Akreditasyonlarımız
   

TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete
05.06.2002 Çarşamba
Sayı: 24776 (Asıl)
Yönetmelikler
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kara ve demiryolunda tehlikeli madde taşımacılığı için onaylanmış taşınabilir basınçlı ekipmanların güvenliğinin arttırılması ve bu tür ekipmanların serbest dolaşımını teminen pazarda yer alması ve hizmete sunulması ve tekrar kullanımını sağlamaktır.
Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen basınçlı ekipmanları kapsar:
a) Piyasaya sunum amacıyla: 3 üncü madde de tanımlanan yeni taşınabilir
basınçlı ekipmanları,
b) Yeniden Uygunluk değerlendirmesi amacıyla: 3 üncü madde de
tanımlanan ve 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerindeki gerekleri karşılayan
mevcut taşınabilir basınçlı ekipmanları,
c) Tekrar kullanım ve periyodik muayeneler için:
- Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen taşınabilir basınçlı
ekipmanları,
- Dikişsiz, Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik, Dikişsiz,
Alaşımsız Aluminyum ve Aluminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair
Yönetmelik ile Dikişli, Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair
Yönetmeliklerde belirtilen uygunluk işaretini taşıyan mevcut gaz tüplerini.
1/7/2003 tarihinden önce piyasaya sunulmuş bulunan veya madde 19'daki
durum için bu tarihten sonraki iki yıl içinde piyasaya sunulacak olan ve
94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin gereklerine göre uygunlukları yeniden
değerlendirilmemiş olan taşınabilir basınçlı ekipman bu Yönetmelik kapsamı
dışındadır.
Özellikle Avrupa Birliği ile üçüncü ülkeler arasında tehlikeli yüklerin
taşınması için kullanılan ve 94/55/EC Direktifinin 6(1) ve 7 inci maddeleri
veya 96/49/EC Direktifinin 6(1), 7(1) ve 7(2) maddelerine göre işlem gören
taşınabilir basınçlı ekipman bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Hukuki Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;
Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,
Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,
Üye Ülke : Avrupa Birliğine üye ülkeleri,
Üretici: Taşınabilir basınçlı ekipman ve donanımını üreten, imal eden, ıslah
eden veya taşınabilir basınçlı ekipman ve donanımına adını, ticari markasını
veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan
gerçek veya tüzel kişiyi; taşınabilir basınçlı ekipman ve donanım üreticisinin
Türkiye dışında olması halinde üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi,
ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, basınçlı ekipman ve donanımının tedarik zincirinde
yer alan ve faaliyetleri basınçlı ekipman ve donanımının güvenliğine ilişkin
özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri: Ek IV Bölüm I'de geçen
prosedürleri,
Uygunluk Değerlendirmesi: Taşınabilir basınçlı ekipmanın bu Yönetmeliğe
uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine
ilişkin her türlü faalyeti,
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Taşınabilir basınçlı ekipmanın bu
Yönetmeliğe uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya
belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,
Onaylanmış Kuruluş (Notified body): Uygunluk değerlendirme kuruluşları
arasından, bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde
bulunmak üzere, Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine ve
Ek I, Ek II'de belirtilen minimum kriterlere uygun olarak belirlenerek, 4703
sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara
Dair Yönetmelikte ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde
görevlendirilen özel veya kamu kuruluşlarını,
İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş (Approved Body): Bu Yönetmelik
çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, Bakanlık
tarafından bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine ve Ek I, Ek III'de belirtilen
minimum kriterlere uygun olarak belirlenerek, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda, Uygunluk
Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte ve
bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde görevlendirilen kuruluşları,
Uygunluk İşareti: Taşınabilir basınçlı ekipman ve donanımın bu Yönetmelik
ile ilgili teknik düzenleme şartlarına uygun olduğunu ve ilgili uygunluk
değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren ve Yönetmeliğin 11 inci
maddesinde belirtilen işareti,
Taşınabilir Basınçlı Ekipman: 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin Eklerine
göre 2 nci sınıf gazların taşınmasında ve bu Yönetmelik Ek VI'da gösterilen
bazı tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan;
- Tüm kaplar (tüpler, basınçlı dramlar, kriyojenik kaplar, 94/55/EC Direktifi
Ek A'da tanımlanan tüm grupları),
- Tüm depolama tankları (sökülebilir olanlar dahil), tank konteynerleri
(seyyar tanklar), tanker vagonların tankları, akülü vasıtaların veya akülü
vagonların tankları veya kapları, tanker taşıtların tankları, ve bunların
taşınmasında kullanılan diğer aksesuarları ve valfleri,
Az miktardaki ekipmana uygulanabilen genel muafiyet prensiplerine ve
94/55/EC ve 96/49/EC Direktifleri Eklerinde belirtilen özel durumlara tabi
ekipman ile aerosol kaplar ve solunum cihazlarının gaz tüpleri bu tanım
kapsamına girmez.
Yeniden Uygunluk Değerlendirmesi: İlk Uygunluk değerlendirmesinden
sonraki uygunluk değerlendirme prosedürü anlamına gelir. Sahibi veya
Avrupa Birliğindeki yetkili temsilcisi tarafından talep edilir. 1/7/2003
tarihinden önce üretilmiş uygunluğu onaylanmış ve hizmete sunulmuş olan
taşınabilir basınçlı ekipmanın yeniden bu Yönetmeliğe göre uygunluk
değerlendirmesi yapılmasını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirmesi, Piyasaya Arz, Yeniden Uygunluk
Değerlendirmesi, Periyodik Muayene ve Tekrar Kullanım
Uygunluk Değerlendirmesi
Madde 4- Yeni taşınabilir basınçlı ekipmanlar ve tanklar 94/55/EC ve
96/49/EC Direktiflerinin ilgili hükümlerini yerine getirmelidir. Taşınabilir
basınçlı ekipmanın bu hükümlere uygunluğu, Ek IV Bölüm I'de anlatılan ve Ek
V'te belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürüne göre onaylanmış kuruluş
tarafından belirlenir.
Yeni valfler ve taşıma ile ilgili diğer aksesuarlar, 94/55/EC ve 96/49/EC
Direktiflerinin Eklerindeki ilgili hükümleri yerine getirmelidir.
Taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan güvenlik işlevini gören valf veya
diğer aksamlar, özellikle emniyet valfleri, doldurma boşaltma valfleri ve tüp
valfleri, en az yerleştirildikleri kaplar veya tanklara eşdeğer uygunluk
değerlendirme prosedürüne tabi tutulur.
Nakil için kullanılan bu tür valfler ve diğer aksesuarlar, diğer kaplar ve
tanklar için kullanılan uygunluk değerlendirmesinden başka bir uygunluk
değerlendirmesine tabi tutulabilirler.
Şayet 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinde, bu maddenin 3 üncü
fıkrasında belirtilen valf ve aksesuarları ile ilgili herhangi bir teknik koşul
bulunmuyorsa, bu tür valf ve aksesuarlar Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin
(97/23/AT) gereklerini yerine getirmesi gerekir. Bu valfler ve aksesuarlar;
kapların veya tankların bu Yönetmeliğin Ek V'inde bildirilen I, II veya III
kategorisine girmelerine göre, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin (97/23/AT)
10 uncu maddesinde belirtilen II, III veya IV kategorisindeki uygunluk
değerlendirme prosedürüne tabi tutulur.
Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun olup 11 inci maddede belirtilen işareti
taşıyan ve 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen taşınabilir
basınçlı ekipmanın pazarlamasını veya kullanımını yasaklayamaz,
sınırlayamaz veya engelleyemez.
Ulusal Pazara Sunulma
Madde 5- Bakanlık bu Yönetmelik kapsamındaki yeni taşınabilir basınçlı
ekipmanların taşıma için kullanılan valfleri ve diğer aksesuarları da dahil
olmak üzere ulusal pazara sunulmasına, nakliyesine ve kullanıcılar tarafından
hizmete alınmasına İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından
uygunluk değerlendirmesi yapılması halinde, izin verebilir.
İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından uygunluğu onaylanmış
olan
taşınabilir basınçlı ekipman, 11 inci madde de belirtilen işareti taşımayabilir.
İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş sadece yetkili olduğu alanda
çalışabilir.
İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından, uygunluk
değerlendirmesine
uygulanabilecek prosedürler Ek IV, Bölüm I'de tanımlanan A1, C1, F ve G
modülleri olmalıdır.
Yeniden Uygunluk Değerlendirmesi
Madde 6- Bu Yönetmelikte belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanların,
94/55/EC ve 96/49/EC Direktifleri eklerinin ilgili koşullarına uygunluğu, bu
Yönetmelik için Ek IV, Bölüm II'de verilen yeniden uygunluk değerlendirmesi
prosedürüne uygun olarak, onaylanmış kuruluş tarafından belirlenir.
Böyle bir ekipmanın seri olarak üretilmiş olması durumunda Bakanlık,
valfleri ve taşıma için kullanılan diğer aksesuarları da dahil, basınçlı
ekipmanların tip uygunluğunun bir onaylanmış kuruluş tarafından yeniden
değerlendirilmesi koşulu ile bir İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş
tarafından yapılmasına izin verir.
Bakanlık, 11 inci maddenin birinci fıkrasında bildirilen işareti taşıyan ve bu
Yönetmeliğe uygun olup 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanların ulusal sınırlar içerisinde
pazarlamasını veya kullanımını yasaklayamaz, sınırlayamaz veya
engelleyemez.
Periyodik Muayene ve Tekrar Kullanım
Madde 7- Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde
belirtilen basınçlı kapların taşıma için kullanılan valflerini ve aksesuarlarını da
içeren periyodik muayeneleri; Ek IV, Bölüm III'deki prosedüre uygun
olarak bir Onaylanmış Kuruluş veya İç Denetim Yapan Onaylanmış
Kuruluş tarafından yapılır. Tankların taşıma için kullanılan valfleri ve diğer
aksesuarları dahil periyodik muayeneleri; Ek IV, Bölüm III, Modül 1'de
belirtilen prosedüre uygun olarak onaylanmış kuruluş tarafından yapılır.
Ancak Bakanlık, tankların periyodik muayenelerinin İç Denetim Yapan
Onaylanmış Kuruluşlar tarafından ulusal sınırlar dahilinde yapılmasına,
aşağıdaki şartlar dahilinde izin verebilir.
a) İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşlar tankların periyodik
muayenesini yapma yetkisine sahip olmalıdır.
b) İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşlar Ek IV Bölüm III, Modül 2'deki
kalite güvencesi yoluyla periyodik muayene prosedürü kapsamında bir
onaylanmış kuruluşun denetimi altında çalışmalıdır.
Yönetmelik kapsamındaki taşınabilir basınçlı ekipmanlar, periyodik olarak
herhangi bir üye ülkede muayeneye tabi tutulur.
Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipman alanında, aşağıdaki taşınabilir
basınçlı ekipmanların, kullanılmasını doldurulmasını, depolanmasını,
boşaltılmasını, yeniden doldurulması da dahil yasaklayamaz, kısıtlayamaz
veya engelleyemez.
a) Yönetmeliğin 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile (c)
bendinin ilk alt başlığında belirtilen, Yönetmelik gereklerini sağlayan ve ilgili
Uygunluk işareti taşıyan ekipman,
b) Dikişsiz Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik, Dikişsiz
Alaşımsız Alüminyum ve Aluminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair
Yönetmelik ile Dikişli Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair
Yönetmeliklerde belirtilen uygunluk işaretini ve bu Yönetmeliğin 11 inci
maddesinin üçüncü fıkrasına göre periyodik muayenelerin yapıldığını gösterir
işareti ve belirleyici numarayı taşıyan mevcut basınçlı ekipman.
Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipmanın kullanılması veya depolanması için
milli kuralları tespit edebilir. Ancak, bu husus taşınabilir basınçlı ekipmanın
kendisi için veya taşıma sırasında gerekli olan aksesuarları için uygulanmaz.
Bununla birlikte Bakanlık, 8 inci madde hükümlerine göre, bağlantı
elemanları, renk kodu ve referans sıcaklıkları için ilgili ulusal gerekleri
uygular.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ulusal Koşullar, Onaylanmış Kuruluşlar, İç Denetim Yapan
Onaylanmış Kuruluşlar, İşaretleme, Koruyucu Hükümler,
Uygun
Olmayan İşaretleme, Kısıtlama veya Redde Yol Açan
Kararlar,
Kabul ve Yayımlama
Ulusal Koşullar
Madde 8- Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipmanların kullanımını
düzenleyen Avrupa Standardları veya eşdeğer Türk Standardlarını, 94/55/EC
ve 96/49/EC Direktiflerinin eklerine dahil edileceği tarihe kadar uygulayabilir.
Ancak, belirli tip gazların kullanımı ya da taşınması ile ilgili bir güvenlik
problemi ortaya çıktığında, 16 ncı maddede belirtilen prosedüre uygun
olarak, Bakanlık 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin Eklerine, Avrupa
Standardları veya eşdeğer Türk Standardları dahil edildikten sonra
komisyonun kendi milli kurallarını uygulayabilmeleri için, geçici bir süre izin
verir.
Ortam sıcaklığının sürekli olarak -20øC nin altında olduğu bir üye ülke,
94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin eklerinde verilen, iklim bölgeleriyle ilgili
uygun referans sıcaklıkları hakkındaki hükümler birleştirilene kadar, tehlikeli
maddelerin yurt içinde taşınması için kullanılan malzemenin, çalışma sıcaklığı
ile ilgili çok daha katı standardlar uygulanabilir.
Onaylanmış Kuruluşlar
Madde 9- Bakanlık, yeni taşınabilir basınçlı ekipmanın Ek IV Bölüm I'e
göre uygunluk değerlendirme prosedürlerini yerine getirmek; Ek IV Bölüm
II'ye göre 94/55/EC ve 96/49/EC direktifleri eklerindeki gerekler yönünden
mevcut tipleri veya ekipmanı yeniden uygunluk değerlendirmesine tabi
tutmak ve/veya Ek IV Bölüm III Modül 1'e göre periyodik muayeneleri
yapmak ve/veya Ek IV Bölüm III Modül 2'ye göre gözetimini yapmak üzere,
belirlenen onaylanmış kuruluşların listesini kimlik kayıt numarası ile beraber
Müsteşarlık aracılığıyla komisyona ve diğer üye Devletlere bildirir.
Bakanlık, onaylanmış kuruluşların belirlenmesi için EK I ve EK II'de
belirtilen kriterleri uygular. Her kuruluş Ek I ve Ek II'deki kriterlerle ilgili tüm
bilgileri ve bunlara uygunlukla ilgili kanıtları, Bakanlığa verir.
Bir kuruluşa onay veren Bakanlık, onay verdiği kuruluşun bu maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere uymadığını belirlerse onayını geri çeker
ve bu durumu Müsteşarlık aracılığıyla öncelikle Komisyona ve diğer üye
ülkelere bildirir.
İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşlar
Madde 10- Bakanlık aşağıda belirtilen iç denetim yapan onaylanmış
kuruluşları Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.
a) Taşıma için kullanılan valfleri ve diğer aksesuarları da içeren taşınabilir
basınçlı ekipmanların periyodik muayenelerinin yapılması amacıyla bu
maddenin ikinci fıkrasındaki kriterlere göre yetkilendirdiği denetim yapan
onaylanmış kuruluşları, veya
b) Ek IV Bölüm III modül 1'de belirtilen prosedürlere göre 94/55 ve 96/49
sayılı direktiflerin ilgili hükümlerine uygunluğun devamının sağlanması için bir
onaylanmış kuruluş tarafından yeniden değerlendirilen tipe uygun olan
taşıma için kullanılan valfleri ve diğer aksesuarları içeren mevcut taşınabilir
basınçlı ekipmanların yeniden uygunluk değerlendirmesini yapan, iç denetim
yapan onaylanmış kuruluşları.
Ayrıca Bakanlık, 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen opsiyonu
kullanırsa, tankların periyodik muayenesini yapmak üzere yetkilendirmiş
olduğu iç denetim yapan onaylanmış kuruluşların listesini, tanıtım numaraları
ile birlikte Komisyona ve üye ülkelere bildirir.
İşaretleme
Madde 11- 94/55/EC ve 96/49/EC sayılı direktiflerde yer alan taşınabilir
basınçlı kapların ve tankların işaretlenme gerekleri saklı kalmak üzere, 4
üncü maddenin birinci fıkrasının ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının
koşullarına uygun olan kaplar ve tanklara Ek IV, Bölüm 1'e göre bir işaret
konulacaktır. Kullanılacak işaretlemenin şekli Ek VII'de gösterilmiştir. Bu
uygunluk işareti kolayca görülebilecek bir yere sabit şekilde iliştirilecek ve
söz konusu kapların ve tankların uygunluk değerlendirme prosedürünü yerine
getiren onaylanmış kuruluşun tanıtım numarası da bu işaretleme ile birlikte
yer alacaktır. Yeniden uygunluk değerlendirme durumunda bu işareti,
onaylanmış kuruluşun veya İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşun tanıtım
numarası takip edecektir.
Direkt emniyet işlevine sahip yeni valfler ve diğer aksesuarlar, ya Ek
VII'deki işareti ya da Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) Ek VI'daki
işareti taşıyacaktır. Bu işaretlemede, taşıma için kullanılan valflerin ve diğer
aksesuarların uygunluk değerlendirmesini yapmış olan onaylanmış kuruluşun
tanıtım numarasının yer almasına gerek yoktur. Diğer valfler ve aksesuarlar
herhangi bir özel işaretlemeye tabi tutulmazlar.
94/55/EC ve 96/49/EC sayılı direktiflerde yer alan kaplar ve tankların
işaretlenme gerekleri saklı kalmak üzere, periyodik muayenelerin amaçları
için 7 nci maddede belirtilen tüm taşınabilir basınçlı ekipmanda,
kullanılabilirliğinin devam ettiğini göstermek üzere, ekipmanın periyodik
muayenesini yapan kuruluşun tanıtım numarası da yer alacaktır.
Dikişsiz Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik, Dikişsiz
Alaşımsız Alüminyum ve Aluminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair
Yönetmelik ile Dikişli Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair
Yönetmeliklerin kapsamına giren gaz tüplerinin bu Yönetmelik doğrultusunda
birinci periyodik muayeneleri yapıldığı zaman sözü edilen tanıtım numarası
Ek VII'de belirtilen işaretten sonra konulacaktır.
Gerek uygunluk değerlendirme ve yeniden uygunluk değerlendirme için,
gerekse periyodik muayeneler için, onaylanmış kuruluşun veya İç Denetim
Yapan Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarası; kuruluşun kendisi, üretici
veya yetkili temsilcisi veya hamilinin sorumluluğunda, görülebilir ve sabit
şekilde iliştirilecektir.
Anlam ve şekli bu Yönetmelikte belirtilen işaretin, üçüncü tarafları yanıltıcı
şekilde taşınabilir basınçlı ekipmana iliştirilmesi yasaktır.
Ek VII'deki işaretin görünürlüğü ve okunurluğu bozulmaksızın, ekipmana
diğer işaretler iliştirilebilir.
Koruyucu Hükümler
Madde 12- Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipmanın, doğru bir şekilde
bakımlarının yapılması ve tasarımlanan amaca uygun olarak kullanılması
halinde, taşınması ve/veya kullanımı sırasında, insan sağlığını ve/veya
güvenliğini, evcil hayvanları veya mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü
belirlerse, taşıdığı uygunluk işaretine bakmaksızın, bu ekipmanın pazarda yer
almasını, taşınmasını ve kullanımını yasaklayabilir veya sınırlayabilir,
pazardan veya dolaşımdan kaldırabilir. Bakanlık, bu tür bir önlemi gerekçeleri
ile birlikte, vakit geçirmeksizin Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.
Bakanlık, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen işareti taşıdığı
halde yönetmelik hükümlerine uygun olmayan taşınabilir basınçlı ekipman
hakkında işaretlemeyi yapan kişi veya kişilere karşı gerekli işleme başlayıp
durumu Komisyona ve diğer üye devletlere Müsteşarlık aracılığıyla derhal
bildirir.
Uygun Olmayan İşaretleme
Madde 13- Bakanlık tarafından, Ek VII'de tanımlanan işaretin usulsüz
olarak kullanıldığının belirlenmesi halinde; bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi
saklı kalmak üzere üretici veya üreticinin Türkiye dışında olması durumunda
yetkili temsilcisi veya hamili, Bakanlığın koyduğu şartlar altında işaretleme ile
ilgili hükümleri dikkate alarak, taşınabilir basınçlı ekipmanın uygun hale
getirilmesini ve ihlalin sona erdirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
Uygunsuzluk devam ettiğinde, Bakanlık vakit geçirmeksizin Komisyona
bilgi verecek ve bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen hükümler
çerçevesinde, söz konusu ekipmanın piyasaya arzını, taşınmasını ve
kullanımını sınırlamak veya yasaklamak ile ilgili önlemleri alacak veya
piyasadan ve dolaşımdan çekilmesini sağlayacaktır.
Kısıtlama veya Redde Yol Açan Kararlar
Madde 14- Bu Yönetmelik gereğince, taşınabilir basınçlı ekipmanın
piyasaya sunulmasına, taşınmasına veya kullanımına kısıtlamalar getiren
veya piyasadan
veya dolaşımdan kaldırılmasını gerektiren herhangi bir kararın dayandığı
kesin
gerekçeler belirtilir. Böyle bir karar, vakit geçirilmeksizin ilgili taraflara
bildirilecektir.
Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamına giren konularda çıkaracağı mevzuatı
ve
yayımlandıktan sonra bu Yönetmelik metnini Müsteşarlık aracılığıyla
Komisyona
bildirir.
Kabul ve Yayımlama
Madde 15- Bakanlık, 1/7/2003 tarihinden önce bu Yönetmeliğe uyum
sağlamak
için gerekli yönetmelikleri ve idari hükümleri kabul ederek yayımlar ve bu
konu ile ilgili hususları derhal Müsteşarlık aracılığıyla komisyona bildirir.
Bakanlık bu önlemleri kabulünde sözü edilen bu Yönetmeliğe atıfta bulunur
ya da resmi gazetede bu atıfı belirtir. Bu atıfların yapılış biçimleri, Bakanlık
tarafından belirlenir.
Bakanlık, bu Yönetmeliğin kapsamında olan sahalarda benimsenen ulusal
mevzuatın temel koşulları ile ilgili metinler hakkında Müsteşarlık aracılığıyla
komisyona bilgi verir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlüğe Koyma, Geçici Düzenlemeler, Cezalar,
Diğer Yönetmeliklerin Koşullarının Uygulanabilirliği
Yürürlüğe Koyma
Madde 16- Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipmanların bu Yönetmeliğe
uygunluğu için benimsenen koşulları 1/7/2003 tarihinden önce yürürlüğe
koyar.
Birinci paragrafta belirtilen tarih, bazı özel taşınabilir basınçlı ekipmanda
henüz yeterli teknik şartnameler olmayışından yada 94//55/EC, 96/49/EC
direktifleri eklerinde ilgili Avrupa Standardı veya eşdeğer Türk Standardlarına
atıfta bulunulmamış olması nedenleriyle ertelenebilecektir.
Geçici Düzenlemeler
Madde 17- Bakanlık, 1/7/2003 tarihinden önce ulusal pazarda yürürlükte
olan mevzuata uygun bulunan taşınabilir basınçlı ekipmanın, yukarıda
belirtilen tarihten itibaren 24 ay süre ile piyasaya sunulmasına ve hizmete
alınmasına ve bu tarihten önce piyasada yer alan bu tür ekipmanın daha
sonra hizmete sunulmasına izin verir.
Cezalar
Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara
4703 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yayımlanan 2001/3529 sayılı
"Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik" hükümleri
uygulanır.
Diğer Yönetmeliklerin Koşullarının Uygulanabilirliği
Madde 19- 1/7/2003 tarihinden sonra veya 17 nci maddede belirtilen
durumda, bu tarihten sonraki iki yıl içinde "Dikişsiz Çelikten Mamul Basınçlı
Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik", "Dikişsiz Alaşımsız Aluminyum ve Aluminyum
Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik" ile "Dikişli Alaşımsız Çelik
Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik"lerin her birinin sadece 2'nci
maddelerinde ve Ek-I, kısım 1 ila kısım 3 de belirtilen hükümler geçerli
olacaktır.
Bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan taşınabilir basınçlı ekipman için;
1/7/2003 tarihinden sonra veya 17 nci maddede belirtilen durumda, "Basınçlı
Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair
Yönetmelik" hükümlerine göre "Dikişsiz Çelikten Mamul Basınçlı Gaz
Tüplerine Dair Yönetmelik", "Dikişsiz Alaşımsız Aluminyum Alaşımlı Basınçlı
Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik" ile "Dikişli Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz
Tüplerine Dair Yönetmelik"lerin, tüpler için düzenlenen AT Tip Onay
sertifikaları, bu Yönetmelikte belirtilen AT Tip İnceleme sertifikalarına
eşdeğer olarak kabul edilecektir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
Son Hükümler
Madde 20- Bakanlık, bu Yönetmelikte yapacağı değişiklikler ile
yayımlandıktan sonra, bu Yönetmelik metnini Komisyona bildirmek üzere
Müsteşarlığa iletir.
Madde 21- Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 99/36/EC sayılı Taşınabilir
Basınçlı Ekipmanlara ilişkin Mevzuatın Uyumlaştırılması Hakkındaki Direktifi
uyarınca hazırlanmıştır.
Yürürlük
Madde 22- Bu Yönetmelik 1/7/2003 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23- Bu Yönetmelik Hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
EK I
BU YÖNETMELİĞİN 9 UNCU VE 10 UNCU MADDELERİNDE BELİRTİLEN ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN VEYA İÇ DENETİM YAPAN ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN UYMASI GEREKEN ASGARİ KRİTERLER
1. Muayene haricinde başka fonksiyonlar da icra eden bir organizasyonun
parçası olan bir Onaylanmış Kuruluş veya İç Denetim Yapan Onaylanmış
Kuruluş bu kuruluşun organizasyonu içerisinde tanımlanabilmelidir.
2. Bir muayene kuruluşu ve personeli, yaptıkları bağımsız değerlendirme
bütünlüğü ve dürüstlükleri ile çelişki doğuracak bir faaliyet yürütmemelidir.
Muayene kuruluşunun personeli; özellikle finansal olarak, değerlendirmelerini
etkileyebilecek, bilhassa muayene sonuçları ile ilgisi olan kişi veya
kuruluşlardan gelebilecek ticari ve diğer baskılardan etkilenmemelidir.
Muayene kuruluşunun kadrosunun tarafsızlığı garantilenmelidir.
3. Muayene kuruluşu, denetim ve doğrulama işlemleri ile bağlantılı teknik
ve idari görevleri uygun bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli personele
ve imkanlara sahip olmalıdır. Ayrıca özel doğrulama işlemleri için gerekli olan
donanıma erişimleri olmalıdır.
4. Muayeneden sorumlu personel, bu tür işlemleri gerçekleştirebilmek için
gerekli tecrübeye, yeterli bilgiye, güvenilir teknik ve mesleki eğitime ve
özelliklere sahip olmalıdır. Yüksek derecede güvenliği temin edebilmek için,
muayene kuruluşu taşınabilir basınçlı ekipmanların güvenliği alanında
uzmanlık temin edebilecek pozisyonda olmalıdır. Personel, muayene
sonuçlarını kullanarak genel kurallara uygunluk açısından profesyonelce
karar verebilme yeteneğine sahip olmalı ve raporlama yapabilmelidir. Ayrıca,
muayene yapıldığına dair gerekli sertifika, kayıt ve raporların hazırlanmasını
yapabilecek yetenekte olmalıdır.
5. Aksesuarlar dahil, muayene ettikleri taşınabilir basınçlı ekipmanın
üretim teknolojisi, muayene için kullanılan veya kullanılması öngörülen
yöntemler ve kullanımda veya hizmette meydana gelebilecek hatalar
yönünden yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
6. Muayene kuruluşu ve personeli, değerlendirmelerini ve doğrulamalarını
en yüksek derecede profesyonel doğruluk ve teknik yeterlilik ile yerine
getirmelidir. Muayene kuruluşu, muayene hizmetleri sırasında elde ettiği
bilgilerle ilgili gizliliği sağlamalıdır. Fikri haklar korunmalıdır.
7. İlgili muayene personelinin ücretleri doğrudan doğruya uygulanan
denetleme sayısına ve bu tür denetlemelerin sonuçlarına bağlı olmamalıdır.
8. Kuruluş, şayet sorumlulukları, milli kanunlara göre Bakanlık tarafından
veya bir parçası olduğu kuruluş tarafından üstlenmişse, yeterli sorumluluk
sigortasına sahip olmalıdır.
9. Muayene kuruluşu, üzerine aldığı hizmeti bizzat kendisi yapmalıdır.
Muayene kuruluşu, muayene hizmetinin bir kısmını taşerona verirse,
taşeronun söz konusu hizmette yeterli olmasını sağlamalı ve bunu kanıtlamalı
ve bu hizmetlerle ilgili tüm sorumluluğu almalıdır.
EK II
MADDE 9'DA BELİRTİLEN ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN UYMASI GEREKEN EK KRİTERLER

1. Onaylanmış Kuruluş, ilgili taraflardan bağımsız olmalı ve bu suretle
"Üçüncü Taraf" muayene hizmetleri sağlamalıdır.
Muayene işlemlerini yerine getirmekten sorumlu onaylanmış kuruluş ve
personeli, denetledikleri taşınabilir basınçlı ekipmanların, aksesuarları dahil,
tasarımcısı, üreticisi, temin edicisi, satın alanı, işleteni, sahibi, kullanıcısı veya
bakımcısı ve bunlardan herhangi birinin temsilcisi olmamalıdır. Bunlar,
denetledikleri taşınabilir basınçlı ekipmanların, aksesuarları dahil,
tasarımında, üretiminde, pazarlamasında veya bakımında doğrudan görev
alamazlar veya bunlardan herhangi birinin temsilcisi olamazlar. Bu durum,
taşınabilir basınçlı ekipman üreticisi ile onaylanmış kuruluş
arasındaki teknik bilgi alış verişini engellememelidir.
2. İlgili tarafların tümü, onaylanmış kuruluşun hizmetlerine erişebilmelidir.
Usulsüz mali veya başka koşullar olmamalıdır. Kuruluşun yaptığı işlerle ilgili
prosedürler ayrım yapılmaksızın uygulanmalıdır.
EK III
BU YÖNETMELİĞİN 10 UNCU MADDESİNDE BELİRTİLEN İÇ DENETİM YAPAN ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN UYMASI GEREKEN EK KRİTERLER

1. İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş, denetlediği ekipmanın tasarımını,
üretimini, teminini, kullanımını ve bakımını icra eden kuruluşun ayrı ve
tanımlanabilir bir bölümünü oluşturmalıdır.
2. İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş, aksesuarları dahil, denetledikleri
taşınabilir basınçlı ekipmanların, tasarımında, üretiminde, temininde ve
kullanımında doğrudan görev alamaz.
3. Denetim personelinin sorumlulukları ile diğer personel sorumlulukları
arasında net bir ayrılık olmalıdır. Bu, muayene kuruluşunun ana organizasyon
içerisinde idari tanımı ve raporlama metodu ile düzenlenmelidir.
EK IV
BÖLÜM I
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ

Modül A (İç Üretim Kontrolü)
1. Bu modül, aşağıda madde 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getiren
üreticiler veya yetkili temsilcilerinin, taşınabilir basınçlı ekipmanın ilgili
Yönetmeliğin gereksinimlerini yerine getirdiğini temin eden ve bildiren
prosedürü tanımlamaktadır. Üretici veya yetkili temsilcisi, taşınabilir basınçlı
ekipmanın her birine () işaretini iliştirmek ve yazılı bir uygunluk beyanı
düzenlemek zorundadır.
2. Üretici, aşağıda madde 3'de tanımlanan teknik dosyayı hazırlamak
zorundadır ve üretici veya yetkili temsilcisi bunları Bakanlığın incelemesi
amacı ile taşınabilir basınçlı ekipmanın üretildiği son tarihten itibaren on yıl
süre ile kontrole hazır tutmalıdır.
Üreticinin veya yetkili temsilcisinin bulunmadığı durumlarda, teknik
dosyayı hazır tutma zorunluluğu, taşınabilir basınçlı ekipmanı piyasaya
pazarlayan kişinin sorumluluğundadır.
3. Teknik dosya, taşınabilir basınçlı ekipmanın ilgili Yönetmeliğin gereklerine
uygunluğunun değerlendirmesi yapılacak şekilde hazırlanır. Teknik dosya, bu
tür değerlendirme için ilgili olduğu müddetçe, taşınabilir basınçlı ekipmanın
tasarımını, üretimini ve işletimini kapsamalı ve şunları içermelidir:
- Taşınabilir basınçlı ekipmanın genel bir tanımı,
- Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri, parçaların, alt parçaların,
devrelerin ve benzeri şemaları,
- Belirtilen çizimlerin, şemaların ve taşınabilir basınçlı ekipmanın
çalışmasının anlaşılması için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar,
- Yönetmeliğin temel gereksinimlerini karşılaması için benimsenen
çözümlerin açıklamaları.
- Yapılan tasarım hesaplarının ve muayenelerin sonuçları,
- Deney raporları.
4. Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi, teknik
dosya ile birlikte uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza etmelidir.
5. Üretici, üretilen taşınabilir basınçlı ekipman için gereken üretim işleminin
yukarıda madde 2'de bahsedilen teknik dosya ve ilgili Yönetmelik ile uyumlu
olması için gereken bütün önlemleri almalıdır.
Modül A1 (Son Değerlendirme İzlenerek İç Üretim Kontrolleri)
Modül A nın şartlarına ilave olarak, aşağıdakiler uygulanır.
Son değerlendirme üretici tarafından yapılmalı ve üretici tarafından
seçilmiş olan bir onaylanmış kuruluşun beklenmedik ziyaretleri ile
izlenmelidir.
Bu ziyaretler sırasında onaylanmış kuruluşun yapması gerekenler aşağıda
belirtilmiştir:
- Üreticinin, son değerlendirmeyi gerçekleştirdiğini saptamak,
- Kontroller yapmak üzere üretim veya depo binasından taşınabilir basınçlı
ekipmanın numunesini almak.
Onaylanmış kuruluş, numunelere göre birkaç taşınabilir basınçlı ekipmanı
değerlendirerek, taşınabilir basınçlı ekipman numunelerinin kısmen veya
tamamen incelenmesinin yapılması veya yaptırılmasına karar verir.
Taşınabilir basınçlı ekipmanın bir veya daha fazla parçası uygun olmazsa,
onaylanmış kuruluş uygun tedbirler almalıdır.
Üretici, onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda taşınabilir basınçlı
ekipmanın her birine onaylanmış kuruluşun tanıtım numarasını iliştirmelidir.
Modül B (AT Tip İncelemesi)
1. Bu modül, uygunluk değerlendirme prosedürünün, onaylanmış kuruluş
tarafından, üretimi planlanan ürünü temsil eden numunenin, Yönetmeliğin
hükümlerine uygunluğunun araştırıldığı ve tasdik edildiği bölümünü
tanımlamaktadır.
2. AT Tip İncelemesi başvurusu, üretici veya yetkili temsilcisi tarafından
kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapılır.
Başvuru aşağıdaki bilgileri içerir:
- Üreticinin adı ve adresi ve şayet başvuru yetkili temsilci tarafından
yapılmışsa onun da adı ve adresi,
- Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığını belirten
yazılı bir beyanname,
- Aşağıda madde 3'de tanımlanan teknik dosya.
Başvuru sahibi, bundan böyle "tip" olarak adlandırılacak olan ve öngörülen
üretimi temsil eden numuneyi onaylanmış kuruluşa teslim eder. Onaylanmış
kuruluş test programını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu başka
numuneler isteyebilir.
Bir "Tip", çeşitler arasındaki farklılığın emniyet seviyesini etkilememesi
koşuluyla, taşınabilir basınçlı ekipmanın birçok çeşidini kapsayabilir.
3. Teknik dosya, taşınabilir basınçlı ekipmanın Yönetmelik
gereksinimlerine uygunluğunu ortaya koyacak şekilde hazırlanır. Teknik
dosya, bu tür değerlendirme için mümkün olduğunca, taşınabilir basınçlı
ekipmanın tasarımını, üretimini ve işleyişini kapsamalı ve şunları içermelidir:
- Tipin genel bir tanımı,
- Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri, parçaların, alt parçaların,
devrelerin ve benzeri şemaları,
- Bahsedilen çizimlerin, şemaların ve basınçlı ekipmanın çalışmasının
anlaşılması için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar,
- Yönetmeliğin temel gereksinimlerini karşılaması için benimsenen
çözümlerin açıklamaları,
- Yapılan tasarım hesaplarının ve muayenelerin sonuçları,
- Deney raporları,
- Üretimde yapılan testler hakkında bilgi,
- Özellikler veya onaylama hakkında bilgi.
4. Onaylanmış kuruluşun görevleri:
4.1. Teknik dosyayı incelemek, tipin teknik dosyaya uygun olarak
üretildiğini doğrulamak, parçaların Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun
olarak tasarımlanmış olduğunu belirlemek.
Onaylanmış kuruluşun özellikle yerine getireceği görevler:
- Teknik dosyayı, tasarım ve üretim işlemlerine göre incelemek,
- Basınçlı ekipmanın malzemesinin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun
olmaması halinde, malzemelerin denetlenmesi ve malzeme üreticisi
tarafından düzenlenen sertifikanın kontrolü,
- Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının işlemini onaylamak veya
daha önce onaylanmış olduğunu kontrol etmek,
- Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının işlemini gerçekleştiren ve
tahribatsız testleri yapan personelin uygun veya onaylı olduğunu
doğrulamak.
4.2. Üretici tarafından benimsenmiş olan çözümlerin, Yönetmeliğin temel
gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için, uygun
muayeneleri ve gerekli testleri yapmak veya yaptırmak.
4.3. Üreticinin, Yönetmeliğin ilgili hükümlerini uygulayıp uygulamadığını
tespit etmek için uygun muayeneleri ve gerekli testleri yapmak veya
yaptırmak.
4.4. Başvuru sahibi ile birlikte muayenelerin ve gerekli testlerin yapılacağı
yeri tespit etmek.
5. Onaylanmış Kuruluş, tipin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun
olduğunu belirlemesi halinde başvuru sahibine AT Tip İnceleme Sertifikası
düzenler. On yıl geçerli olacak olan ve yenilenebilen Sertifika, üreticinin adını
ve adresini, muayene sonuçlarını ve onaylı tipin belirlenmesi için gerekli
bilgileri içermelidir.
Teknik dosyanın ilgili bölümlerinin bir listesi sertifikaya eklenmeli ve bir
kopyası onaylanmış kuruluş tarafından muhafaza edilmelidir.
Şayet onaylanmış kuruluş, üreticiye veya yetkili temsilcisine, AT Tip
İnceleme Sertifikasını hazırlamayı reddederse, Onaylanmış Kuruluş red
nedenlerini detaylı olarak belirtmelidir. İtiraz başvurusu için gerekli hazırlıklar
yapılmalıdır.
6. Başvuru sahibi, taşınabilir basınçlı ekipmanda Yönetmeliğin temel
gereklerine veya ürünün kullanımı için belirlenmiş şartlara uygunluğu
etkileyebilecek değişikliklerin olması halinde, ek onay alınması gerektiğinden
onaylanmış taşınabilir basınçlı ekipmandaki her değişiklik hakkında AT Tip
İnceleme Sertifikası ile ilgili teknik dosyayı muhafaza eden onaylanmış
kuruluşu bilgilendirir. Bu ek onay, orijinal AT Tip İnceleme Sertifikasına
ilave olarak verilmelidir.
7. Her onaylanmış kuruluş iptal ettiği ve talep edilmesi halinde onayladığı AT
Tip İnceleme Sertifikalarıyla ilgili bilgileri Bakanlık aracılığıyla Üye Ülkelere
bildirir.
Her Onaylanmış Kuruluş reddettiği ya da iptal ettiği AT Tip İnceleme
Sertifikalarıyla ilgili gerekli bilgiyi diğer onaylanmış kuruluşlara verir.
8. Diğer onaylanmış kuruluşlar AT Tip İnceleme Sertifikasının ve/veya
ilavelerinin bir kopyasını alabilirler. Sertifika ilaveleri diğer onaylanmış
kuruluşların görüşlerine hazır tutulmalıdır.
9. Üretici veya yetkili temsilcisi, AT Tip İnceleme Sertifikasının ve eklerinin
kopyasını teknik dosya ile birlikte taşınabilir basınçlı ekipmanın son üretildiği
tarihten sonra on yıl süre ile muhafaza etmelidir.
Ne üreticinin ne de yetkili temsilcisinin Topluluk içinde faaliyet
göstermediği durumda, teknik dosyayı muhafaza etme zorunluluğu, ürünü
Topluluk piyasasına sunan kişinin sorumluluğundadır.
Modül B1 (AT Tasarım İncelemesi)
1. Bu modül, uygunluk değerlendirme prosedürünün, onaylanmış kuruluş
tarafından taşınabilir basınçlı ekipmanın parçalarının tasarımının,
Yönetmeliğin hükümlerine uygunluğunun araştırıldığı ve tasdik edildiği
bölümünü tanımlamaktadır.
2. AT Tasarım İnceleme başvurusu üretici veya Topluluk içinde faaliyet
gösteren yetkili temsilcisi tarafından kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa
yapılır.
Başvuru aşağıdaki bilgileri içerir:
- Üreticinin adı ve adresi ve şayet başvuru yetkili temsilci tarafından
yapılmışsa onun da adı ve adresi,
- Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığını belirten
yazılı bir beyanname.
- Aşağıda madde 3'de tanımlanan teknik dosya.
Başvuru, çeşitler arasındaki farklılığın emniyet seviyesini etkilememesi
koşuluyla, taşınabilir basınçlı ekipmanın birçok çeşidini kapsayabilir.
3. Teknik dosya, basınçlı ekipmanın Yönetmelik gereksinimlerine
uygunluğunu ortaya koyacak şekilde hazırlanır. Teknik dosya bu tür
değerlendirme için mümkün olduğunca, taşınabilir basınçlı ekipmanın
tasarımını, üretimini ve işleyişini kapsamalı ve aşağıdakileri içermelidir:
- Basınçlı ekipmanın genel bir tanımını,
- Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri, parçaların, alt parçaların,
devrelerin ve benzeri şemaları,
- Bahsedilen çizimlerin, şemaların ve basınçlı ekipmanın çalışmasının
anlaşılması için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar.
- Yönetmeliğin temel gereksinimlerini karşılaması için benimsenen
çözümlerin açıklamaları.
- Tasarım çözümlerinin uygunluğu ile ilgili gerekli destekleyici kanıtlar. Bu
destekleyici kanıtlar, üretici tarafından veya onun adına uygun
laboratuvarlarda yapılan test sonuçlarını da içermelidir.
- Yapılan tasarım hesaplarının ve muayenelerin sonuçları,
- Özellikler veya onaylama hakkında bilgi.
4. Onaylanmış kuruluşun görevleri: ()
4.1. Teknik dosyayı incelemek ve parçaların Yönetmeliğin ilgili
hükümlerine uygun olarak tasarımlanmış olduğunu belirlemek.
Onaylanmış kuruluşun özellikle yerine getireceği görevler:
- Basınçlı ekipmanın malzemesinin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun
olmaması halinde malzemelerin denetlenmesi,
- Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının işlemini onaylamak veya
daha önce onaylanmış olduğunu kontrol etmek,
- Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının işlemini gerçekleştiren ve
tahribatsız testlerini yapan personelin uygun ve onaylı olduğunu doğrulamak,
4.2. Üretici tarafından benimsenmiş olan çözümlerin, Yönetmeliğin temel
gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için uygun
muayeneleri yapmak.
4.3. Üreticinin Yönetmeliğin ilgili hükümlerini uygulayıp uygulamadığını
tespit etmek için uygun muayeneleri yapmak.
5. Onaylanmış Kuruluş, tasarımın, Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun
olduğunu belirlemesi halinde başvuru sahibine AT Tasarım İnceleme
Sertifikası düzenler. Sertifika, başvuru sahibinin adını ve adresini, muayene
sonuçlarını, geçerlilik koşullarını ve onaylı tasarımın belirlenmesi için gerekli
bilgileri içermelidir.
Teknik dosyanın ilgili bölümlerinin bir listesi sertifikaya eklenmeli ve bir
kopyası onaylanmış kuruluş tarafından muhafaza edilmelidir.
Şayet onaylanmış kuruluş üreticiye veya yetkili temsilcisine, AT Tasarım
İnceleme Sertifikasını hazırlamayı reddederse, bu durumda onaylanmış
kuruluş red nedenlerini detaylı olarak belirtmelidir. İtiraz başvurusu için
gerekli hazırlıklar yapılmalıdır.
6. Başvuru sahibi, taşınabilir basınçlı ekipmanda Yönetmeliğin temel
gereklerine veya ürünün kullanımı için belirlenmiş şartlara uygunluğu
etkileyebilecek değişikliklerin olması halinde, ek onay alınması gerektiğinden
onaylanmış tasarımdaki her değişiklik hakkında AT Tasarım İnceleme
sertifikası ile ilgili teknik dosyayı muhafaza eden onaylanmış kuruluşu
bilgilendirir. Bu ek onay, orijinal AT Tasarım İnceleme Sertifikasına ilave
olarak verilmelidir.
7. Her Onaylanmış Kuruluş iptal ettiği ve talep edilmesi halinde onayladığı
AT Tasarım İnceleme Sertifikalarıyla ilgili bilgileri Bakanlık aracılığıyla Üye
Ülkelere bildirir.
Her Onaylanmış Kuruluş reddettiği ya da iptal ettiği AT Tasarım İnceleme
Sertifikalarıyla ilgili gerekli bilgiyi diğer onaylanmış kuruluşlara verir.
8. Diğer onaylanmış kuruluşlar, talep üzerine aşağıdakilerle ilgili bilgileri
edinebilirler:
- Düzenlenen AT Tasarım İnceleme Sertifikaları ve ekleri,
- İptal edilen AT Tasarım İnceleme Sertifikaları ve ekleri.
9. Üretici veya yetkili temsilcisi, yukarıdaki madde 3'de bildirilen AT Tasarım
İnceleme Sertifikasının ve eklerinin kopyasını teknik dosya ile birlikte
taşınabilir basınçlı ekipmanın son üretildiği tarihten itibaren on yıl süre ile
muhafaza etmelidir.
Ne üreticinin ne de Yetkili temsilcisinin faaliyet göstermediği durumda,
teknik dosyayı hazır bulundurma zorunluluğu, ürünü Topluluk piyasasına
sunan kişinin sorumluluğundadır.
Modül C1 (Tipe Uygunluk)
1. Bu modül, uygunluk değerlendirme prosedürünün üretici veya yetkili
temsilcileri tarafından taşınabilir basınçlı ekipmanın AT Tip İnceleme
Sertifikasında tanımlanan tipe uygunluğunu ve Yönetmeliğin gereklerini
karşıladığını temin ve beyan ettiği bölümünü tanımlamaktadır.
Üretici veya yetkili temsilcisi, taşınabilir basınçlı ekipmanın her birine ()
işaretini iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir.
2. Üretici, taşınabilir basınçlı ekipmanın AT Tip İnceleme Sertifikasında
tanımlanan tipe ve Yönetmelik gereklerine uygun şekilde üretilmesi için
gereken bütün önlemleri almalıdır.
3. Üretici veya yetkili temsilcisi, uygunluk beyanının bir kopyasını taşınabilir
basınçlı ekipmanın son üretildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza
etmeliler.
Ne üreticinin ne de yetkili temsilcisinin faaliyet göstermediği
durumlarda, mevcut teknik dosyayı muhafaza etme zorunluluğu taşınabilir
basınçlı ekipmanı piyasaya sunan kişiye aittir.
4. Son değerlendirme üretici tarafından yapılmalı ve üretici tarafından
seçilmiş olan bir onaylanmış kuruluşun beklenmedik ziyaretleri ile
izlenmelidir.
Bu ziyaretler sırasında onaylanmış kuruluşun yapması gerekenler aşağıda
belirtilmiştir:
- Üreticinin, son değerlendirmeyi gerçekten yaptığını saptamak,
- Kontroller yapmak üzere üretim veya depo binasından basınçlı ekipmanın
numunelerini almak. Onaylanmış Kuruluş, numune alınacak ekipmanları
değerlendirerek numunelerin tamamına veya bir kısmına son değerlendirme
yapmaya veya yaptırmaya gerek olup olmadığına karar verir.
Taşınabilir basınçlı ekipmanın bir veya daha fazla parçası uygun olmazsa,
Onaylanmış Kuruluş uygun tedbirler almalıdır.
Üretici, Onaylanmış Kuruluşun sorumluğunda basınçlı ekipmanın her birine
Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarasını iliştirmelidir.
Modül D (Üretim Kalite Güvencesi)
1. Bu modül, aşağıda madde 2'de bildirilen yükümlülükleri yerine getiren
üreticinin taşınabilir basınçlı ekipmanın AT Tip İnceleme Sertifikasında
tanımlanan tipe uygunluğunu ve Yönetmeliğin gereklerini yerine getirdiğini
beyan ve garanti ettiği prosedürü tanımlamaktadır. Üretici veya Topluluk
içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi, taşınabilir basınçlı ekipmanın her
birine () uygunluk işaretini iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyannamesi
düzenler. () işaretine, aşağıdaki madde 4'de açıklanan gözetimden sorumlu
onaylanmış kuruluşun tanıtım numarası eşlik eder.
2. Üretici, aşağıdaki madde 3'de tanımlandığı gibi, üretim, nihai ürün
denetimi ve testler için onaylı bir kalite sistemi uygulamalı ve aşağıda madde
4'de açıklanan gözetime tabi olmalıdır.
3. Kalite sistemi
3.1 Üretici, kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendi seçtiği bir
onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunur. Başvuruda aşağıdaki bilgiler
bulunmalıdır:
- Taşınabilir basınçlı ekipman ile ilgili gerekli bütün bilgiler,
- Kalite sistemi ile ilgili dokümanlar,
- Onaylanmış tip ile ilgili teknik dosya ve AT Tip İnceleme Sertifikasının bir
kopyası.
3.2 Kalite sistemi, taşınabilir basınçlı ekipmanın, AT Tip İnceleme
Sertifikasında tanımlanan tipe uygun olmasını ve Yönetmelik gereksinimlerini
yerine getirmesini temin etmelidir.
Üretici tarafından benimsenen bütün unsurlar, gereksinimler ve hükümler
sistematik ve düzenli bir biçimde yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar
şeklinde dokümante edilmelidir. Bu kalite sistemi dokümanları, kalite
programları, planları, el kitabı ve kayıtların doğru anlaşılmasını sağlayacak ve
özellikle aşağıda belirtilenlerin yeterli tanımını içerecek şekilde düzenlenir:
- Taşınabilir basınçlı ekipmanın kalitesi bakımından, yönetimin
sorumlulukları ve gücü, organizasyon yapısı ve kalite hedefleri,
- Uygulanacak olan üretim, kalite kontrol ve kalite güvencesi teknikleri,
özellikle kullanılan prosedürler olmak üzere, kullanılacak yöntem ve
sistematik faaliyetler,
- Üretim öncesi, üretim esnasında ve üretimden sonra uygulanacak olan
testler ve muayeneler ve bunların hangi sıklıkla uygulanacağı,
- Muayene raporları, test verileri gibi kalite kayıtları, kalibrasyon verileri,
ilgili personelin nitelikleri veya onayları.
- İstenilen kalitenin sağlanması ve kalite sisteminin verimli işlemesi için
kullanılan izleme araçları.
3.3. Onaylanmış kuruluş, yukarıda madde 3.2'de bildirilen gereksinimleri
yerine getirip getirmediğini belirlemek üzere kalite sistemini değerlendirir.
Denetleme ekibinin en az bir üyesi, taşınabilir basınçlı ekipman
teknolojisinin değerlendirilmesi konusunda tecrübeli olmalıdır. Değerlendirme
prosedürü üretim yerine denetim ziyareti içermelidir.
Karar üreticiye bildirilmelidir. Bu bildirme, değerlendirme sonuçlarını ve
kararla ilgili nedenleri içermelidir. İtiraz başvurusu için gerekli hazırlıklar
yapılmalıdır.
3.4. Üretici, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini
yerine getirmeli, etkinliğini ve devamlılığını sağlamalıdır.
Üretici veya yetkili temsilcisi, kalite sistemini onaylamış olan Onaylanmış
Kuruluşu, kalite sistemi ile ilgili olarak yapmayı öngördükleri
güncelleştirmeler hakkında bilgilendirmelidir.
Onaylanmış Kuruluş yapılması düşünülen değişiklikleri değerlendirmeli ve
değiştirilmiş kalite sisteminin yukarıda madde 3.2'de bildirilen gerekleri hala
yerine getirip getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekli olup
olmadığına karar vermelidir.
Karar, üreticiye bildirilmelidir. Bildirim, inceleme sonuçlarını ve gerekçeli
değerlendirme kararlarını içermelidir.
4. Onaylanmış Kuruluşun gözetim sorumluluğu
4.1. Gözetimin amacı, üreticinin onaylı kalite sistemi ile ilgili
yükümlülüklerini hakkıyla yerine getirdiğinden emin olmaktır.
4.2. Üretici, onaylanmış kuruluşa kontrol amacıyla üretim, kontrol, test ve
depolama mahallerine giriş izni vermeli ve özellikle aşağıda belirtilenler
olmak üzere bütün gerekli bilgileri temin etmelidir:
- Kalite sistem dokümanları,
- Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin
nitelik raporları ve benzeri gibi kalite kayıtları.
4.3. Onaylanmış Kuruluş, üreticinin kalite sistemini sürdürdüğünü ve
uyguladığını belirlemek amacıyla periyodik olarak denetlemeli ve üreticiye
denetleme raporlarını sunmalıdır. Periyodik denetlemelerin sıklığı, her üç
yılda bir yeniden değerlendirme yapılacak şekilde olmalıdır.
4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş üreticiye beklenmedik ziyaretlerde
bulunacaktır. Bu ilave ziyaretin gerekliliği ve sıklığı onaylanmış kuruluş
tarafından uygulanan ziyaret kontrol sistemi temelinde belirlenecektir.
Özellikle, aşağıdaki faktörler ziyaret kontrol sisteminde dikkate alınmalıdır:
- Ekipmanın kategorisi,
- Daha önceki denetim ziyaretlerinin sonuçları,
- Düzeltici faaliyetlerini sürdürme ihtiyacı,
- Mümkünse sistemin onayıyla bağlantılı özel koşullar,
- Üretim organizasyonunda, politikada veya tekniğinde önemli
değişiklikler.
Bu tür ziyaretler sırasında Onaylanmış Kuruluş, gerektiğinde, kalite
sisteminin doğru işlediğini teyit etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir.
Onaylanmış Kuruluş üreticiye bir denetim raporu, şayet bir test yapılmışsa bir
de test raporu vermelidir.
5. Üretici, aşağıdaki bilgileri taşınabilir basınçlı ekipmanın son üretildiği
tarihten itibaren on yıl süre ile muhafaza eder ve istenildiğinde Bakanlığa
sunar:
- Madde 3.1'in ikinci paragrafında belirtilen dokümanlar;
- Madde 3.4'ün ikinci paragrafında belirtilen güncellemeler;
- Madde 3.3'ün son paragrafında, madde 3.4'ün son paragrafında ve
madde 4.3 ve madde 4.4'de belirtilen Onaylanmış Kuruluşun karar ve
raporları.
6. Her Onaylanmış Kuruluş iptal ettiği ve talep edilmesi halinde onayladığı
kalite sistem onayları ile ilgili bilgileri Bakanlık aracılığıyla Üye Ülkelere
bildirir.
Her Onaylanmış Kuruluş reddettiği ya da iptal ettiği kalite sistem
onayları ile ilgili gerekli bilgiyi diğer Onaylanmış Kuruluşlara verir.
Modül D1 (Üretim Kalite Güvencesi)
1. Bu modül, aşağıda madde 3'de bildirilen yükümlülükleri yerine getiren
üreticinin taşınabilir basınçlı ekipmanın Yönetmeliğin gereklerini yerine
getirdiğini beyan ve garanti ettiği prosedürü tanımlamaktadır. Üretici veya
Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi, taşınabilir basınçlı
ekipmanın her birine () Uygunluk İşaretini iliştirir ve yazılı bir uygunluk
beyannamesi düzenler. () işaretine, aşağıda madde 5'de açıklanan
gözetimden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun belirleyici numarası eşlik eder.
2. Üretici aşağıda belirtilen teknik dosyayı hazırlamalıdır:
Teknik dosya, taşınabilir basınçlı ekipmanın Yönetmelik gereksinimlerine
uygunluğunu değerlendirmeye imkan vermelidir. Teknik dosya bu tür
değerlendirme için mümkün olduğunca taşınabilir basınçlı ekipmanın
tasarımı, üretimi ve işleyişini kapsamalı ve şunları içermelidir:
- Basınçlı ekipmanın genel bir tanımı,
- Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri, parçaların, alt parçaların,
devrelerin ve benzeri şemaları,
- Belirtilen çizimlerin, şemaların ve basınçlı ekipmanın çalışmasının
anlaşılabilmesi için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar,
- Yönetmeliğin temel gereksinimlerini karşılaması için benimsenen
çözümlerin açıklamaları,
- Yapılan tasarım hesaplarının ve muayenelerin sonuçları,
- Test raporları.
3. Üretici aşağıda madde 4'de tanımlandığı gibi üretim, nihai ürün
denetimi ve testler için onaylı bir kalite sistemi uygulamalı ve aşağıda madde
5'de açıklanan son denetim ve gözetime tabi olmalıdır.
4. Kalite sistemi
4.1. Üretici, kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendi seçtiği bir
Onaylanmış Kuruluşa başvuruda bulunur. Başvuru aşağıdaki bilgileri
kapsamalıdır:
- Sözkonusu taşınabilir basınçlı ekipman ile ilgili gerekli bütün bilgiler,
- Kalite sistemi ile ilgili dokümanlar.
4.2. Kalite sistemi, taşınabilir basınçlı ekipmanın, Yönetmelik
gereksinimlerini yerine getirmesini temin etmelidir.
Üretici tarafından benimsenen bütün unsurlar, gereksinimler ve hükümler
sistematik ve düzenli bir biçimde yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar
şeklinde dokümante edilmelidir. Bu kalite sistemi dokümanları, kalite
programları, planları, elkitaplarının ve kayıtların doğru anlaşılmasını sağlamalı
ve özellikle aşağıda belirtilenlerin yeterli tanımını içerecek şekilde
düzenlenmelidir.
- Taşınabilir basınçlı ekipmanın kalitesi bakımından, yönetimin
sorumlulukları ve gücü, organizasyon yapısı ve kalite hedefleri,
- Uygulanacak olan üretim, kalite kontrol ve kalite güvencesi teknikleri,
özellikle kullanılan prosedürler olmak üzere, kullanılacak yöntem ve
sistematik faaliyetler,
- Üretim öncesi, üretim esnasında ve üretimden sonra uygulanacak olan
testler ve muayeneler ve bunların hangi sıklıkla uygulanacağı,
- Muayene raporları, test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin
nitelikleri ve onayı,
- İstenilen kalitenin sağlanması ve kalite sisteminin verimli işlemesi için
kullanılan izleme araçları.
4.3. Onaylanmış Kuruluş, kalite sisteminin madde 4.2'de bildirilen
gereksinimleri yerine getirip getirmediğini belirlemek üzere kalite sistemini
değerlendirir.
Denetçilerin en az bir üyesi, taşınabilir basınçlı ekipman teknolojisinin
değerlendirilmesi konusunda tecrübeli olmalıdır. Değerlendirme prosedürü
üretim yerinin denetimini içermelidir.
Değerlendirme sonucu üreticiye bildirilmelidir. Bu bildirme, değerlendirme
sonuçlarını ve kararla ilgili nedenleri içermelidir. İtiraz başvurusu için gerekli
hazırlıklar yapılmalıdır.
4.4. Üretici, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini
yerine getirmeli, etkinliğini ve devamlılığını sağlamalıdır.
Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi, kalite
sistemini onaylamış olan Onaylanmış Kuruluşu kalite sistemi ile ilgili olarak
yapmayı öngördükleri güncelleştirmeler hakkında bilgilendirmelidir.
Onaylanmış Kuruluş yapılması düşünülen değişiklikleri değerlendirmeli ve
değiştirilmiş kalite sisteminin madde 4.2'de belirtilen gerekleri yerine getirip
getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar
vermelidir.
Karar, inceleme sonuçları ve gerekçeler ile birlikte üreticiye bildirilmelidir.
5. Onaylanmış Kuruluşun gözetim sorumluluğu
5.1. Gözetimin amacı, üreticinin onaylı kalite sistemi ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirdiğinin belirlenmesidir.
5.2. Üretici, Onaylanmış Kuruluşa kontrol amacıyla üretim, kontrol, test ve
depolama mahallerine, giriş izni vermeli ve özellikle aşağıda belirtilenler
olmak üzere bütün gerekli bilgileri temin etmelidir:
- Kalite sistem dokümanları,
- Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin
nitelik raporları ve benzeri gibi kalite kayıtları.
5.3. Onaylanmış Kuruluş üreticinin kalite sistemini gerektiği gibi
sürdürdüğünü ve uyguladığını belirlemek amacıyla periyodik olarak
denetlemeli ve üreticiye denetleme raporlarını sunmalıdır. Periyodik
denetlemelerin sıklığı, her üç yılda bir yeniden değerlendirme yapılacak
şekilde olmalıdır.
5.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş üreticiye beklenmedik ziyaretlerde
bulunacaktır. Bu ilave ziyaretin gerekliliği ve sıklığı, Onaylanmış Kuruluş
tarafından uygulanan ziyaret kontrol sistemi temelinde belirlenecektir.
Özellikle, aşağıdaki faktörler ziyaret kontrol sisteminde dikkate alınmalıdır:
- Ekipmanın kategorisi,
- Daha önceki denetim ziyaretlerinin sonuçları,
- Düzeltici faaliyetin yapılma ihtiyacı,
- Mümkünse sistemin onayıyla bağlantılı özel koşullar,
- Üretim organizasyonunda politikada veya tekniğinde önemli değişiklikler.
Bu tür ziyaretler sırasında Onaylanmış Kuruluş, gerektiğinde, kalite
sisteminin doğru işlediğini teyit etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir.
Onaylanmış Kuruluş, üreticiye bir denetim raporu, şayet bir test yapılmışsa
bir de test raporu vermelidir.
6. Üretici, aşağıdaki bilgileri taşınabilir basınçlı ekipmanın son üretildiği
tarihten itibaren on yıl süre ile muhafaza eder ve istenildiğinde yetkili kamu
kuruluşuna sunar:
- Yukarıda madde 2'de belirtilen teknik dosya,
- Madde 4.1'in ikinci paragrafında belirtilen dokümanlar,
- Madde 4.4'ün ikinci paragrafında belirtilen güncellemeler,
- Madde 4.3'ün son paragrafında, madde 4.4'ün son paragrafında ve
madde
5.3 ve madde 5.4'de belirtilen Onaylanmış Kuruluşun karar ve raporları.
7. Her Onaylanmış Kuruluş, iptal ettiği ve talep edilmesi halinde onayladığı
kalite sistem onayları ile ilgili bilgileri Bakanlık aracılığıyla Üye Ülkelere
bildirir.
Her Onaylanmış Kuruluş, reddettiği ya da iptal ettiği kalite sistem onayları
ile ilgili gerekli bilgiyi diğer Onaylanmış Kuruluşlara verir.
Modül E (Ürün Kalite Güvencesi)
1. Bu modül, aşağıda madde 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getiren
üreticinin taşınabilir basınçlı ekipmanın AT Tip İnceleme Sertifikasında
tanımlanan tipe uygunluğunu ve Yönetmeliğin gereklerini yerine getirdiğini
beyan ve garanti ettiği prosedürü tanımlamaktadır. Üretici veya yetkili
temsilcisi, her ürüne () Uygunluk İşaretini iliştirir ve yazılı bir uygunluk
beyannamesi düzenler. () İşaretine madde 4'de açıklanan gözetimden
sorumlu Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarası eşlik eder.
2. Üretici, madde 3'de tanımlandığı gibi, nihai taşınabilir basınçlı ekipman
denetimi ve testleri için ürün onaylı bir kalite sistemi uygulamalı ve madde
4'de açıklanan gözetime tabi olmalıdır.
3. Kalite sistemi
3.1. Üretici, kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendi seçtiği bir
Onaylanmış Kuruluşa başvuruda bulunur. Başvuruda aşağıdaki bilgiler
bulunmalıdır:
- Taşınabilir basınçlı ekipman ile ilgili gerekli bütün bilgiler,
- Kalite sistemi ile ilgili dokümanlar,
- Onaylanmış tip ile ilgili teknik dosya ve AT Tip İnceleme Sertifikasının bir
kopyası.
3.2. Kalite sistemi altında, basınçlı ekipmanın her bir parçası, Yönetmelik
gereksinimlerine uygunluğunun sağlanması için muayene ve test edilmelidir.
Üretici tarafından benimsenen bütün temel unsurlar gereksinimler
ve hükümler sistematik ve düzenli bir biçimde yazılı politikalar, prosedürler
ve talimatlar şeklinde dokümante edilmelidir. Bu kalite sistemi dokümanları,
kalite programları, planları, elkitapları ve kayıtların doğru anlaşılmasını
sağlayacak ve özellikle aşağıda belirtilenlerin yeterli tanımını içerecek şekilde
düzenlenir:
- Taşınabilir basınçlı ekipmanın kalitesi bakımından, yönetimin
sorumlulukları ve gücü, organizasyon yapısı ve kalite hedefleri,
- Üretimden sonra uygulanacak olan muayeneler ve testler,
- Kalite sisteminin verimli işlemesi için kullanılan izleme araçları,
- Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin
nitelikleri veya onayları.
3.3. Onaylanmış Kuruluş madde 3.2'de belirtilen gerekleri yerine getirip
getirmediğini belirlemek üzere kalite sistemini değerlendirir.
Denetçilerin en az bir üyesi, ilgili taşınabilir basınçlı ekipman teknolojisinin
değerlendirilmesi konusunda tecrübeli olmalıdır. Değerlendirme prosedürü
üretim yerinin denetimini içermelidir. İtiraz başvurusu için gerekli hazırlıklar
yapılmalıdır.
Değerlendirme sonucu üreticiye bildirilmelidir. Bu bildirme, değerlendirme
sonuçlarını ve kararla ilgili nedenleri içermelidir.
3.4. Üretici, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülükleri
yerine getirmeli ve etkinliğini ve devamlılığını sağlamalıdır.
Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi, kalite
sistemini onaylamış olan onaylanmış kuruluşu kalite sistemi ile ilgili olarak
yapmayı öngördükleri güncelleştirmeler hakkında bilgilendirmelidir.
Onaylanmış Kuruluş yapılması düşünülen değişiklikleri değerlendirmeli ve
değiştirilmiş kalite sisteminin madde 3.2'de belirtilen gerekleri yerine getirip
getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar
vermelidir.
Karar, inceleme sonuçları ve gerekçeleri ile birlikte üreticiye bildirilmelidir.
4. Onaylanmış Kuruluşun gözetim sorumluluğu
4.1 Gözetimin amacı, üreticinin onaylı kalite sistemi ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirdiğinin belirlenmesidir.
4.2 Üretici, Onaylanmış Kuruluşa kontrol amacıyla, üretim, kontrol, test ve
depolama mahallerine giriş izni vermeli ve özellikle aşağıda belirtilenler
olmak üzere bütün gerekli bilgileri temin etmelidir:
- Kalite sistem dokümanları,
- Teknik dosya,
- Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin
nitelik raporları ve benzeri gibi kalite kayıtları.
4.3 Onaylanmış Kuruluş üreticiyi kalite sistemini gerektiği şekilde
sürdürdüğünü ve uyguladığını belirlemek amacıyla periyodik olarak
denetlemeli ve üreticiye denetleme raporlarını sunmalıdır. Periyodik
denetlemelerin sıklığı, her üç yılda bir yeniden değerlendirme yapılacak
şekilde olmalıdır.
4.4 Ayrıca, onaylanmış kuruluş üreticiye beklenmedik ziyaretlerde
bulunacaktır. Bu ilave ziyaretin gerekliliği ve sıklığı Onaylanmış Kuruluş
tarafından uygulanan ziyaret kontrol sistemi temelinde belirlenecektir.
Özellikle, aşağıdaki faktörler ziyaret kontrol sisteminde dikkate alınmalıdır:
- Ekipmanın kategorisi,
- Daha önceki denetim ziyaretlerinin sonuçları,
- Düzeltici faaliyet yapılma ihtiyacı,
- Mümkünse sistemin onayıyla bağlantılı özel koşullar,
- Üretim organizasyonunda, politikada veya tekniğinde önemli
değişiklikler.
Bu tür ziyaretler sırasında Onaylanmış Kuruluş, gerektiğinde, kalite
sisteminin doğru işlediğini teyit etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir.
Onaylanmış Kuruluş üreticiye bir denetim raporu, şayet bir test yapılmışsa bir
de test raporu vermelidir.
5. Üretici, aşağıdaki bilgileri taşınabilir basınçlı ekipmanın son üretildiği
tarihten itibaren on yıl süre ile muhafaza eder ve istenildiğinde yetkili kamu
kuruluşuna sunar:
- Madde 3.1'in ikinci paragrafında belirtilen dokümanlar;
- Madde 3.4'ün ikinci paragrafında belirtilen güncellemeler;
- Madde 3.3'ün son paragrafında, madde 3.4'ün son paragrafında, madde
4.3
ve madde 4.4'de belirtilen Onaylanmış Kuruluşun kararları ve raporları.
6. Her Onaylanmış Kuruluş iptal ettiği ve talep edilmesi halinde onayladığı
kalite sistem onayları ile ilgili bilgileri Bakanlık aracılığıyla Üye Ülkelere
bildirir.
Her Onaylanmış Kuruluş reddettiği ya da iptal ettiği kalite sistem onayları
ile ilgili gerekli bilgiyi diğer Onaylanmış Kuruluşlara verir.
Modül E1 (Ürün Kalite Güvencesi)
1. Bu modül, madde 3'de belirtilen gerekleri yerine getiren üreticinin
taşınabilir basınçlı ekipmanın Yönetmeliğin gereklerini yerine getirdiğini
beyan ve garanti ettiği prosedürü tanımlamaktadır. Üretici veya yetkili
temsilcisi, basınçlı ekipmanın her birine () Uygunluk İşaretini iliştirir ve
yazılı bir uygunluk beyannamesi düzenler. () işaretine, aşağıda madde 5'de
açıklanan gözetimden sorumlu olan Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarası
eşlik
eder.
2. Üretici aşağıda belirtilen teknik dosyayı hazırlamalıdır:
Teknik dosya, taşınabilir basınçlı ekipmanın Yönetmelik gereksinimlerine
uygunluğunu ortaya koyacak şekilde hazırlanır. Teknik dosya bu tür
değerlendirme için mümkün olduğunca, taşınabilir basınçlı ekipmanın
tasarımı, üretimi ve işleyişini kapsamalı ve şunları içermelidir:
- İlgili ekipmanın genel bir tanımı,
- Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri, parçaların, alt parçaların,
devrelerin ve benzeri şemalarını,
- Bahsedilen çizimlerin, şemaların ve basınçlı ekipmanın çalışmasının
anlaşılabilmesi için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar,
- Yönetmeliğin temel gereksinimlerini karşılaması için benimsenen
çözümlerin açıklamaları,
- Yapılan tasarım hesaplarının ve muayenelerin sonuçları,
- Test raporları.
3. Üretici, madde 4'de tanımlandığı gibi, taşınabilir basınçlı ekipmanın, nihai
denetimi ve testler için onaylı bir kalite sistemi uygulamalı ve aşağıda madde
5'de açıklanan gözetime tabi olmalıdır.
4. Kalite sistemi
4.1. Üretici, kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendi seçtiği bir
Onaylanmış Kuruluşa başvuruda bulunur. Başvuruda aşağıdaki bilgiler
bulunmalıdır:
- Taşınabilir basınçlı ekipman ile ilgili gerekli bütün bilgiler,
- Kalite sistemi ile ilgili dokümanlar.
4.2. Kalite sistemi altında, taşınabilir basınçlı ekipmanın her bir parçası,
Yönetmelik gereklerine uygunluğunun sağlanması için muayene ve test
edilmelidir. Üretici tarafından benimsenen bütün temel unsurlar, gerekler ve
hükümler sistematik ve düzenli bir biçimde yazılı politikalar, prosedürler ve
talimatlar şeklinde dokümante edilmelidir. Bu kalite sistemi dokümanları,
kalite programları, planları, elkitapları ve kayıtların doğru anlaşılmasını
sağlayacak ve özellikle aşağıda belirtilenlerin yeterli tanımını içerecek şekilde
düzenlenir:
- Taşınabilir basınçlı ekipmanın kalitesi bakımından, yönetimin
sorumlulukları ve gücü, organizasyon yapısı ve kalite hedefleri,
- Parçaların sabit bağlantısı ile ilgili prosedürler,
- Üretimden sonra uygulanacak olan muayeneler ve testler,
- Kalite sisteminin verimli işlemesi için kullanılan izleme araçları,
- Muayene raporları, test verileri, kalibrasyon verileri gibi kalite kayıtları
ilgili personelin nitelikleri veya onayları,
4.3. Onaylanmış Kuruluş madde 4.2'de belirtilen gerekleri yerine getirip
getiremediğini belirlemek üzere kalite sistemini değerlendirir.
Denetçilerin en az bir üyesi, ilgili taşınabilir basınçlı ekipman teknolojisinin
değerlendirilmesi konusunda tecrübeli olmalıdır. Değerlendirme prosedürü
üretici yerinin denetimini içermelidir.
Değerlendirme sonucu üreticiye bildirilmelidir. Bu bildirme, değerlendirme
sonuçlarını ve kararla ilgili nedenleri içermelidir. İtiraz başvurusu için gerekli
hazırlıklar yapılmalıdır.
4.4. Üretici, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülükleri
yerine getirmeli etkinliğini ve devamlılığını sağlamalıdır.
Üretici veya yetkili temsilcisi, kalite sistemini onaylamış olan Onaylanmış
Kuruluşu kalite sistemi ile ilgili olarak yapmayı öngördükleri güncelleştirmeler
hakkında bilgilendirmelidir.
Onaylanmış Kuruluş yapılması düşünülen değişiklikleri değerlendirmeli ve
değiştirilmiş kalite sisteminin madde 4.2.'de bildirilen gerekleri yerine getirip
getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar
vermelidir.
Karar, inceleme sonuçları ve gerekçeleri ile birlikte üreticiye bildirilmelidir.
5. Onaylanmış Kuruluşun gözetim sorumluluğu
5.1 Gözetimin amacı, üreticinin onaylı kalite sistemi ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirdiğinin belirlenmesidir.
5.2 Üretici, Onaylanmış Kuruluşa, kontrol amacıyla üretim, kontrol, test ve
depolama mahallerine giriş izni vermeli ve özellikle aşağıda belirtilenler
olmak üzere bütün gerekli bilgileri temin etmelidir:
- Kalite sistem dokümanları,
- Teknik dosya,
- Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin
nitelik raporları ve kalite kayıtları.
5.3 Onaylanmış Kuruluş, üreticiyi kalite sistemini gerektiği şekilde
sürdürdüğünü ve uyguladığını belirlemek amacıyla periyodik olarak
denetlemeli ve üreticiye denetleme raporlarını sunmalıdır. Periyodik
denetlemelerin sıklığı, her üç yılda bir yeniden değerlendirme yapılacak
şekilde olmalıdır.
5.4 Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş üreticiye beklenmedik ziyaretlerde
bulunacaktır. Bu ilave ziyaretin gerekliliği ve sıklığı Onaylanmış Kuruluş
tarafından uygulanan ziyaret kontrol sistemi temelinde belirlenecektir.
Özellikle, aşağıdaki faktörler ziyaret kontrol sisteminde dikkate alınmalıdır:
- Ekipmanın kategorisi,
- Daha önceki denetim ziyaretlerinin sonuçları,
- Düzeltici faaliyet yapılma ihtiyacı,
- Mümkünse sistemin onayıyla bağlantılı özel koşullar,
- Üretim organizasyonunda, politikada veya tekniğinde önemli
değişiklikler.
Bu tür ziyaretler sırasında Onaylanmış Kuruluş, gerektiğinde, kalite
sisteminin doğru işlediğini teyid etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir.
Onaylanmış Kuruluş, üreticiye bir denetim raporu, şayet bir test yapılmışsa,
bir de test raporu vermelidir.
6. Üretici, aşağıdaki bilgileri basınçlı ekipmanın son üretildiği tarihten
itibaren on yıl süre ile muhafaza eder ve istenildiğinde yetkili kamu
kuruluşuna sunar:
- Madde 2'de belirtilen dokümanlar,
- Madde 4.1'in ikinci paragrafında belirtilen dokümanlar,
- Madde 4.4'ün ikinci paragrafında belirtilen güncellemeler,
- Madde 4.3'ün son paragrafında, madde 4.4'ün son paragrafında, madde
5.3 ve madde 5.4'de belirtilen Onaylanmış Kuruluşun karar ve raporları.
7. Her Onaylanmış Kuruluş iptal ettiği ve talep edilmesi halinde onayladığı
kalite sistem onayları ile ilgili bilgileri Bakanlık aracılığıyla Üye Ülkelere
bildirir.
Her Onaylanmış Kuruluş reddettiği ya da iptal ettiği kalite sistem onayları
ile ilgili gerekli bilgiyi diğer onaylanmış kuruluşlara verir.
Modül F (Ürün Doğrulaması)
1. Bu modül, üretici veya yetkili temsilcisinin aşağıda madde 3
hükümlerine tabi olan taşınabilir basınçlı ekipmanın;
- AT Tip İnceleme Sertifikasında, veya
- AT Tasarım İnceleme Sertifikasında,
tanımlanan tipe uygun olduğunu ve Yönetmeliğin gereklerini karşıladığını
temin ve beyan ettiği prosedürü tanımlamaktadır.
2. Üretici, taşınabilir basınçlı ekipmanın üretimi sürecinde;
- AT Tip İnceleme Sertifikasında, veya
- AT Tasarım İnceleme Sertifikasında
ve tanımlanan tipe uygun Yönetmeliğin gereklerini yerine getirmesini
sağlamak üzere gerekli bütün önlemleri almalıdır.
Üretici veya yetkili temsilcisi, () işaretini her taşınabilir basınçlı ekipmana
iliştirmeli ve uygunluk beyanı düzenlemelidir.
3. Onaylanmış Kuruluş aşağıdaki madde 4'de belirtilen şekilde her ürünü
muayene ve test ederek, taşınabilir basınçlı ekipmanın Yönetmeliğin
isteklerine uygunluğunu kontrol etmek için uygun muayeneleri ve testleri
yapmalıdır.
Üretici veya yetkili temsilcisi, uygunluk beyanının bir kopyasını basınçlı
ekipmanın son üretiminden sonra on yıl süreyle muhafaza etmeliler.
4. Taşınabilir basınçlı ekipmanın her birinin muayene ve test edilerek
doğrulanması
4.1. Onaylanmış Kuruluş basınçlı ekipmanın her birini ayrı ayrı muayene
eder ve Yönetmelikte belirtilen gerekleri yerine getirdiklerini doğrulamak için,
gerekli testleri ve muayeneleri yapar.
Onaylanmış Kuruluşun özellikle yerine getireceği görevler:
- Taşınabilir basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının işlemini
gerçekleştiren ve tahribatsız testleri yapan personelin uygun ve onaylı
olduğunu doğrulamak,
- Malzeme üreticisi tarafından hazırlanmış olarak yayınlanan sertifikayı
doğrulamak,
- Nihai muayeneyi ve dayanıklılık testini yapmak veya yaptırmak ve varsa
emniyet donanımını muayene etmek,
4.2. Onaylanmış Kuruluş, taşınabilir basınçlı ekipmanın her birine tanıtım
numarasını iliştirmeli veya iliştirtmeli ve yapılan testler ile ilgili yazılı bir
uygunluk sertifikası düzenlenmelidir.
4.3. Üretici veya yetkili temsilcisi, Onaylanmış Kuruluş tarafından
düzenlenen uygunluk sertifikasının talep üzerine temin edileceğini garanti
etmelidir.
Modül G (AT Birim Doğrulaması)
1. Bu modül, üreticinin madde 4.1'de belirtilen sertifika ile birlikte beyan
edilen taşınabilir basınçlı ekipmanın, Yönetmeliğin gereklerine uygun
olduğunu beyan ve garanti ettiği prosedürü tanımlamaktadır. Üretici veya
yetkili temsilcisi () Uygunluk İşaretini basınçlı ekipmana iliştirir ve uygunluk
beyanı düzenler.
2. Üretici, birim doğrulaması için, kendi seçeceği bir Onaylanmış Kuruluşa
başvuracaktır.
Başvuruda aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
- Üreticinin adı, adresi ve taşınabilir basınçlı ekipmanın bulunduğu yer,
- Benzer başvurunun bir başka Onaylanmış Kuruluşa yapılmamış olduğuna
dair
yazılı bir beyanname,
- Teknik dosya.
3. Teknik dosya taşınabilir basınçlı ekipmanın, Yönetmeliğin gereklerine
uygunluğunu ortaya koyacak ve taşınabilir basınçlı ekipmanın tasarım, üretim
ve işleyişinin anlaşılmasını sağlayacak şekilde olmalıdır.
Teknik dosyanın içermesi gerekenler:
- Basınçlı ekipmanın genel bir tanımı,
- Kavramsal tasarım ve imalat resimleri, parçaların, alt parçaların,
devrelerin ve benzeri şemaları,
- Bahsedilen çizimlerin, şemaların ve basınçlı ekipmanın çalışmasının
anlaşılabilmesi için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar,
- Yapılan tasarım hesaplarının ve muayenelerin sonuçları,
- Test raporları,
- İlgili personelin nitelik ve onayları, üretim ve test işlemlerinin onayı
hakkındaki ayrıntılar.
4. Onaylanmış Kuruluş, her bir taşınabilir basınçlı ekipmanın tasarım ve
yapısını incelemeli ve Yönetmelikte belirtilen gerekleri yerine getirdiklerini
doğrulamak için, üretim sırasında gerekli testleri yapmalıdır.
4.1. Onaylanmış Kuruluş, taşınabilir basınçlı ekipmana tanıtım numarasını
iliştirmeli veya iliştirtmeli ve yapılan testler ile ilgili yazılı bir
uygunluk sertifikası düzenlemelidir. Sertifika on yıl süreyle muhafaza
edilmelidir.
4.2. Üretici veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi,
Onaylanmış Kuruluş tarafından hazırlanan uygunluk beyanını ve uygunluk
sertifikasının talep üzerine temin edileceğini garanti etmelidir.
Onaylanmış Kuruluşun özellikle yerine getireceği görevler:
- Teknik dosyayı tasarım ve üretim prosedürleri yönünden incelemek,
- Kullanılan malzemelerin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olmaması
halinde bunları değerlendirmek ve malzeme üreticisi tarafından düzenlenen
sertifikayı kontrol etmek,
- Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının prosedürlerini onaylamak,
- Gerekli nitelikleri veya onayları doğrulamak,
- Son muayeneleri gerçekleştirmek, dayanıklılık testlerini yapmak veya
yaptırmak şayet varsa emniyet donanımını muayene etmek.
Modül H (Tam Kalite Güvencesi)
1. Bu modül, aşağıda madde 2'de belirtilen gerekleri yerine getiren
üreticinin, taşınabilir basınçlı ekipmanın, Yönetmeliğin gereklerini karşıladığını
beyan ve garanti ettiği prosedürü tanımlar. Üretici veya Topluluk içinde
faaliyet gösteren yetkili temsilcisi, taşınabilir basınçlı ekipmanın her birine ()
işaretini iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı
düzenler. () işaretine, aşağıda madde 4'de açıklanan gözetimden sorumlu
onaylanmış kuruluşun tanıtım numarası eşlik eder.
2. Üretici; tasarım, üretim, nihai üretim kontrolü ve testler için aşağıda
madde 3'de belirtildiği gibi onaylı bir kalite sistemi uygulamalı ve aşağıda
madde 4'de belirtilen gözetim prosedürüne tabi olmalıdır.
3. Kalite sistemi
3.1. Üretici, kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendi seçtiği bir
Onaylanmış Kuruluşa başvuruda bulunur. Başvuru aşağıdaki bilgileri
kapsamalıdır:
- Taşınabilir basınçlı ekipman ile ilgili gerekli bütün bilgiler,
- Kalite sistemi ile ilgili dokümanlar.
3.2. Kalite sistemi, taşınabilir basınçlı ekipmanın, Yönetmelik gereklerine
uygun olmasını sağlamalıdır.
Üretici tarafından benimsenen bütün unsurlar, gerekler ve hükümler
sistematik ve düzenli bir biçimde yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar
şeklinde dokümante edilmelidir. Bu kalite sistemi dokümanları, kalite
programları, planları, elkitapları ve kayıtların doğru anlaşılmasını sağlayacak
ve özellikle aşağıda belirtilenlerin yeterli tanımını içerecek şekilde düzenlenir:
- Tasarım ve ürün kalitesi bakımından yönetimin sorumlulukları ve gücü,
organizasyon yapısı ve kalite hedefleri,
- Standardlar da dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özellikleri,
- Taşınabilir basınçlı ekipmanın tasarımında kullanılacak tasarım kontrol ve
tasarım doğrulama teknikleri, yöntemleri ve sistematik faaliyetler,
- İlgili üretim, kalite kontrol ve kalite güvencesi teknikleri, yöntemleri ve
sistematik faaliyetler,
- Üretim öncesi, üretim esnasında ve üretimden sonra yapılacak olan
muayeneler ve testler ile bunların gerçekleştirilme sıklıkları,
- Muayene raporları, test verileri gibi kalite kayıtları, kalibrasyon verileri,
ilgili personelin nitelikleri veya onayları,
- Taşınabilir basınçlı ekipmanın istenilen tasarımının ve kalitesinin
sağlanması ve kalite sisteminin etkin bir şekilde işlemesinin gözetimi için
kullanılan araçlar.
3.3. Onaylanmış Kuruluş, yukarıda madde 3.2'de belirtilen gerekleri yerine
getirip getirmediğini belirlemek üzere kalite sistemini değerlendirir.
Denetçilerin en az bir üyesi, taşınabilir basınçlı ekipman teknolojisinin
değerlendirilmesi konusunda tecrübeli olmalıdır. Değerlendirme prosedürü
üretim yerinin denetimini de içermelidir.
Değerlendirme sonucu üreticiye bildirilmelidir. Bu bildirme, değerlendirme
sonuçlarını ve kararla ilgili nedenleri içermelidir. İtiraz başvurusu için gerekli
hazırlıklar yapılmalıdır.
3.4. Üretici, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülükleri
yerine getirmeli ve etkinliğini ve devamlılığını sağlamalıdır.
Üretici veya yetkili temsilcisi, kalite sistemini onaylamış olan Onaylanmış
Kuruluşu kalite sistemi ile ilgili olarak yapmayı öngördükleri güncelleştirmeler
hakkında bilgilendirmelidir.
Onaylanmış Kuruluş, yapılması düşünülen değişiklikleri değerlendirmeli ve
değiştirilmiş kalite sisteminin madde 3.2. de belirtilen gerekleri yerine getirip
getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar
vermelidir. Karar, inceleme sonuçları ve gerekçeleri ile birlikte üreticiye
bildirilmelidir.
4. Onaylanmış Kuruluşun gözetim sorumluluğu
4.1. Gözetimin amacı, üreticinin onaylı kalite sistemi ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirdiğinin belirlenmesidir.
4.2. Üretici, Onaylanmış Kuruluşa kontrol amacıyla üretim, kontrol, test ve
depolama mahallerine, giriş izni vermeli ve özellikle aşağıda belirtilenler
olmak üzere bütün gerekli bilgileri temin etmelidir.
- Kalite sistem dokümanları,
- Analizlerin, hesaplamaların ve testlerin sonuçları gibi kalite sisteminin
tasarım kısmıyla ilgili kalite kayıtları,
- Denetleme raporları, test verileri, kalibrasyon verileri ve ilgili personelin
nitelikleri ile ilgili raporlar gibi kalite sisteminin üretim kısmıyla ilgili kalite
kayıtları.
4.3. Onaylanmış Kuruluş, üreticiyi kalite sistemini sürdürdüğünü ve
uyguladığını belirlemek amacıyla periyodik olarak denetlemeli ve üreticiye
denetleme raporunu sunmalıdır. Periyodik denetlemelerin sıklığı, her üç yılda
bir yeniden değerlendirme yapılacak şekilde olmalıdır.
4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş üreticiye beklenmedik ziyaretlerde
bulunacaktır. Bu ilave ziyaretin gerekliliği ve sıklığı, Onaylanmış Kuruluş
tarafından uygulanan ziyaret kontrol sistemi temelinde belirlenecektir.
Özellikle, aşağıdaki faktörler ziyaret kontrol sisteminde dikkate alınmalıdır:
- Ekipmanın kategorisi,
- Daha önceki denetim ziyaretlerinin sonuçları,
- Düzeltici faaliyet yapılma ihtiyacı,
- Mümkünse sistemin onayıyla bağlantılı özel koşullar,
- Üretim organizasyonunda, politikada ve tekniğinde önemli değişiklikler.
Bu tür ziyaretler sırasında Onaylanmış Kuruluş, gerektiğinde, kalite
sisteminin doğru işlediğini teyit etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir.
Onaylanmış Kuruluş üreticiye bir denetim raporu, şayet bir test yapılmışsa,
bir de test raporu vermelidir.
5. Üretici, aşağıdaki bilgileri taşınabilir basınçlı ekipmanın son üretildiği
tarihten itibaren on yıl süre ile muhafaza eder ve istenildiğinde yetkili kamu
kuruluşuna sunar:
- Madde 3.1'in ikinci paragrafının ikinci alt paragrafında belirtilen
dokümanlar,
- Madde 3.4'ün ikinci alt paragrafında belirtilen güncellemeler,
- Madde 3.3'ün son alt paragrafında, madde 3.4'ün son paragrafında ve
madde 4.3 ve madde 4.4'de belirtilen Onaylanmış Kuruluşun karar ve
raporları.
6. Her Onaylanmış Kuruluş iptal ettiği ve talep edilmesi halinde kalite
sistem onayları ilgili bilgileri Bakanlık aracılığıyla Üye Ülkelere bildirir.
Her Onaylanmış Kuruluş reddettiği ya da iptal ettiği kalite sistem
onaylarıyla ilgili gerekli bilgiyi diğer onaylanmış kuruluşlara verir.
Modül H 1 (Tasarım İncelemesi ve Nihai Değerlendirmenin Özel Gözetimi
ile
Tam Kalite Güvencesi)
1. H Modülünün gereksinimlerine ilaveten, aşağıda belirtilenler uygulanır:
a) Üretici, tasarım onayı için Onaylanmış Kuruluşa başvurur.
b) Başvuru taşınabilir basınçlı ekipmanın tasarım, üretim ve işleyişini
anlaşılmasını mümkün kılmalı ve Yönetmeliğin ilgili gereksinimlerine
uygunluğun denetlenmesine olanak sağlamalı ve aşağıdakileri içermelidir.
- Uygulanmış olan standardlar dahil, teknik tasarım ayrıntıları,
- Yeterliliklerini kanıtlayacak gerekli destekleyici deliller. Bu destekleyici
deliller üreticinin laboratuvarları tarafından veya üretici adına yapılan
testlerin sonuçlarını içerir.
c) Onaylanmış Kuruluş başvuruyu incelemeli ve tasarımın, Yönetmeliğin
koşullarına uyması durumunda, başvuru sahibine bir AT Tasarım İnceleme
Sertifikası vermelidir. Sertifika, muayene sonucunu, geçerlilik koşullarını,
onaylanan tasarımın tanınması için gerekli bilgileri ve gerektiğinde, taşınabilir
basınçlı ekipmanın işlevinin tanımlanmasını içermelidir.
d) Başvuru sahibi, AT Tasarım İnceleme Sertifikasını hazırlayan
Onaylanmış Kuruluşu, onaylanan tasarımda yaptığı bütün değişikliklerinden
haberdar etmelidir. Yönetmelikte belirtilen temel gereksinimlere uygunluğu
veya taşınabilir basınçlı ekipmanın kullanım şartlarını etkileyen değişikliklerin
olması durumunda, onaylanan tasarımdaki bu değişiklikler için, AT Tasarım
İnceleme Sertifikasını veren onaylanmış kuruluştan ilave onay alınır. Bu ilave
onay asıl AT tasarım inceleme sertifikasının eki şeklinde verilmelidir.
Her Onaylanmış Kuruluş, iptal ettiği ve talep edilmesi halinde onaylandığı
tasarım inceleme sertifikaları ile ilgili bilgileri Bakanlık aracılığıyla üye
ülkelere bildirir.
Her Onaylanmış Kuruluş, reddettiği yada iptal ettiği tasarım inceleme
sertifikaları ile ilgili gerekli bilgileri diğer Onaylanmış Kuruluşlara verir.
2. Nihai değerlendirme, Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılan
beklenmedik ziyaretler şeklinde arttırılmış gözetime tabidir. Bu tür ziyaretler
sırasında, Onaylanmış Kuruluş taşınabilir basınçlı ekipmanın üzerinde
muayeneler yapmalıdır.
EK IV
BÖLÜM II
YENİDEN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

1. Bu prosedür; 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan
mevcut taşınabilir basınçlı ekipmanın, 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin
ilgili istemlerine uygun olarak piyasada yer almasını sağlayan yöntemi
tanımlamaktadır.
2. Kullanıcı; Onaylanmış Kuruluşa piyasaya sunulan taşınabilir basınçlı
ekipmanın açıkça belirlenmesine olanak verecek bilgileri sağlamalıdır
(menşei, tasarım kuralları ve asetilen tüpleri için gözenekli maddenin
ayrıntıları). Gerektiğinde kullanıcı, kullanımla ilgili her türlü kısıtlamayı
bildirmeli ve olası hasarlar veya yapılmış onarımlarla ilgili notları iletmelidir.
Onaylanmış Kuruluş aynı zamanda, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde
tanımlandığı şekilde doğrudan güvenlik işlevi gören valfleri ve diğer aksamı
da kontrol etmelidir.
3. Onaylanmış Kuruluş, piyasada yer alan taşınabilir basınçlı ekipmanın, en
azından 94/55/EC ve 96/49/EC Direktifinde bahsedilen taşınabilir basınçlı
ekipman ile aynı güvenlik düzeyinde olup olmadığını kontrol edecektir. Bu
kontrol, yukarıda madde 2'ye göre düzenlenen belgeler esasına göre
yapılacak ve gerektiğinde ilave muayeneler gerçekleştirilecektir.
4. Şayet yukarıdaki kontrollerin sonuçları tatmin edici olursa, taşınabilir
basınçlı ekipman, Ek IV, Bölüm III'de tanımlandığı gibi periyodik muayenelere
tabi tutulacaktır.
5. Taşıma için kullanılan valf ve diğer aksesuarları dahil, seri olarak
üretilen kaplar için, yukarıda madde 3 ve madde 4'de belirtilen şekilde
ekipmanın tek tek muayenesi ile ilgili yeniden değerlendirme işlemi; madde
3'de belirtilen uygunluğun yeniden değerlendirme işleminin daha önce
onaylanmış kuruluş tarafından yapılmış olması koşuluyla, İç Denetim Yapan
Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılabilir.
EK IV
BÖLÜM III
PERİYODİK MUAYENE PROSEDÜRLERİ

Modül 1 (Ürünlerin Periyodik Muayenesi)
1. Bu modül, mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamilinin, aşağıdaki
madde 3'e tabi taşınabilir basınçlı ekipmanların bu Yönetmeliğin gereklerini
karşılamaya devam etmesini sağlayan prosedürü tanımlamaktadır.
2. Madde 1'de belirtilen istemleri karşılamak için mal sahibi veya yetkili
temsilcisi veya hamili, bu Yönetmeliğin isteklerine uygunluğun devamlılığını
sağlayacak şekilde taşınabilir basınçlı ekipmanların kullanım ve bakım
durumlarının uygunluğunu temin için özellikle aşağıdaki hususlarda olmak
üzere gerekli olan tüm önlemleri almalıdır:
- Taşınabilir basınçlı ekipmanın planlandığı gibi kullanılması,
- Uygun dolum merkezlerinde doldurulması,
- Her türlü bakım veya onarımların yapılması,
- Gerekli periyodik muayenelerin gerçekleştirilmiş olması.
Mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili alınan önlemleri kaydetmeli
ve Bakanlığın denetimine hazır halde muhafaza etmelidir.
3. Muayene kuruluşu, taşınabilir basınçlı ekipmanın, Yönetmeliğin ilgili
gereklerine uygunluğunu kontrol etmek üzere her bir ürünü muayene ve test
etmelidir.
3.1. Her taşınabilir basınçlı ekipman 94/55/EC ve 96/49/EC
Direktiflerindeki gereklerin karşılandığının kontrolü amacıyla, bu direktiflerin
eklerinde belirtildiği şekilde tek tek muayene edilmeli ve gerekli testler
yapılmalıdır.
3.2. Muayene kuruluşu, periyodik muayeneden hemen sonra, her ürüne
tanıtım
numarasını iliştirmeli veya iliştirtmeli ve yazılı bir periyodik muayene
sertifikası düzenlemelidir. Bu sertifika bir grup ekipmanı kapsayabilir (Grup
sertifikası).
3.3. Mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili madde 3.2'de istenilen
periyodik muayene sertifikasını ve madde 2'de istenilen dokümanları, en az
bir sonraki periyodik muayeneye kadar saklamalıdır.
Modül 2 (Kalite Güven
cesi Yoluyla Periyodik Muayene)
1. Bu modül aşağıdaki prosedürleri tanımlamaktadır:
- Madde 2'deki yükümlülükleri yerine getiren mal sahibi veya yetkili
temsilcisi veya hamilinin, taşınabilir basınçlı ekipmanın Yönetmeliğin
gereklerini karşılamaya devam ettiğini beyan ve garanti ettiği prosedürdür.
Mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili, periyodik muayene tarihini tüm
taşınabilir basınçlı ekipmanlara iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı
düzenlemelidir. Periyodik muayene tarihine madde 4'de belirtildiği gibi
gözetimden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarası eşlik etmelidir.
- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde İç
Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından tankların periyodik
muayenesinin yapılması durumunda, madde 2'nin son alt paragrafının
yükümlülüklerini yerine getiren İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşun,
taşınabilir basınçlı ekipmanın bu Yönetmeliğin şartlarını karşılamayı
sürdürdüğünü belgeleyen prosedürdür. İç Denetim Yapan Onaylanmış
Kuruluş periyodik muayene tarihini tüm taşınabilir basınçlı ekipmanlara
iliştirmeli ve periyodik muayene sertifikasını düzenlemelidir. Periyodik
muayene tarihine İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarası
da eşlik etmelidir.
2. Mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili, taşınabilir basınçlı
ekipmanın kullanım ve bakım durumlarının Yönetmeliğin gereklerine
uygunluğunu sürekli olarak temin için, özellikle aşağıdaki hususlarda olmak
üzere gerekli olan tüm önlemleri almalıdır:
- Taşınabilir basınçlı ekipmanın planlandığı şekilde kullanılması,
- Uygun dolum merkezinde doldurulması,
- Her türlü bakım ve onarımların yapılması,
- Gerekli periyodik muayenelerin gerçekleştirilmiş olması.
Mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili, alınan önlemleri kaydetmeli
ve yetkili kamu kuruluşunun denetimine hazır halde muhafaza etmelidir.
Mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili, nitelikli personeli ve Ek I'in
madde 3'den madde 6'ya kadar olan kısımda belirtilen anlamdaki olanakları
periyodik muayeneler amacıyla sağlamalıdır.
Mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili veya İç Denetim Yapan
Onaylanmış Kuruluş ekipmanın periyodik muayeneleri ve testleri için aşağıda
madde 3'de belirtilen onaylı kalite sistemini uygulamalı ve madde 4'de
belirtilen gözetime tabi olmalıdır.
3. Kalite Sistemi
3.1. Mal sahibi veya yetkili temsilcisi hamili, veya iç denetim yapan
Onaylanmış Kuruluş, taşınabilir basınçlı ekipmanın kalite sisteminin
değerlendirilmesi için kendi seçtiği bir Onaylanmış Kuruluşa başvuruda
bulunur.
Başvuruda aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
- Periyodik muayeneye tabi tutulan taşınabilir basınçlı ekipman ile ilgili
gerekli bütün bilgiler,
- Kalite sistemi ile ilgili tüm dokümanlar.
3.2. Kalite sistemi gereğince 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin eklerinde
belirtilen gereklerin karşılanması için taşınabilir basınçlı ekipmanın her
parçası muayene edilmeli ve gerekli testler yapılmalıdır. Üretici tarafından
benimsenen bütün unsurlar, gerekler ve hükümler sistematik ve düzenli bir
biçimde yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde dokümante
edilmelidir. Bu kalite sistemi dokümanları, kalite programları,
planları, el kitabı ve kayıtların doğru anlaşılmasını sağlayacak ve özellikle
aşağıda belirtilenlerin yeterli tanımını içerecek şekilde düzenlenir:
- Taşınabilir basınçlı ekipman ile ilgili olarak yönetimin sorumlulukları ve
gücü, organizasyon yapısı ve kalite hedefleri,
- Periyodik muayene için yapılacak muayeneler ve testler,
- Kalite sisteminin etkili çalışmasının izlenme yolları,
- Muayene raporları, test, kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelikleri ve
onay raporları gibi kalite kayıtları.
3.3. Onaylanmış Kuruluş, madde 3.2'deki gereklerin yerine getirilip
getirilmediğini belirlemek için kalite sistemini değerlendirmelidir.
Denetçilerin en az bir üyesi, taşınabilir basınçlı ekipmanın
değerlendirilmesi konusunda tecrübeli olmalıdır. Değerlendirme prosedürü
mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamilinin İç Denetim Yapan
Onaylanmış Kuruluşun tesisine yapılacak saha denetimini de içermelidir.
Değerlendirme sonucu, mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamiline
veya İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşa bildirilmelidir. Bu bildirme
değerlendirme sonuçlarını ve kararla ilgili nedenleri içermelidir.
3.4. Mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili veya İç Denetim Yapan
Onaylanmış Kuruluş kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine
getirmeli ve sistemin etkinliğini ve devamlılığını sağlamalıdır.
Mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili veya İç Denetim Yapan
Onaylanmış Kuruluş kalite sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşu kalite
sisteminde öngörülen güncellemeler hakkında bilgilendirmelidir.
Onaylanmış Kuruluş, yapılması düşünülen değişiklikleri değerlendirmeli ve
değiştirilen kalite sisteminin madde 3.2'de belirtilen gerekleri karşılayıp
karşılamadığına veya yeniden bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığına
karar vermelidir.
Karar, mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili veya İç Denetim Yapan
Onaylanmış Kuruluşa bildirilmelidir. Bu bildirim değerlendirme sonuçlarını ve
kararla ilgili nedenleri içermelidir.
4. Onaylanmış Kuruluşun Sorumluluğu Altında Gözetim
4.1. Gözetimin amacı, mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili veya
İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşun, onaylanan kalite sistemi ile ilgili
yükümlülüklerini layıkıyla yerine getirdiğini belirlemektir.
4.2. Mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili veya İç Denetim Yapan
Onaylanmış Kuruluşa kontrol amacıyla muayene, test ve depolama
mahallerine giriş izni vermeli ve özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere
bütün gerekli bilgileri temin etmelidir.
- Kalite sistem dokümanları,
- Teknik dosya,
- İnceleme raporları ve test verileri ilgili personelin nitelik raporları
gibi kalite kayıtları.
4.3. Onaylanmış Kuruluş, mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili veya
İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşu, kalite sistemini gerektiği şekilde
sürdürdüğünü ve uyguladığını belirlemek amacıyla periyodik olarak
denetlemeli ve mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili veya İç Denetim
Yapan Onaylanmış Kuruluşa denetleme raporlarını sunmalıdır.
4.4. Ayrıca Onaylanmış Kuruluş; mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya İç
Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşa habersiz ziyaretlerde bulunabilir. Bu tür
ziyaretler sırasında, Onaylanmış Kuruluş gerektiğinde, kalite sisteminin doğru
işlediğini teyit etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir. Onaylanmış
Kuruluş, mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili veya İç Denetim Yapan
Onaylanmış Kuruluşa bir ziyaret raporu, şayet test yapılmışsa, bir de test
raporu vermelidir.
5. Mal sahibi veya yetkili temsilcisi veya hamili veya İç Denetim Yapan
Onaylanmış Kuruluş aşağıdaki bilgileri, taşınabilir basınçlı ekipmanının son
periyodik muayene tarihinden itibaren 10 yıl süre ile, yetkili kamu
kuruluşunun denetimine hazır halde muhafaza etmelidir:
- Madde 3.1'in ikinci paragrafının ikinci alt maddesinde belirtilen
dokümanlar,
- Madde 3.4'ün ikinci paragrafında belirtilen güncelleştirmeler,
- Madde 3.3'ün son paragrafında, madde 3.4'ün son paragrafında, madde
4.3 ve madde 4.4'de belirtilen Onaylanmış Kuruluşun kararları ve raporları.
EK V
UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ İLE İLGİLİ MODÜLLER
Aşağıdaki tablo, Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan taşınabilir
basınçlı ekipmanlar için, Ek IV, Bölüm I'de belirtilen modüllerden
hangilerinin uygulanacağını göstermektedir.
Taşınabilir basınçlı ekipmanın kategorisi Modüller
---------------------------------------------------------------------
1. Kabın test basıncı ile kapasitesinin çarpımı A1 veya D1 veya E1
Mpa x litre
(3 00 bar x litre)'den fazla değilse
2. Kabın test basıncı ile kapasitesinin çarpımı H veya B+E veya B+C1
30 Mpa x litre'den fazla ve veya B1+D veya B1+F
150 Mpa x litre'den (300 ve 1500 bar x litre kombinasyonu
arasında) az ise
3. Kabın test basıncı ile kapasitesinin çarpımı G veya H1, veya B+D
150 M pa x litre'den (1500 bar x litre) fazla ise veya B+F kombinasyonu
------------------------------------------------------------------------
1. Taşınabilir basınçlı ekipman, üreticinin tercihine göre, tasnif
edildiği kategoriler için belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürlerinden
birine müracaat edebilir. Kaplarda veya taşıma için kullanılan valfler ve
diğer aksesuarlarda, üretici daha yüksek kategorideki prosedür gruplarına
başvurabilir.
2. Kalite güvence prosedürlerinin bir parçası olarak, Onaylanmış Kuruluş
habersiz ziyaretler yapacağı zaman, bu yönetmeliğin gereklerine uygunluğu
kontrol etmek veya ettirmek amacıyla üretim veya depo tesislerinden bir
örnek
ekipman almalıdır. Bu amaçla üretici, üretim planından, Onaylanmış Kuruluşu
haberdar edecektir. İlk üretim senesi içinde, Onaylanmış Kuruluş en az iki
ziyarette bulunacaktır. Bu ziyaretlerin sıklıkları, onaylanmış kuruluş
tarafından, Ek IV, Bölüm I'deki ilgili Modüllerin madde 4.4'de bildirilen
kritere göre belirlenecektir.
EK VI
SINIF 2 DIŞINDAKİ TEHLİKELİ MADDELER
UN numarası Sınıf ADR/RID figürleri Tehlikeli Maddeler
-----------------------------------------------------------
1051 6.1 1 Stabilize edilmiş hidrojen
siyanür
-----------------------------------------------------------
1052 8 6 Susuz hidrojen florür
----------------------------------------------------------
1790 8 6 Hidroflorik asit
-----------------------------------------------------------
EK VII
UYGUNLUK İŞARETİ

Uygunluk İşareti aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi olacaktır.

A- CE Uygunluk İşareti 

CE uygunluk işaretlemesi aşağıdaki biçimde "CE" harflerinden oluşur: 

CE uygunluk işareti büyültülür veya küçültülür ise, yukarıdaki çizim içinde gösterilen oranlar değişmemelidir.

CE uygunluk işareti değişken unsurları, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden küçük olamaz.

 

ce işareti-logosu nedir? standartları nedir


Minimum ölçüler, küçük cihazlarda uygulanmayabilir.

CE İşareti belgelendirmesi için lütfen CE Belgesi sayfamızdan yararlanınız.

All Rights Reserved (KAS International Certification)