticari amaçla yolcu taşıyan ve mürettabat bulunduran, özellikle; 15 DWT veya daha büyük olan, 15 m3 veya daha büyük hacımlı eşya taşıma amaçlı olamayan, deplasmanı 15 m3 ten az olanalar da dahil olmak üzere tekneleri çekmek ve itmek için kullanılan iç su yolu tekneleri
Denizaltılar
Hava yastıklı tekneler
Ayaklı tekneler (hydrofoils)
Gezi Tekneleri Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasada bulunan gezi tekneleri ve bileşenleri 
4. TANIMLAMALAR

- Gezi Teknesi : Eğlence ve spor amaçlı tasarımlanmış, tekne boyu uygun uyumlaştırılmış, ulusal standarda göre ölçüldüğünde 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, sevk sistemlerine bakılmaksızın herhangi tipte herhangi bir tekne.

- Kısmen tamamlanmış tekne : Gövde ve bir veya daha fazla bileşeni içeren tekne.

CE Uygunluk İşareti : Üreticinin, kapsama dahil gezi teknesi ve bileşenlerinde Gezi Tekneleri Yönetmeliği’nden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işaret.

- Üretici : Bu yönetmelik kapsamındaki ürünleri üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi,üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçı.

Onaylanmış kuruluş : Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, Müsteşarlık tarafından belirlenip, 29/o6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Kanun ve Uygunluk Değerlendirme ve Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belitilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen özel veya kamu tüzel kişilikler.
Piyasaya arz : Ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için üretici veya piyasaya arzdan sorumlu olan herhangi bir kişi tarafından yapılan faaliyet.
Modül : Ürünün taşıdığı risklere göre, hangi uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutlacağını gösteren yollardan her biri.
Uyumlaştırılmış Avrupa standardı : Avrupa Birliği Komisyonun talimatı üzerine bir Avrupa standardizisyon kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’inde  ismi yayımlanan standart.
Uyumlaştırılmış Ulusal standart : Bir uyumlaştırılmış Avrupa standardını uyumlaştıran ve TSE tarafından hazırlanan Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan standart.  

TASARIM KATEGORİLERİ VE UYGUN MODÜLÜN BELİRLENMESİ GEZİ TEKNELERİ TASARIM KATEGORİLERİ

Tasarım Kategorisi Rüzgar Kuvveti
Bofor ölçeği( Beaufort )
 Karakteristik Dalga
Yüksekliği  (H1/3 m)
 
A – Okyanus 8’i aşan  4’ü aşan
B - Açık Deniz 8 dahil 8’ e kadar 4 dahil 4’e kadar 
C – Kıyı 6 dahil 6’ya kadar 2 dahil 2’ye kadar
D – Korunaklı Sular 4 dahil 4’ e kadar 0,5 dahil 0,5’e kadar

UYGUN MODÜL SEÇİM TABLOSU

TASARIM
KATEGORİSİ
 TEKNE BOYU
2,5m.                                          12m.                                   24m.
 
 
A
     Okyanus  
 
 
Aa  
 B+C veya

B+D veya

B+F veya

G veya

                  H
B
     Açık Deniz 
C
      Kıyı Denge ve yüzme ile ilgili standartlara uygunluğu sağlanmışsa  
A
 
İlgili standartlar uygulanmamışsa 

Aa 

D
Korunaklı Sular

A

MODÜLLER
 

Modül A: İç üretim kontrolu


  Tasarımın ve üretimin yönetmelik gereklerine (Temel Güvenlik Gerekleri) uygunluğunun sorumluluğunu üreticinin veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin üstlenerek Yazılı Uygunluk Beyanı’nı düzenlediği ve CE uygunluk işaretini kullandığı modüldür. Üretici yönetmeliğin tanımladığı teknik dosyayı hazırlamak, yetkili temsilci de bu dosyayı en son üretilen ürünün imalat tarihinden sonraki 10 yıl sonuna kadar saklamakla yükümlüdür.

Modül Aa: İç üretim kontrolu + testler
   Modül A ya ek olarak denge ve yüzebilirlik testlerinin onaylanmış kuruluş sorumluluğunda gerçekleştirildiği modüldür. CE uygunluk işaretinin yanına onaylanmış kuruluşun sicil numarası da eklenir.

Modül B: AT Tip incelemesi

  Onaylanmış kuruluşun üretici tarafından tasarlanan ve prototipi üretilen ürünü kontrol ederek Tip Onay Belgesi düzenlediği modüldür.

  Ürün yönetmeliğin Temel Güvenlik Gereksinimlerini karşılamalıdır. Onaylanmış kuruluş prototip ürünü de inceler ve ürünle ilgili gerekli testleri de gerçekleştirir.

  Bu modül sadece tasarım aşamasında uygulanabilir. Bir üretim kontrol modülüyle beraber kullanılmalıdır.(örneğin B+C, B+D, B+F)

Modül C: Tipe uygunluk
   B modülünü takiben üretim ve kalite kontrol sistemi oluşturularak ürünün onaylanmış tipe uygun olarak üretildiğinin imalatçı tarafından kontrol edildiği modüldür. Üretici Yazılı Uygunluk Beyanı düzenler ve her ürüne CE uygunluk işaretini iliştirir. CE uygunluk işaretinin yanına onaylanmış kuruluşun sicil numarası yazılmaz.

Modül D: Üretim kalite güvencesi
   B modülü ile beraber uygulanır. Üreticinin EN ISO 9002 kalite standardına sahip olduğu ve bu kalite sisteminin Gezi Tekneleri Yönetmeleği kapsamında üretilen ürün için işletildiğinin onaylanmış kuruluş tarafından kontrol edilerek onaylandığı modüldür. Üretici veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi Yazılı Uygunluk Beyanı düzenler ve her ürüne CE uygunluk işaretini iliştirir. CE uygunluk işaretinin yanına onaylanmış kuruluşun sicil numarası da eklenir.

Modül F: Ürün doğrulama

B modülü ile beraber uygulanır. Üretim aşamasında onaylanmış kuruluş tarafından her bir ürün üzerinde veya istatistiksel metotlarla belirlenmiş ürünler üzerinde ürünün onaylanmış tipe uygunluğunun gerekli testler ve incelemeler yapılarak  doğrulandığı modüldür. Onaylanmış kuruluş uygulanan testlerin   üzerinde yer aldığı bir uygunluk belgesi düzenler. Üretici veya yetkili temsilcisi bu uygunluk belgesini her istendiğinde sağlamak zorundadır. Üretici veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi Yazılı Uygunluk Beyanı düzenler ve her ürüne CE uygunluk işaretini iliştirir. CE uygunluk işaretinin yanına onaylanmış kuruluşun sicil numarası da eklenir.

Modül G: Birim doğrulaması
   Onaylanmış kuruluşun her bir ürünün tasarımının ve üretiminin yönetmeliğin gereklerini karşıladığını testleri de gerçekleştirirek kontrol ettiği modüldür. Ürünün uygun olması durumunda onaylanmış kuruluş uygulanan testlerin üzerinde yer aldığı bir uygunluk belgesi düzenler. Üretici veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi Yazılı Uygunluk Beyanı düzenler ve her ürüne CE uygunluk işaretini iliştirir. CE uygunluk işaretinin yanına onaylanmış kuruluşun sicil numarası da eklenir.

Modül H: Tam kalite güvencesi

  D modülüne ek olarak üreticinin EN ISO 9001 Kalite Güvence Standartını uyguladığının ve kayıt altına aldığının onaylanmış kuruluş tarafından kontrol edilerek onaylandığı modüldür. Üretici veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi Yazılı Uygunluk Beyanı düzenler ve her ürüne CE uygunluk işaretini iliştirir. CE uygunluk işaretinin yanına onaylanmış kuruluşun sicil numarası da eklenir.

7. GEZİ TEKNESİNİN TASARIM VE İNŞASI İÇİN TEMEL GÜVENLİK GEREKLERİ

Tekne tasarım kategorileri 
   Tekne tasarım kategorilerinin ana amacı teknenin boyu ile orantılı olarak büyüklüğüne ve karşılaşacağı denizlere göre risk derecelerini belirlemek ve bu risk derecelerine göre uygulanacak modülü tayin ederek ürünü riskleri karşılamaya hazır hale getirmektir.

Genel gerekler
 Tekne tanıtım plakası
   Her tekne üreticinin kodu, üreticinin ülkesi, ürün seri numarası, üretim yılı, model yılını içeren bir tekne tanıtım numarası taşıyacaktır.

   Konu ile ilgili uyumlaştırılmış standart EN ISO 10087: Küçük Tekneler- Tekne Tanıtımı- Kodlama Sistemi’dir.

 Üretici plakası
   Her teknenin üreticinin adını, CE uygunluk işaretini, tekne tasarım kategorisini, üreticinin önerdiği azami yükü, üreticinin önerdiği tekne seyir halindeyken maksimum kişi sayısını belirten, tekne tanıtım plakasından ayrı bir plakası olmalıdır.

Örnek:

     ABC Boatyard                

           C 

Max.: 4      =  300 kg       

Max.:   +    =  620 kg       

         CE XXXX
 Üreticinin adı 

Tekne tasarım kategorisi

Azami personel kapasitesi

Azami tavsiye edilen yük 

CE uygunluk işareti ve Onaylanmış Kuruluşun kimlik kayıt numarası 

Konu ile ilgili uyumlaştırılmış standart EN ISO 14945: Küçük Tekneler- Üretici Plakası’dır.

 Denize düşmeyi önleme ve tekrar tekneye ulaşma donanımları
   Tasarım sınıfına göre tekne, denize düşme riskini en aza indirecek ve denize düşme halinde düşeni tekrar tekneye almayı kolaylaştırıcak şekilde tasarımlanacaktır.

   Konu ile ilgili uyumlaştırılmış standart EN ISO 15085: Küçük Tekneler- Denize Adam Düşmesini Önleme ve Yeniden Toplama’dır.

 Ana kumanda yerinden görüş
Motorlu teknelerde ana kumanda yerindeki kullanıcı, normal hız ve yük şartları altında seyir halindeyken tüm çevreyi iyi bir şekilde görebilmelidir. 

    Konu ile ilgili uyumlaştırılmış standart EN ISO 11591: Küçük Tekneler- Motorlu Küçük Tekneler- Serdümen Pozisyonundan Görüş’tür.

 Kullanıcı kılavuzu
Her teknede, Türkçe ve Avrupa Birliği resmi dilinde veya Avrupa Birliğinin Kuruluş Anlaşimasına uygun olarak pazarlanacağı ülkeye göre, üye devlet tarafından belirlenen dillerde hazırlanmış kullanıcı kılavuzu bulundurulacaktır.

Konu ile ilgili uyumlaştırılmış standart EN ISO 10240: Küçük Tekneler- Tekne Sahibi El Kitabı

Bütünlük ve yapısal gerekler
 Yapı
   Teknenin tasarım sınıfı ve üreticinin önerdiği taşıma kapasiteleri göz önüne alınarak, teknenin üretimi için seçilen malzemeler ve yapı şekli her türlü durumda yeterli mukavemeti sağlamalıdır.

   Konu ile ilgili uyumlaştırılmış standartlar EN ISO 12215-1: Küçük Tekneler- Tekne Yapısı- Boyutlandırma- Bölüm 1-6, EN ISO 6185: Küçük Tekneler- Boyu 8m. den küçük şişme botlar’dır.

 Denge ve fribord
Tekne, tasarım kategorisi ve üreticinin önerdiği taşıma kapasitelerine uygun olarak yeterli denge ve friborda sahip olmalıdır.

İlgili standart ISO 12217-1-Küçük tekneler – Denge ve Yüzebilirlik – Sınıflandırma ve Denetleme metotları - Kısım 1: Boyu 6 m ‘nin üzerinde yelkenli olmayan tekne, Kısım 2: Boyu 6 m ‘nin üzerinde yelkenli tekneler, Kısım 3: Boyu 6 m ve 6 m ‘den küçük tekneler’dir.

 Yüzebilirlik ve batmazlık
   Tekne tasarım kategorisi ve üreticinin önerdiği taşıma kapasitelerini dikkate alan uygun yüzebilirlik karakteristiklerini sağlayacak şekilde inşa edilmiş olacaktır. Yaşam mahalleri bulunan bütün çok gövdeli tekneler, tekne alabora olduğu zaman batmayacak şekilde tasarımlanacaktır. Kendi tasarım kategorisinde  kullanıldığında, dalgada su alabilecek, boyu 6 m ’den küçük teknelerin tamamen suyla dolması durumunda uygun yöntemlerle teknenin yüzebilirliği sağlanmış olacaktır.

İlgili standart ISO 12217-1-Küçük tekneler – Denge ve Yüzebilirlik – Sınıflandırma ve Denetleme metotları - Kısım 1: Boyu 6 m ‘nin üzerinde yelkenli olmayan tekne, Kısım 2: Boyu 6m. nin üzerinde yelkenli tekneler, Kısım 3: Boyu 6 m ve 6 m ‘den küçük tekneler’dir.

 Tekne, güverte ve üst yapıdaki açıklıklar
Tekne, güverteler ve üst yapıdaki açıklıklar; teknenin yapısal bütünlüğüne, su geçirmezliğine engel olmayacak ve kapalı olduklarında hava geçirmez bütünlüğüne zarar vermeyecektir.

Pencereler, lumbozlar, kapılar ve ambar kapakları özel durumlarda karşı karşıya kalınabilecek muhtemel su basıncına ve güvertede hareket eden insanların ağırlığı ile oluşan noktasal yüklere karşı dayanıklı olmalıdır.

Teknede üreticinin önerdiği azami yükte ve su hattı altı altında, tekneye ve tekne dışına su giriş ve çıkışını sağlamak için tasarlanan açıklıklar, kolayca ulaşılabilen kapatma tertibatlarına sahip olmalıdır.

İlgili standartlar ISO 9003  – Küçük Tekneler - Deniz Valfleri ve Tekne Bağlantıları, ISO 12216 – Küçük Tekneler - Pencereler, Lombozlar, Kaportalar, Kör Kapaklar ve Kapılar Mukavemet ve Sızdırmazlık Gerekleri’dir.

 Su alma
Bütün tekneler, batma riskini en aza indirecek  şekilde tasarımlanmalıdır. Teknede aşağıdaki bölümlere özel dikkat gösterilmelidir;

-  Kokpitlerin ve su biriken kısımların kendinden tahliyeli olmasına veya suyun  tekne içine girmesine engel olan diğer araçlara sahip olmasına

-   havalandırma tertibatına.

İlgili standartlar ISO 11812 – Küçük tekneler - Su Geçirmezlik ve Açık Kumanda Mahallerinin  Çabuk Dreyni, ISO 8849- Elektrikli Sintine Pompaları, ISO 15083: Küçük Tekneler- Sintine Pompalama Sistemi’dir.

 Üreticinin önerdiği azami yük
Üretici plakasında yazılı olan ve üreticinin tavsiye ettiği azami yük (yakıt, kumanya, su, çeşitli donanım ve taşıyacağı insan sayısının Kg olarak toplam ağırlığı), tasarım kategorisine, denge ve friborda, ve yüzebilirlik ve batmazlık özelliklerine uygun olarak belirlenecektir.

İlgili standart ISO 14946 – Küçük tekneler – Azami Yük Kapasitesi

3.7 Can Salı yerleştirmesi (Standart geliştirilmedi)

Sınıf A ve B tasarım kategorisindeki tüm teknelerde, C ve D tasarım kategorisindeki teknelerden 6 metreden uzun olanlarda, üretici tarafından taşınması tavsiye edilen maksimum kişi sayısını içine alabilen yeterli büyüklükteki can sal(lar)ının tekneye yerleştirileceği bir veya daha fazla sayıda yer bulunmalıdır. Bu yer(ler), her zaman için kolayca ulaşılabilecek konumda olmalıdır.

3.8 Tekneyi terk

Yaşam mahalli bulunan, boyu12 metreden büyük bütün çok gövdeli tekneler; teknein alabora olması halinde, insanların tekneyi terk etmesine yarayacak uygun, kullanılabilir kaçış donanımları ile donatılmalıdır. 

Yaşam mahalli bulunan tüm tekneler, yangın esnasında kullanılabilir kaçış donanımları ile donatılmalıdır. 

İlgili standartlar ISO 9094-1: Küçük Tekneler-Yangından Korunma- Bölüm 1: Uzunluğu 15 metre dahil, 15 metreye kadar olan tekneler, Bölüm 2: Uzunluğu 15 metreden büyük, 24 metreye kadar olan tekneler,  ISO 12216 – Küçük Tekneler – Pencere, Lomboz, Kaporta, Kör Kapaklar, Kapılar -Mukavemet ve Sızdırmazlık Gereksinimleri.

3.9 Demirleme, palamar ve yedekleme işlemleri

Özellikleri ve tasarım kategorileri göz önüne alınarak tüm tekneler demirleme, palamar ve yedekleme yüklerini emniyetle taşıyabilecek bir veya birkaç güçlü nokta yahut diğer donanımlarla donatılmalıdır.

İlgili standart ISO 15084 – Küçük Tekneler– Demirleme, Halat Alıp Verme, Çekme - Güçlü noktalar

4. Kullanım özellikleri

Üretici, teknenin kullanım özelliklerinin tasarımlandığı ve inşa edildiği azami motor gücüyle uyumlu olmasını sağlayacaktır. Tüm gezi amaçlı deniz motorları için; en yüksek anma gücü, ilgili uyumlaştırılmış ulusal standarttaki hükümlere uygun olarak kullanım kılavuzunda beyan edilmelidir.

İlgili standartlar ISO 8665  - Küçük Tekneler - Pervaneli Deniz Motorları ve Sistemleri -Güç Ölçümü ve Beyanı, ISO 11592 – Küçük tekneler -Azami İtme Gücünün Tayini - Boyu 8 metreden küçük motorlu tekneler 

5. Tesisat Gerekleri

 Makineler ve makine daireleri
5.1.1 Tekne içine yerleştirilmiş motorlar

Tekne içindeki tüm makineler yaşam mahallinden ayrılmış kapalı bir bölüm içerisine yerleştirilmeli, yangın ve yangının büyüme hızını en aza indirecek şekilde, aynı zamanda yaşam mahallerini zehirli dumanlardan, ısıdan, gürültü ve titreşimden koruyacak şekilde tesis edilmelidir. Sık sık muayene ve/veya bakım gerektiren makine kısımlarına ve yardımcı donanımlara kolayca ulaşılabilmelidir.

İlgili standartlar ISO 8846  - Küçük Tekneler – Elektrikli Aletler Yayılan Alevlenebilir Gazların Tutuşma Etkisine Karşı Korunma, ISO 9094 - Küçük Tekneler – Yangından Korunma, ISO 7840 - Küçük Tekneler -Yangına Dirençli Yakıt Hortumları, ISO 10088 - Küçük Tekneler – Daimi Yerleştirilen Yakıt Sistemleri ve Sabit yakıt Tankları, ISO 10133 - Küçük Tekneler - Elektriki Donanım – Ekstra Düşük Voltajlı Elektrik Tesisatı, ISO 11105 - Küçük Tekneler - Benzin Motorları ve/veya Benzin tankları İhtiva Eden Mahallerin Havalandırılması’dır.

5.1.2 Havalandırma

Makina dairesi havalandırılmalıdır. Bütün açıklıklardan makine dairesine tehlike oluşturacak biçimde su girişi önlenmelidir.

İlgili standart  ISO 11105 - Küçük Tekneler - Benzin Motorları ve/veya Benzin Tankı Bölmelerinin Havalandırılması

5.1.3 Korumasız kısımlar

Makinenin insanların yaralanmasına veya zarar görmesine neden yol açabilecek şekilde açıkta hareket eden veya sıcak parçaları, makine kapağı veya kendi özel muhafazası ile korunmamışsa, etkili olarak korunmalıdır.

Standart geliştirilmedi.

5.1.4 Dıştan takma motorlarda ilk hareket

Dıştan takma motoru olan tüm teknelerden;

Motorun statik itme gücü 500 Newton’dan az,
Motorun ilk hareketinde üretilen statik itme gücünü 500 Newton’da sınırlayan bir kısma vanasına sahip,
Olanlar hariç diğer bütün teknelerde, motor viteste iken çalışmasını önleme donanımları bulunmalıdır.

İlgili standart ISO 11547-Küçük Tekneler-İlk Hareket Koruması

5.2 Yakıt sistemi

5.2.1 Genel

Yakıtın doldurulması, depolanması, havalandırılması, yakıt besleme düzenlemeleri ve tesisatları, yangın ve patlama  risklerini en aza indirecek şekilde tasarımlanmalı ve yerleştirilmelidir.

İlgili standartlar ISO 7840-Küçük Tekneler - Yangına Dirençli Yakıt Hortumları, ISO 8469-Küçük Tekneler - Yangına Dirençsiz Yakıt Hortumları, ISO 10088-Küçük Tekneler - Daimi, Yerleştirilmiş Yakıt Sistemleri ve Yakıt Tankları, ISO 11105-Küçük Tekneler - Benzin Motorları ve/veya Benzin Tankları İhtiva Eden Mahallerin Havalandırılması, ISO 13592-Küçük Tekneler - Benzinli Motorlar İçin Alev Geri Tepme Kontrolu, ISO 9094-Küçük Tekneler - Yangından Korunma’dır.

27 litreyi aşmayan portatif yakıt sistemleri yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

5.2.2 Yakıt tankları

Yakıt tankları, boru devreleri ve hortumlar tehlike yaratacak herhangi önemli ısı kaynağından korunmalı veya ayrılarak emniyeti sağlanmalıdır. Tankların  malzemesi ve tankların  yapım metodu yakıt cinsi ve tankın kapasitesine uygun olmalıdır. Bütün tank mahalleri havalandırılmalıdır. Tutuşma sıcaklığı 55O C’nin altında olan sıvı yakıtlar, tekne gövdesinden bağımsız konumlandırılmış tanklarda muhafaza edilmelidir. Bu tanklar;

- Makine dairesinden ve bütün diğer tutuşma kaynaklarından yalıtılacaktır.

- Yaşam mahallerinden ayrılmış olacaktır.

Parlama noktası 55O C ve üzerinde olan sıvı yakıtlar, tekne gövdesi ile birleşik  olan tanklarda muhafaza edilebilir.

5.3 Elektrik sistemi

Elektrik sistemleri, normal kullanım koşullarında teknenin tam ve kusursuz işletilmesini sağlayacak, elektrik çarpmaları ve yangın riskini en aza indirecek şekilde tasarımlanmalı ve tesis edilmelidir.

Akülerden beslenen motor marş devreleri dışında, tüm elektrik devrelerinde kısa devre aşırı yüke karşı, uygun koruma donanımlarıyla önlem alınmalıdır.

Akülerden yayılabilecek gazların  birikimini engelleyecek şekilde havalandırma sağlanmalıdır.

Aküler, sıkıca emniyet altına alınmalı ve su girişine karşı korunmalıdır.

İlgili standartlar ISO 10133-Küçük Tekneler - Elektrikli Donanım-Ekstra Düşük Voltaj Elektrik Tesisatı, ISO 13297-Küçük Tekneler - Elektrikli Donanım-Alternatif Akım Tesisatı, ISO 8846-Küçük Tekneler - Elektrikli Aletler-Yayılan Alevlenebilir Gazların Tutuşma Etkisine Karşı Korunma’dır.

5.4  Dümen Sistemi

5.4.1.  Genel

Dümen sistemleri; öngörülen çalışma şartları altında dümen yüklerinin iletiilmesine izin verecek şekilde tasarımlanmalı, inşa ve tesis edilmelidir.

İlgili Standartlar: ISO 8847  - Küçük Tekneler – Dümen Donanımı -Tel Halat ve Makara Sistemleri, ISO 8848  - Küçük Tekneler -Uzaktan Kumanda Sistemleri, ISO 10592 - Küçük Tekneler - Hidrolik Dümen, ISO 9775- Küçük Tekneler – Dümen Donanımı – 15-40 KW Arası Kıçtan Takma Tek Motorlu Tekneler, ISO 13929 - Küçük Tekneler – Direk Bağlı Rak-Pinyon Sistemi Dümen Donanımı’dır.

Acil Durum Donanımları
Yelkenli tekneler ve uzaktan kontrollü dümen sistemine sahip tekne içine yerleştirilmiş  tek makineli  tekneler; düşük hızlarda teknenin dümenine kumanda edilebilmesini sağlayan acil durum dümen donanımları ile donatılmalıdır.

5.5  Gaz Sistemleri

Mutfakata kullanılan gaz sistemleri alevi geri almayacak, sızıntıları ve patlama riskini önleyecek şekilde tasarımlanmış tesis edilmiş, sızıntılara karşı test edilebilir şekilde döşenmiş olmalıdır. Sistemin malzemesi ve bileşenleri, deniz çevresinde maruz kalınabilecek tehlike ve zorluklara karşı koymak üzere, kullanılacak gaz tipine uygun olacaktır.

Gaz yakan aletlerin  tüm bekleri, ateşin sönmesi durumunda gazı kesecek tertibata sahip olmalıdır. Bu beklerin donımı dağıtım sisteminin ayrı bir kolundan beslenmeli ve her donanım, ayrı bir kapama vanası ile kontrol edilmelidir. Yanma ürünlerinin ve gaz sızıntılarının tahliyesi için yeterli havalandırma sağlanmış olamalıdır.

Sabit gaz tesisatı bulunan tüm teknelerde; bütün gaz tüplerinin yerleştirileceği  kapalı bir bölme bulunmalıdır. Bu bölme yaşam mahallerinden ayrılmış, yalnız dışarıdan girilebilir ve gaz sızıntısının dışarıya tahliye edilmesini sağlayacak şekilde olmalıdır. Her hangi bir sabit gaz tesisatının döşenmesinin bitiminden sonra gaz sistemi mutlaka test edilmelidir.

İlgili standart ISO 10239-Küçük Tekneler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Sistemleri’ dir.

Yarı sabit sistem olarak kullanılan portatif tesisatlar sabit sistemler gibi düşünülmelidir.

Yangından Korunma
Genel
Tekne planı ve tesis edilen yangından korunma teçhizatının tipi, yangın ve yangının yayılma tehlikesi dikkate alınarak yapılmalıdır. Açık alevli cihazların çevrelerine, sıcak alanlara ve makinelere ve yardımcı makinelere, yağ ve yakıt taşmalarına, korunmamış yağ ve yakıt borularına ve makinelerin sıcak alanlarının üzerinden elektrik kablosu geçirilmemesine özel dikkat gösterilmelidir.

Yangınla Mücadele  Donanımı
Tekne yangın tehlikesine karşı uygun yangınla mücadele donanımı ile donatılmalıdır. Akaryakıt kullanılan motorların yerleştirildiği kısımlar, yangın durumunda o bölüme girme ihtiyacı gerektirmeyen bir yangın söndürme sistemi ile donatılmalıdır. Portatif yangın söndürücülerin yerleştirildiği yerlere kolayca ulaşılabilmeli ve portatif yangın söndürücülerin bir tanesi, teknenin ana kumanda yerinden kolayca ulaşılabilecek bir yere yerleştirilmiş olmalıdır.

İlgili standart ISO 9094-Küçük Tekneler-Yangından Korunma

Seyir Fenerleri
Teknede seyir fenerleri mevcutsa, 1972 Denizde Çatışmayı Önleme Uluslararası Anlaşması (COLREG 72) veya CEVNI düzenlemeleri ile uyumlu olmalıdır.

Boşalmayı Önleme
Tekne, kirletici maddelerin (yağ, yakıt vb.) tekneden dışarıya rastgele boşalmasını önleyecek şekilde inşa edilmelidir.

Tuvaleti bulunan teknelerde;

Depolama tankları
Veya insan atıklarının dışarıya verilmesinin yasaklandığı alanlarda kullanılmak üzere geçici toplama tankları,
Bulunmalıdır.

Ayrıca, insan atıklarını boşaltan borular, kapalı durumda mühürlenebilir vanalarla donatılmalıdır.

İlgili standart:  ISO 8099-Küçük Tekneler-Atık Su Tutma ve Arıtma –Tuvalet Atıklarını Tutma Sistemleri 

ÜRETİCİNİN HAZIRLAYACAĞI TEKNİK DOSYA 

Teknik dosya tekne ve bileşenlerinin ilgili temel gereklere uygunluğunu sağlamak için üretici tarafından kullanılan ilgili bütün verileri veya araçları kapsamalıdır.

Teknik dosya, ürünün tasarım, imlat ve işleyişinin anlaşılmasına ve yönetmeliğin gereklerine uygunluğun değerlendirilmesine imkan sağlamalıdır.

Dosya, değerlendirme için aşğıdakilere yönelik yeterli bilgiyi kapsamalıdır;

- Tipin genel bir tanımı,

-  Gemi inşa mühendisi imzalı kavramsal tasarım ve imalat çizimleri ile bileşen, alt  montaj gurupları, devrelere v.b. ait şemalar,     

-  Yukarıdaki çizim ve şemaların yanı sıra ürünün işleyişinin anlaşılması için  gerekli tanımlar ve açıklamalar,

-  Tümüyle veya kısmen uygulanan ve yönetmelikte belirtilen standartların bir listesi ve  bu standartların uygulanmaması halinde, temel gerekleri yerine getirmek için  benimsenen çözümlerin tanımlamaları,

-  Yapılan tasarım hesaplarının sonuçları, gerçekleştirilen muayeneler v.b.,

-  Temel gereklerin ilgili maddesine göre yüzebilirlik ve denge hesapları veya test  raporları. 

YAZILI UYGUNLUK BEYANI 

9.1 Yönetmelik hükümlerine uygunluğun yazılı beyanı her zaman aşağıdakilerle birlikte olacaktır.

gezi teknesi ve kullanıcı kılavuzu
bileşenler
Yazılı uygunluk beyanı aşağıda belirtilen hususları içermelidir;
Üretici veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi
gezi teknesinin veya bileşenlerinin tanımı
ilgili uyumlaştırılmış ulusal standartlara veya uyumluluğu gösteren teknik düzenlemelere atıflar
uygulanması durumunda, bir onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen AT Tip İnceleme Belgesi’ne atıf
Uygulanması durumunda onaylanmış kuruluşun adı ve adresi
Üretici veya  Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi adına imza atmaya yetkili şahsın kimliği
10. İLGİLİ STANDARTLAR

REFERANS No.       TANIMI           

EN 24565  Small craft - Anchor chains

EN ISO 4566 Small craft with inboard engine – Propeller shaft ends and bosses with 1:10 taper

EN 2467 Shipbuilding – Yachts – Waste water fittings

ISO 6185-1 Small craft – Inflatable boats with a minimum buoyancy of 1800 N – Part 1: Motor maximum power rating of 4.5 kW

ISO 6185-2 Small craft – Inflatable boats with a minimum buoyancy of 1800 N – Part 2: Motor power rating of 4.5 kW to 15 kW inclusive

ISO 6185-3 Small craft – Inflatable boats with a minimum buoyancy of 1800 N – Part 3: Motor power rating of 15 kW and greater

EN ISO 7840 Small craft – Fire – resistant fuel hoses

ISO 8099-1 Small craft – Waste water retention and treatment systems – Part 1: Toilet retention systems

ISO 8099-2 Small craft – Waste water retention and treatment systems – Part 2:  Toilet recirculating and treatment systems

ISO 8099-3 Small craft – Waste water retention and treatment systems – Part 3: Grey water retention systems

EN ISO 8469 Small craft – Non – fire resistant fuel hoses

EN ISO 8665 Small craft – Marine propulsion engines and systems – Power measurements and declarations

ISO 8666 Small craft – Principal data

EN 28846 Small craft – Electrical devices – Protection against ignition of surrounding flammable gases

EN 28847 small craft – Steering gear – Wire rope and pulley systems

EN 28848 Small craft – Remote steering systems

EN 28849 Small craft – Electrically operated bilge – pumps

ISO 9093-1 Small craft – Seacocks and through – hull fittings – Part 1: Metallic

ISO 9093-2 Small craft – Seacocks and through – hull fittings – Part 2:

Non – metallic

ISO 9094 –1 Small craft – Fire protection – Part 1: Craft with a hull length of up to and including 15 m

ISO 9094 –2 Small craft – Fire protection – Part 2: Craft with a hull length of over 15 m and up to 24 m

EN ISO 9097 Small craft – Electric fans

EN 29775 Small craft – Remote steering systems for single outboard motors of 15 kW to 40 kW power

EN ISO 10087 Small craft – Hull identification – Coding system

ISO 10088 Small craft – Permanently installed fuel systems and fixed fuel tanks

ISO 10133 Small craft – Electrical systems – Extra – low – voltage d.c. installations

ISO 10239 Small craft – Liquefied petroleum gas (LPG) systems

EN ISO 10240 Small craft – Owner’s manual

EN ISO 10592 Small craft – Hydraulic steering systems

EN ISO 11105 Small craft – Ventilation of petrol engine and / or petrol tank compartments

ISO 11192 Small craft – Graphical symbols

ISO 11547 Small craft – Start – in – gear protection

ISO 11591 Engine – driven small craft – Field of vision from helm position

ISO 11592 Small craft – Determination of  maximum propulsion power

ISO 11812 Small craft – Cockpits and cockpit drainage

ISO 12215-1 Small craft – Hull construction – Scandings – Part 1: Materials: Thermosetting, glass fibre reinforcement, reference laminate

ISO 12215-2 Small craft – Hull construction – Scandings – Part 2: Materials for sandwich construction embedded materials

ISO 12215-3 Small craft – Hull construction – Scandings – Part 3: Materials  Steel, aluminium wood, materials

ISO 12215-4 Small craft – Hull construction – Scandings – Part 4: Workshop and construction

ISO 12215-5 Small craft – Hull constriction – Scandings – Part 5: Design pressures, allowable stresses, scantling determination

ISO 12215-6 Small craft – Hull constriction – Scandings – Part 6: Details of design and construction

ISO 12216 Small craft – Windows, portlights, hatches, deadlights and doors – Strength and tightness requirements

ISO 12217-1 Small craft – Stability and buoyancy – Methods of assessment and categorisation – Part 1: Non-sailing boats

ISO 12217-2 Small craft – Stability and buoyancy – Methods of assessment and categorisation – Part 2: Sailing boats

ISO 12217-3 Small craft – Stability and buoyancy – Methods of assessment and categorisation – Part 3: Boats of up to and including 6 m Lh

ISO 13297 Small craft – Electrical systems – alternating current installations

ISO 13929 Small craft – Steering gear – Rack and pinion direct link systems

ISO 14509 Small craft – Measurement of sound pressure level of airborne sound emitted by motor craft

ISO 14945 Small craft – Builder’s plate

ISO 14946 Small craft – Maximum load capacity

ISO 15083 Small craft – Bilge pumping systems

ISO 15084 Small craft – Anchoring, mooring and towing – Strong points

ISO 15085 Small craft – Guardrails, lifelines and handrails

ISO 15584 Small craft - Inboard – mounted petrol engine fuel and electrical system components

ISO 16147 Small craft - Inboard – mounted diesel engine fuel and electrical system components 

CE İşareti Belgelendirmesi için lütfen CE belgesi sayfamızı ziyaret ediniz.

All Rights Reserved (KAS International Certification)