Akreditasyonlarımız
   

İSO (İstanbul Sanayi Odası)*

İstanbul, 2700 yıllık geçmişi ve 15 milyonu aşkın nüfusu ile Türkiye'nin en büyük şehridir. İki kıtayı birleştiren ekonomik, kültürel ve coğrafi özelliklerinin yanısıra önemli bir sanayi şehridir.

Odamız, Meslek Komiteleri, Oda Meclisi, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve çalışanları ile birlikte üyelerinin ve Türk sanayisinin rekabet gücünün artırılmasına ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Kuruluşunda 700 olan Odamızın üye sayısı on yıl içinde 2.000'e çıkmış ve günümüzde 13.000'i aşmıştır. Üyelerinin yaklaşık yüzde 98'i küçük ve orta boy işletmeler olan İSO, Türk sanayisinin en dinamik ve güçlü temsilcisidir.

İSO, dünyada ve Türkiye'deki siyasal, ekonomik, teknolojik gelişmeleri ve bu gelişmelerin Türk sanayiine olan etkilerini sürekli izleyerek, Türk sanayicisinin karşılaştığı sorunlara üyelerinin de katkısıyla çözüm önerileri geliştirmek için çalışmaktadır. Türk sanayisinin sürdürülebilir rekabet gücüne ulaşmasını sağlamak, gelişmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için kamu kurumları ile yapıcı ve sonuç sağlayıcı bir ilişki ve çaba içindedir.

İSO'nun Misyonu

1952 yılında kurulan İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) temel amacı, üyelerinin ve Türk sanayisinin mevcut veya gelecekteki ihtiyaçlarını bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla karşılayıp, sanayimiz ve ekonomimizin uluslararası rekabet gücünün artmasına ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır. İSO, bu anlayışla, dinamizmi ve değişimi içinde barındıran, hizmetlerini her gün yenilemeye ve geliştirmeye çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

İSO'nun Görev ve Sorumlulukları

İSO aşağıdaki sorumlulukların gereğini yapmakla kendini yükümlü sayar;

* Sanayinin ülke yararına olacak şekilde gelişmesine çalışmak,
* Sanayinin ihtiyaç duyduğu her türlü mesleki bilgiyi sağlamak,
* Sanayiye ait her türlü araştırma, inceleme ve istatistiki çalışmaları yapmak,
* Başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ederek yayımlamak,
* Uyulması zorunlu mesleki kararları almak, mesleki faaliyetlere ait konularda ilgili birimlere görüş bildirmek,
* Kurslar, seminerler, konferanslar ve çalışma grupları yoluyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak,
* Yerel ve bölgesel fuar ve sergi gibi faaliyetleri düzenlemek,
* Ticari malların niteliklerini belirleyici laboratuarlar açmak veya iştirak etmek,
* Organize sanayi sitelerinin kurulmasını ve idaresini sağlamak.

İstanbul Sanayi Odası'nın üyelerine sunduğu hizmetler, genel olarak 2 ana grupta toplanabilir. Bunlardan ilki, mer'i mevzuattan kaynaklanan raporlama sorumluluğuna istinaden verilen hizmetlerdir. İkinci tür hizmetler ise, Oda üyelerinin rekabet gücünü artırmak amacıyla yürütülen hizmetlerdir.

Kalite ve Teknolojik Gelişime Katkı

1999 yılında İSO bünyesinde oluşturulan KATEK Kalite ve Teknoloji İhtisas Kurulu, başta üyelerimiz olmak üzere, Türk sanayisinin genelinde yenilikçiliği, Ar-Ge uygulamalarını, üretim ve teknoloji geliştirmeyi özendirmek; üyelerimizin kalite ve teknolojiye yönelik ihtiyaçlarına çözümler üretmek ve ulusal politikalara katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

1996 yılında kurulan İSO Üniversite - Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu, sanayinin teknolojiye yönelik ihtiyaçları ile üniversitelerin bilgi kaynaklarını ve potansiyelini biraraya getirmeyi amaçlamaktadır. İSO, üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ile işbirliği halinde "KOBİ'ler için Endüstriyel Tasarım Projesi"ni yürütmektedir.

İSO, Avrupa Birliği Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Çerçeve Programları başta olmak üzere ülkemizin katılımına açık Avrupa Birliği Program ve Fonlarını yakından takip ederek, sanayi kesiminin programlardan azami yarar sağlamasına çalışmaktadır.

Çevre Bilinci ve Duyarlılığı

İSO, başarılı ve modern bir sanayinin çevreyle uyumlu gelişmesi gerektiğine inanmaktadır. İSO, Türkiye'de çevre bilincini geliştirmek ve Türk sanayisini bu alanda uluslararası standartlara taşımak amacıyla 1986'da başlattığı faaliyetlerini, 1990 yılında Çevre Şubesi'ni kurarak pekiştirmiştir. Odamız, eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra, üyelerinin çevreye yönelik sorunlarına çözüm sağlayıcı girişimlerde de bulunmaktadır. İSO, sanayide çevre duyarlılığını geliştirmek üzere çevre ödülleri vermektedir.

Sosyal Sorumluluk Anlayışı

Hızla değişen dünyada, sivil toplum kuruluşları, sosyal yaşama kattıkları artı değer ile etkin bir konuma gelmişlerdir. İSO, bu anlayıştan hareketle, başta İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) olmak üzere birçok dernek ve vakfın kurulmasında öncü rol oynamıştır.

Mesleki Eğitime Destek

İstanbul Sanayi Odası mesleki ve teknik eğitime katkılarını vakfı İSOV kanalıyla sürdürmektedir. Vakfın faaliyetleri içerisinde öncelikli olarak eğitim etkinlikleri yer almaktadır. Türk sanayisinin büyük bir ihtiyacı olan nitelikli ara teknik eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak üzere, Akatlar'da "İSOV Endüstri Meslek Lisesi ve Mesleki Teknik Eğitim Merkezi kurulmaktadır. Türkiye'deki Endüstri Meslek Liselerine örnek teşkil edecek niteliklere sahip olacak bu modern okulda, öğrencilere sanayide kullanılan son teknolojileri içeren eğitimler ile birlikte yabancı dil, bilgisayar ve iletişim alanında da dersler verilecektir.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı, Mesleki Teknik Liselerin donanımlarının iyileştirilmesi, öğretmenlerinin çağın teknolojisini takip edebilme ve becerilerini geliştirebilmek için "hizmet içi eğitim"e alınmalarının ve öğrencilerin yeteneklerini pekiştirebilmeleri açısından sanayi kuruluşlarında uygulama yapmalarının sağlanması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir.

Vakfımız, eğitime olan katkılarını Yüksek Öğretim Kurulu ile yaptığı Meslek Yüksek Okulları Okul/Sanayi İşbirliği Protokolü ile geliştirmekte ve genişletmektedir. Ayrıca, 1996 yılından beri maddi olanakları kısıtlı olan üniversite ve meslek yüksekokulu teknik bölüm öğrencileri ile teknik liselerde ve endüstri meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir.

*Bu sayfa İSO(İstanbul Sanayi Odası-iso) sayfalarından alıntı yapılarak oluşturulmuştur. Kullanıcılarımızı Bilgilendirme amaçladır.

 Kurumun web adresi:
iso.org.tr

All Rights Reserved (KAS International Certification)